สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GSTEEL บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   -
NC 15 พ.ย. 2561
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.09 - - - 144,643.83 - - -350.79 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ก.ย. 2563 13:11   แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
31 ส.ค. 2563 18:11   แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 ส.ค. 2563 13:08   แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไข)
13 ส.ค. 2563 08:59   แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ (แก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษ)
11 ส.ค. 2563 18:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2634-2222
เบอร์โทรสาร 0-2634-4114
URL www.gsteel.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/1995 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/01/2549
ราคา IPO (บาท) 1.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 5.00 @ 26/05/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (slab) เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุน้ำมันหรือก๊าซหุงต้ม ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 ก.ค. 2563 25 เม.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.08% 7,409 83.71% 9,181
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 67.17% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.23% (ณ วันที่ 22/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED 14,461,489,473 49.99
  2. M-POWER TT LTD. 4,571,096,822 15.80
  3. บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2,025,246,897 7.00
  4. บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด 567,312,699 1.96
  5. บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด 566,056,684 1.96
  6. นาย นิรัมดร์ งามชำนัญฤทธิ์ 444,682,520 1.54
  7. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 432,208,900 1.49
  8. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 402,878,400 1.39
  9. นาย กฤษนันทร์ เกวลี 276,463,000 0.96
  10. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 273,095,200 0.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย คริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย คนิสร์ สุคนธมาน ประธานคณะบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ
  4. น.ส. กรรณิการ์ ยมจินดา กรรมการ
  5. นาย แอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส กรรมการ
  6. นาย ชาราด บาจไพ กรรมการ
  7. นาย สุดีร์ มาเหชาวารี กรรมการ
  8. นาย ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย จง หยวน หลี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 28,928.77  6,850.18  6,850.18 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 890.52 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.09  0.09  0.13 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21  -0.13  0.29 
  P/BV (X) 0.45 
  P/E (X) N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A  13.36  12.08 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.29  0.53 
  Beta -0.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  -30.77  -31.58 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  นาย อภิชาติ สายะสิต/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์/บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 867.08 621.87 464.12 258.18 590.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 38.42 73.04 35.97 13.80 48.13
  สินค้าคงเหลือ 2,335.10 3,840.37 2,632.04 4,611.49 4,110.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,612.47 5,125.41 3,590.13 5,460.97 5,336.80
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 21,462.25 23,564.29 21,859.61 24,384.47 26,004.88
  รวมสินทรัพย์ 25,964.22 29,682.88 26,400.46 30,632.44 32,172.05
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 212.50 - 212.50 212.50
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 910.90 1,648.00 960.91 2,339.82 1,326.19
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,427.80 1,325.05 1,272.45 1,478.95 1,182.86
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,646.62 16,704.57 5,744.40 19,152.03 17,260.13
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,402.59 2,474.75 3,474.14 1,379.89 2,521.11
  รวมหนี้สิน 10,049.21 19,179.32 9,218.54 20,531.92 19,781.24
  ทุนจดทะเบียน 158,059.76 48,775.74 158,059.76 48,775.74 48,775.74
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 144,643.83 34,250.90 144,643.83 34,250.90 34,250.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -116,361.27 -10,163.28 -116,361.27 -10,163.28 -10,163.28
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 206.31 206.31 206.31 206.31 206.31
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -22,298.68 -24,741.01 -21,489.32 -24,135.57 -22,334.93
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,204.23 -433.02 7,013.60 172.42 1,973.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 9,710.78 10,936.58 10,168.32 9,928.10 10,417.76
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 9,533.04 8,589.60 17,416.42 29,965.74 25,704.98
  รายได้อื่น 255.26 899.41 6,700.45 375.59 3,033.63
  รวมรายได้ 9,788.30 9,489.01 24,116.87 30,341.33 28,738.62
  ต้นทุนขาย 9,890.42 9,319.06 19,256.77 30,036.03 24,971.24
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 566.57 569.99 1,178.93 1,208.54 1,351.22
  รวมค่าใช้จ่าย 10,603.66 9,938.90 21,520.23 31,598.09 27,367.40
  EBITDA -350.79 445.29 4,415.89 608.59 3,281.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 464.57 895.18 1,819.25 1,865.35 1,910.08
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -815.36 -449.89 2,596.64 -1,256.76 1,371.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -809.37 -605.44 2,646.25 -1,662.47 -387.68
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.09 0.31 -0.24 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 615.37 -604.75 -598.53 845.20 159.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -52.29 -22.94 -133.52 -45.14 132.19
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -160.45 991.71 938.91 -1,132.68 -323.86
  เงินสดสุทธิ 402.63 364.02 206.87 -332.61 -31.82
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 0.31 0.62 0.29
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 84.64 -503.60 73.65 -154.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.02 -4.33 9.11 -4.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.62 N/A 1.31 119.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.77 0.85 0.97
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -3.75 -8.49 -10.57 -0.23
  EBIT Margin (%) -8.33 -4.74 10.77 -4.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -8.27 -6.38 10.97 -5.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 ธ.ค. 2562 PP 22,078,584,468 28,928,765,432 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 10.98 -46.19 -41.88 16.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 6.13 -39.70 -35.89 20.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.15 -40.65 -20.51 5.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 6.69 -39.25 -31.89 15.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 329.42 158.22 699.79 967.65
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1.11 2.31 0.52 0.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.42 5.86 5.32 6.89
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 56.84 62.33 68.65 52.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.50 12.65 11.67 16.39
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.55 28.86 31.28 22.27
  วงจรเงินสด (วัน) 34.40 35.78 37.89 31.10


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 16 พ.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น