สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
KC บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
NC 14 พ.ย. 2560
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.18 - - - 875.00 - - -29.85 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2563 13:36   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ลดทุน, เพิ่มทุน, งดจ่ายเงินปันผล) (แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
18 ก.ย. 2563 07:55   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ลดทุน, เพิ่มทุน, งดจ่ายเงินปันผล)
19 ส.ค. 2563 17:22   แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน
13 ส.ค. 2563 08:14   แจ้งมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
13 ส.ค. 2563 07:05   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคาร เลอ คองคอร์ด ชั้น 19 ห้อง 1901 เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.kcproperty.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/06/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/10/2537
ราคา IPO (บาท) 78.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 02/09/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 20/09/2548
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะ โครงการบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ และรับจ้างก่อสร้างบ้าน ในระดับราคาปานกลาง โดยเน้นทำเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 ก.ค. 2562 15 พ.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  62.46% 2,732 64.32% 3,539
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.72% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.35% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 มิ.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร 312,200,000 35.68
  2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 38,228,200 4.37
  3. นาย สมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล 32,400,000 3.70
  4. นาย สมบุญ แซ่จ๋าว 25,625,700 2.93
  5. น.ส. เพียงใจ แซ่โง้ว 25,303,920 2.89
  6. น.ส. กนกพัชศรี พรชัยศรี 20,000,000 2.29
  7. นาย ธงชัย ลิ้มทองสิทธิคุณ 18,072,900 2.07
  8. นาย สันติ ปิยะทัต 16,200,000 1.85
  9. นาย สุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์ 14,725,300 1.68
  10. นาย บุญสุข ปลื้มวรสวัสดิ์ 14,350,000 1.64

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อดุลย์ เลาหพล รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย สันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการ
  5. นาย ชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย กานต์ พูลเกษร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 875.00  875.00  875.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.18  0.18  1.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.29  0.43  1.03 
  P/BV (X)
  P/E (X)
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  40.90  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.46 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -82.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 25.77 40.32 27.39 27.64 58.97
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - - -
  สินค้าคงเหลือ 296.56 260.97 234.05 309.09 370.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 602.19 306.48 542.22 342.61 433.38
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.63 7.00 5.55 8.63 11.60
  รวมสินทรัพย์ 881.83 1,130.64 916.45 1,176.17 1,214.62
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 48.47 50.52 48.33 69.87 32.92
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 37.54 1.92 35.53 2.20 26.84
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 606.48 708.65 595.73 701.49 650.67
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 25.75 17.86 19.32 16.60 18.21
  รวมหนี้สิน 632.23 726.51 615.04 718.09 668.89
  ทุนจดทะเบียน 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 875.00 875.00 875.00 875.00 875.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -720.42 -565.88 -668.61 -511.94 -424.28
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 249.60 404.14 301.41 458.08 545.74
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 85.68 121.53 218.50 175.66 295.89
  รายได้อื่น 5.86 4.87 53.10 37.36 10.59
  รวมรายได้ 91.53 126.40 271.59 213.02 306.48
  ต้นทุนขาย 64.14 90.36 161.82 127.43 290.46
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 61.26 59.83 137.49 118.48 121.99
  รวมค่าใช้จ่าย 125.40 151.05 374.32 248.15 503.73
  EBITDA -29.85 -22.48 -98.36 -30.74 -193.09
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.02 2.17 4.36 4.39 4.17
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -33.87 -24.65 -102.72 -35.13 -197.25
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -51.51 -53.94 -155.71 -88.43 -259.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.06 -0.06 -0.18 -0.10 -0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4.21 13.56 -19.04 7.91 77.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 3.21 6.05 127.19 -23.11 -2.03
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9.04 -6.93 -108.40 -16.14 -49.40
  เงินสดสุทธิ -1.62 12.68 -0.25 -31.33 25.71
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 0.43 0.91 0.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -46.89 -18.05 -41.00 -17.62
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -11.12 -2.91 -9.82 -2.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.53 1.80 2.04 1.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.24 0.20 0.26 0.18
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.14 25.65 25.94 27.46
  EBIT Margin (%) -37.00 -19.50 -37.82 -16.49
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -56.28 -42.68 -57.33 -41.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -29.50 10.58 24.38 -40.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -29.02 18.62 26.99 -56.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -27.58 11.75 27.50 -30.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.98 8.49 50.84 -50.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.49 0.48 0.60 0.38
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 750.37 764.93 612.55 973.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.74 2.99 2.74 2.48
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 133.23 121.88 133.31 147.21
  วงจรเงินสด (วัน) 617.14 643.05 479.24 825.82


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 พ.ค. 2561 -
  NP 25 ก.ย. 2560 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น