สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET50 / SETHD / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
38.25 42.00 / 15.90 N/A 1.66 5,614.55 214,756.61 528,383.03 21,828.46 19.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 พ.ย. 2563 12:38   การออกและเสนอขายหุ้นกู้อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 9,000,000,000 บาท ("หุ้นกู้")
20 พ.ย. 2563 17:28   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 18:12   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 พ.ย. 2563 12:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พ.ย. 2563 12:53   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 75/102 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2661-6661
เบอร์โทรสาร 0-2661-6664-5
URL www.indoramaventures.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/02/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/02/2553
ราคา IPO (บาท) 10.20 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มิ.ย. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  35.11% 29,754 35.15% 23,681
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 69.49% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.84% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.91 0.65
  20 วัน -4.38 -6.08 -6.05
  60 วัน 72.30 11.13 37.58
  120 วัน 45.71 8.66 29.16
  YTD 3.38 -2.01 -0.96
  P/E (X) N/A 969.50 30.19
  P/BV (X) 1.66 1.25 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.50 0.25 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด 3,504,991,318 62.43
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 314,019,609 5.59
  3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 270,905,264 4.83
  4. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 83,658,700 1.49
  5. สำนักงานประกันสังคม 79,352,900 1.41
  6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 75,297,500 1.34
  7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 62,558,647 1.11
  8. CANOPUS INTERNATIONAL LIMITED 55,000,000 0.98
  9. STATE STREET EUROPE LIMITED 40,083,866 0.71
  10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 25,257,400 0.45

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ศรี ปรากาซ โลเฮีย ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย อาลก โลเฮีย รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
  3. นาย ระเฑียร ศรีมงคล รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาง สุจิตรา โลเฮีย กรรมการ
  5. นาย อมิต โลเฮีย กรรมการ
  6. นาย ดีลิป กุมาร์ อากาวาล กรรมการ
  7. นาย อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล กรรมการ
  8. นาย ซันเจย์ อาฮูจา กรรมการ
  9. นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย กรรมการ
  10. นาย ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย คณิต สีห์ กรรมการอิสระ
  12. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ
  13. นาย รัสเซล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ
  14. นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ
  15. นาย เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  16. นาง ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,614.55  5,614.55  5,614.55 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 214,756.61  207,738.42  196,509.32 
  ราคา (บาท/หุ้น) 38.25  37.00  35.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 23.00  23.00  24.07 
  P/BV (X) 1.66  1.61  1.45 
  P/E (X) N/A  N/A  21.54 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.98  152.53  103.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1,875.35  967.32  957.64 
  Beta 1.67  1.71  2.39 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.38  5.71  -35.48 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.20  3.31  3.99 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  1.08 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทัั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆไป (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.175 บาท 09 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.175 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.175 บาท 11 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.175 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.35 บาท 11 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.35 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.35 บาท 04 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.35 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.35 บาท 18 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.70 บาท 04 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.55 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย สุเมธ แจ้งสามสี/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 18,956.14 10,892.65 10,446.71 5,578.44 6,877.05
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 32,848.99 35,220.37 34,304.90 37,636.56 32,098.17
  สินค้าคงเหลือ 54,876.38 64,508.62 62,164.91 70,085.33 46,036.48
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 119,530.64 122,692.99 118,756.96 124,284.23 92,953.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 273,643.06 211,385.19 212,422.92 205,182.42 151,201.96
  รวมสินทรัพย์ 461,708.69 384,752.74 380,567.91 379,194.83 282,358.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 23,623.22 20,192.82 30,379.50 31,271.96 6,115.13
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 53,816.12 58,577.53 57,172.87 54,564.81 -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 23,486.39 15,447.77 10,271.31 11,750.06 8,945.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 121,930.45 110,358.32 112,990.57 113,700.08 65,621.55
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 201,237.99 129,881.98 129,410.05 113,639.40 97,750.12
  รวมหนี้สิน 323,168.44 240,240.30 242,400.62 227,339.48 163,371.68
  ทุนจดทะเบียน 5,666.01 5,666.01 5,666.01 5,666.01 5,666.01
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,614.55 5,614.55 5,614.55 5,614.55 5,245.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 60,331.43 60,331.43 60,331.43 60,331.43 44,848.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -6,538.74 -4,987.85 -4,282.14 -4,366.48 -3,792.68
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 68,008.73 75,109.50 70,496.56 75,022.42 58,526.34
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 129,126.14 135,127.10 129,711.92 144,837.79 117,061.65
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,414.12 9,385.35 8,455.37 7,017.57 1,925.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 248,052.92 275,183.88 352,692.45 347,170.90 286,332.27
  รายได้อื่น 4,288.59 2,240.79 3,172.34 4,714.47 4,935.39
  รวมรายได้ 252,463.77 277,424.67 355,864.78 352,471.25 291,267.66
  ต้นทุนขาย 216,647.86 240,052.80 309,344.51 289,231.99 240,888.59
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28,561.64 25,812.30 33,913.72 28,569.14 23,788.10
  รวมค่าใช้จ่าย 245,785.82 266,440.65 344,351.94 318,093.84 267,725.06
  EBITDA 21,828.46 23,633.46 28,553.30 48,650.69 35,781.42
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 15,150.51 12,649.44 17,040.45 14,273.28 12,238.83
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 6,677.95 10,984.02 11,512.84 34,377.41 23,542.60
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,104.31 6,767.70 5,252.11 26,465.40 20,882.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 1.07 0.76 4.61 3.98
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 31,329.36 32,893.37 40,844.97 31,980.56 28,906.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -72,286.58 -18,588.43 -25,298.24 -56,227.32 -28,785.72
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 49,440.63 -9,088.24 -10,796.09 22,566.73 2,729.94
  เงินสดสุทธิ 8,483.41 5,216.70 4,750.64 -1,680.02 2,851.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.98 1.11 1.05 1.09
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.31 6.53 3.83 20.21
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.70 4.13 3.03 10.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.50 1.78 1.87 1.57
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 1.00 0.94 1.07
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.66 12.77 12.29 16.69
  EBIT Margin (%) 2.65 3.96 3.24 9.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.44 2.44 1.48 7.51

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.86 7.61 1.59 21.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.75 15.14 6.95 20.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.00 6.94 0.96 21.01
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -7.75 16.16 8.25 18.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -83.68 -71.93 -80.15 26.73

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.57 9.19 9.80 9.96
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 38.16 39.71 37.23 36.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.79 5.07 4.68 4.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 76.20 72.05 78.02 73.27
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.09 5.70 5.54 10.60
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 71.73 63.98 65.92 34.43
  วงจรเงินสด (วัน) 42.62 47.77 49.33 75.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น