สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   -
NC 14 พ.ย. 2560
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.35 - - - 2,020.84 - - -962.91 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2563 17:29   ขอแจ้งความคืบหน้าคดีฟื้นฟูกิจการ
03 ก.ย. 2563 08:45   ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ IFEC และ POLAR
01 ก.ย. 2563 19:13   แจ้งวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
01 ก.ย. 2563 17:03   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
26 ส.ค. 2563 19:46   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (คราวที่เลื่อนมา) บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2168-1378-86
เบอร์โทรสาร 0-2168-1387
URL www.ifec.co.th
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/11/1977 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/05/2531
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 17/04/2551

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 02/07/2558
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

ลักษณะธุรกิจ
การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และธุรกิจโรงแรม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 ก.ค. 2563 20 เม.ย. 2560
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
88.18% 19,849 82.19% 27,170
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.41% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.97% (ณ วันที่ 24/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. นาย ทวิช เตชะนาวากุล 238,421,100 11.80
2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 64,060,600 3.17
3. บริษัท ณุศาบุรี จำกัด 56,198,400 2.78
4. นาย อนันต์ ตันตสิรินทร์ 54,804,800 2.71
5. นาง จิดาภา กันตสุสิระ 50,000,000 2.47
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,625,385 0.97
7. นาย สว่าง มาสะกี 17,958,800 0.89
8. นาง ลิ้มศรี บุรินทร์กุล 16,805,000 0.83
9. นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์ 15,222,443 0.75
10. นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ 14,690,468 0.73

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย หาญ เชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย ประพัฒน์ ยอขันธ์ กรรมการ
4. น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการ
5. นาย กฤษฎา พฤติภัทร กรรมการ
6. นาย ภูวดล สุนทรวิภาต กรรมการ
7. น.ส. ประนอม โฆวินวิพัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย พิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย อดุล ขาวละออ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
24 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,020.84  2,020.84  1,983.93 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
ราคา (บาท/หุ้น) 0.35  0.35  3.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.63  1.63  1.63 
P/BV (X)
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  199.23  N/A 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 9.10 
Beta
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -88.71  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ หมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสด 300.17 1,905.26 3,156.93 640.72
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 232.70 588.16 397.95 147.19
สินค้าคงเหลือ 59.50 66.95 5.31 181.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 769.92 2,712.06 3,756.35 1,077.20
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 9,003.79 8,161.19 1,469.68 452.40
รวมสินทรัพย์ 12,630.12 15,252.13 6,257.50 1,880.56
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,740.11 2,976.51 1,241.68 180.57
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 327.72 243.59 43.42 22.48
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,507.65 1,901.66 108.11 5.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,283.06 5,211.44 1,455.96 301.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,060.62 4,610.29 539.93 38.61
รวมหนี้สิน 9,343.68 9,821.74 1,995.90 340.28
ทุนจดทะเบียน 2,691.82 2,691.82 1,990.09 1,376.30
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,983.93 1,983.93 1,563.95 747.53
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,853.24 - 2,331.36 503.81
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 16.11 2,869.35 - 16.11
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,620.57 508.48 289.19 221.88
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,226.64 5,366.94 4,200.69 1,540.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 59.80 63.45 60.92 -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
ยอดขายสุทธิ 1,074.78 521.68 401.60 589.15
รายได้อื่น 849.75 656.03 236.47 40.82
รวมรายได้ 1,924.53 1,177.71 638.07 629.97
ต้นทุนขาย 979.18 292.88 163.05 282.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,465.34 411.35 317.02 282.28
รวมค่าใช้จ่าย 3,444.53 704.22 480.07 564.89
EBITDA -962.91 694.11 243.00 144.32
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 557.09 220.62 85.00 79.24
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -1,520.00 473.48 158.00 65.08
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -1,886.07 332.20 72.70 28.01
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.95 0.19 0.07 0.06
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 234.51 -142.57 -484.54 9.44
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,901.42 -6,037.78 -640.08 -217.88
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 73.28 4,923.48 3,641.30 798.27
เงินสดสุทธิ -1,593.64 -1,256.87 2,516.67 589.83
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.09 0.52 2.58
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -43.89 6.94 2.53
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -10.90 4.40 3.88
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.90 1.83 0.48
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.11 0.16
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.89 43.86 59.40
EBIT Margin (%) -78.98 40.20 24.76
อัตรากำไรสุทธิ (%) -98.00 28.21 11.39

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 106.02 29.90 -31.83
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 234.33 79.63 -42.31
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 63.41 84.57 1.29
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 389.12 46.69 -15.02
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 356.95 159.57

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.62 1.06 1.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 139.38 344.97 247.73
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.49 8.11 1.74
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 23.57 45.03 209.63
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.43 2.04 4.95
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 106.48 178.84 73.76
วงจรเงินสด (วัน) 56.47 211.16 383.60


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
NP 17 ธ.ค. 2562 21 เม.ย. 2563
SP 16 พ.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น