สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KC บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
NC 14 พ.ย. 2560
  ข้อมูล ณ วันที่ 04 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.18 - - - 1,457.00 - - -1.04 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ส.ค. 2564 17:38   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (แก้ไข ครั้งที่ 2)
02 ส.ค. 2564 12:40   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (แก้ไข)
30 ก.ค. 2564 21:18   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
30 ก.ค. 2564 12:46   เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ใหม่, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 (แก้ไข)
29 ก.ค. 2564 19:23   เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ใหม่, งดจ่ายเงินปันผล และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1903 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2276-5924
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.kcproperty.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/06/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/10/2537
ราคา IPO (บาท) 78.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 02/09/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/09/2548
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ โครงการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ และรับจ้างก่อสร้างบ้าน ในระดับราคาปานกลาง โดยเน้นทำเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 เม.ย. 2564 02 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.17% 2,518 62.46% 2,519
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.43% (ณ วันที่ 04/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.31% (ณ วันที่ 04/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สันติ ปิยะทัต 340,700,000 23.38
  2. นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร 312,200,000 21.43
  3. นาย บุญสุข ปลื้มวรสวัสดิ์ 73,000,000 5.01
  4. นาย ฤชุภัทร หลาวทอง 55,000,000 3.77
  5. นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ 50,000,000 3.43
  6. น.ส. สุวรรณา ประยงค์มรกต 42,088,700 2.89
  7. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 38,228,200 2.62
  8. น.ส. สมพิตร โสจันทึก 32,400,000 2.22
  9. นาย จตุพจน์ วิชาญจิตร 26,600,000 1.83
  10. นาย สมบุญ แซ่จ๋าว 25,625,700 1.76

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย อดุลย์ เลาหพล รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาย สันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย จุมพต สายสุนทร กรรมการ
  6. นางสาว แนน สุวรรณชุ่มเอม กรรมการ
  7. นาง วิชดา นิติภักดิ์ กรรมการ
  8. นาย ชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กานต์ พูลเกษร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  04 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,457.00  875.00  875.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.18  0.18  0.18 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.17  0.26  0.43 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  N/A  40.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.46 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  -82.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.76 17.33 19.34 27.39 27.64
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - - -
  สินค้าคงเหลือ 277.16 220.44 263.98 234.05 309.09
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 589.85 518.60 564.64 542.22 342.61
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5.38 4.45 5.21 5.55 8.63
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 260.50 380.71 273.44 374.24 833.56
  รวมสินทรัพย์ 850.35 899.31 838.08 916.45 1,176.17
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 46.60 55.06 55.84 48.33 69.87
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 32.80 23.17 34.08 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 581.76 603.44 614.78 595.73 701.49
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17.13 26.08 25.29 19.32 16.60
  รวมหนี้สิน 598.89 629.52 640.07 615.04 718.09
  ทุนจดทะเบียน 2,300.00 1,100.00 2,300.00 1,100.00 1,100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,457.00 875.00 875.00 875.00 875.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -423.79 95.02 95.02 95.02 95.02
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -781.76 -700.23 -772.01 -668.61 -511.94
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 251.46 269.79 198.01 301.41 458.08
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 11.56 45.46 148.85 218.50 175.66
  รายได้อื่น 1.49 3.02 6.91 11.28 25.15
  รวมรายได้ 13.04 48.48 155.77 229.78 200.81
  ต้นทุน 8.59 34.89 110.51 161.82 127.43
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 27.25 36.54 121.40 137.49 118.48
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 35.84 70.57 231.11 374.32 248.15
  EBITDA -1.04 -20.02 -60.42 -98.36 -30.74
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.28 2.07 8.52 4.36 4.39
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -3.31 -22.08 -68.94 -102.72 -35.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -11.24 -31.33 -103.11 -155.71 -88.43
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.04 -0.12 -0.18 -0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -42.05 -6.90 -96.91 -19.04 7.91
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 5.68 3.26 116.07 127.19 -23.11
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 49.79 -6.43 -27.21 -108.40 -16.14
  เงินสดสุทธิ 13.42 -10.06 -8.05 -0.25 -31.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 0.86 0.92 0.91
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -31.85 -46.50 -41.29 -41.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.73 -11.42 -7.86 -9.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.38 2.33 3.23 2.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.20 0.18 0.22
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.70 23.27 25.76 25.94
  EBIT Margin (%) -25.38 -45.55 -44.26 -44.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -86.16 -64.61 -66.19 -67.76

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  01 ก.พ. 2564 XR 532,004,839 1,457,004,839 1.00
  18 ม.ค. 2564 PP 50,000,000 925,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -74.58 -32.61 -31.87 24.38
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -75.39 -27.40 -31.71 26.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -73.10 -30.99 -32.21 14.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -49.22 -9.24 -38.26 50.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.34 0.59 0.44 0.60
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,078.43 615.88 822.47 612.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.66 2.65 2.12 2.74
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 220.31 137.82 172.03 133.31
  วงจรเงินสด (วัน) 858.12 478.07 650.43 479.24


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 พ.ค. 2561 -
  NP 25 ก.ย. 2560 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้