สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
GRAND บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
บริการ/การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.51 0.91 / 0.30 N/A 0.52 3,615.93 1,844.12 11,354.92 -62.71 42.41
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2563 17:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 17:43   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:42   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2563 19:13   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11 พ.ค. 2563 19:12   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2204-9900
เบอร์โทรสาร 0-2204-9996-9
URL http://www.grandeasset.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/04/1988 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/02/2547
ราคา IPO (บาท) 4.85 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการศูนย์การค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - ปัจจุบัน GRAND มีโรงแรมที่เปิดดำเนินการ 5 แห่ง คือ เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท, เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, เชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า, รอยัลออคิด เชอราตัน และ ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท/ มีธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ 4 โครงการ คือ โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 คอนโด โครงการไฮด์ สุขุมวิท 13 คอนโด โครงการหัวหิน บลูลากูน รีสอร์ท โครงการเดอะเทรนดี้ คอนโดมิเนียม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  36.35% 5,013 36.26% 5,487
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.36% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.13% (ณ วันที่ 22/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 4.67 1.46
  20 วัน -5.56 -0.04 -3.20
  60 วัน -13.56 -6.20 -7.79
  120 วัน 15.91 -1.78 3.07
  YTD -34.62 -14.99 -18.51
  P/E (X) N/A N/A 21.74
  P/BV (X) 0.52 1.08 1.43
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.16 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,223,521,003 33.84
  2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 343,563,811 9.50
  3. นาย สุรชัย รติทอง 266,853,700 7.38
  4. Citynet Asia Limited 215,124,000 5.95
  5. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 196,980,000 5.45
  6. นาย วิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 80,081,866 2.21
  7. นาย ทวี อนันตรัตนา 67,152,333 1.86
  8. นาย สุรกิต รติทอง 63,800,000 1.76
  9. นาย ธีรธัช พูลเกษม 45,161,079 1.25
  10. นาย กิรินทร์ นฤหล้า 39,267,263 1.09

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ
  2. นาย พิจิตต รัตตกุล ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ชายนิด อรรถญาณสกุล กรรมการ
  4. นาย วิทวัส วิภากุล กรรมการ
  5. น.ส. วิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ
  6. นาย สุรเดช นฤหล้า กรรมการ
  7. นาย อมรินทร์ นฤหล้า กรรมการ
  8. นาย โลธ่าร์ ริชาร์ด เพอห์ กรรมการ
  9. นาย พรชัย กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการอิสระ
  11. นาย วัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย บุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,615.93  3,615.93  3,615.93 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,844.12  2,820.43  2,965.06 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.51  0.78  0.82 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.99  1.13  1.25 
  P/BV (X) 0.52  0.69  0.66 
  P/E (X) N/A  N/A  2.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.95  10.44  22.19 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.27  1.38  3.22 
  Beta 0.54  0.40  0.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -34.62  -4.88  -27.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  3.21  0.43 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.01 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.025 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 25.00 : 1.00 หุ้น 15 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.00444 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 904.42 515.61 701.41 1,078.70 1,411.52
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 300.59 204.36 377.14 179.87 83.43
  สินค้าคงเหลือ 1,606.00 1,692.65 1,651.63 1,715.59 2,276.28
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,220.55 3,373.03 3,444.12 3,945.20 4,327.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,004.02 8,147.91 8,121.84 8,331.32 3,487.10
  รวมสินทรัพย์ 13,977.39 14,009.45 14,524.82 13,676.97 9,284.80
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 350.11 441.61 566.59 528.80 444.27
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,520.78 1,677.98 1,787.43 1,398.73 1,203.50
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,123.08 3,062.40 2,888.16 2,788.91 2,585.34
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,236.55 6,709.70 7,476.20 6,326.45 3,076.25
  รวมหนี้สิน 10,359.64 9,772.09 10,364.37 9,115.36 5,661.60
  ทุนจดทะเบียน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,615.93 3,615.93 3,615.93 3,615.93 2,889.04
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -35.80 -11.93 -12.64 -7.72 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -17.96 575.54 498.31 888.75 734.17
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,562.17 4,179.54 4,101.61 4,496.95 3,623.21
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 55.58 57.81 58.85 64.65 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 617.97 1,405.95 2,973.04 3,338.08 2,288.84
  รายได้อื่น 84.35 76.96 168.48 380.36 646.96
  รวมรายได้ 702.33 1,482.91 3,141.52 3,718.44 2,935.80
  ต้นทุนขาย 551.98 819.77 1,695.74 2,036.83 1,084.71
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 471.80 643.99 1,288.31 1,126.91 721.94
  รวมค่าใช้จ่าย 1,029.64 1,473.00 3,001.28 3,171.85 2,036.67
  EBITDA -62.71 189.13 519.55 817.80 1,129.16
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 264.60 179.22 379.30 271.20 230.02
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -327.31 9.90 140.24 546.59 899.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -516.27 -224.51 -303.69 282.97 723.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.14 -0.06 -0.08 0.08 0.24
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -470.79 -149.68 -226.76 460.27 738.98
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 1,003.99 -1,020.32 -1,314.46 -4,067.60 -255.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -330.19 606.91 1,163.94 3,274.51 454.77
  เงินสดสุทธิ 203.01 -563.09 -377.29 -332.82 937.83
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 1.10 1.19 1.41
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -15.38 -5.15 -7.06 6.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.41 1.06 0.99 4.76
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.91 2.34 2.53 2.03
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.17 0.22 0.22 0.32
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.68 41.69 42.96 38.98
  EBIT Margin (%) -46.60 0.67 4.46 14.70
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -73.51 -15.14 -9.67 7.61

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  15 พ.ค. 2561 XD 115,552,735 3,615,929,965 1.00
  20 เม.ย. 2561 XR 611,337,993 3,500,377,230 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -56.05 -19.03 -10.94 45.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -32.67 -24.86 -16.75 87.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -52.64 -27.14 -15.52 26.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -30.10 -9.68 -5.38 55.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -60.86

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.65 15.84 10.68 25.36
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42.17 23.04 34.19 14.40
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.87 1.01 1.01 1.02
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 421.59 363.17 362.39 357.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.61 3.46 3.10 4.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 101.19 105.64 117.89 87.19
  วงจรเงินสด (วัน) 362.57 280.58 278.69 284.88


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น