สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
FNS บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.04 3.72 / 1.51 N/A 0.38 1,729.28 1,051.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2563 19:16   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
15 ก.ย. 2563 17:04   แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ
11 ส.ค. 2563 08:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563 08:23   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 08:20   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2697-3700
เบอร์โทรสาร 0-2266-6688
URL http://www.finansa.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/09/2545
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 5.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทย รูปแบบในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่งคั่ง การลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และให้เช่าคลังสินค้า/โรงงานผ่านบริษัทร่วม

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.28% 1,733 46.55% 2,192
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.97% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.60% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.30 -2.70 1.62
  20 วัน 2.70 -0.23 8.44
  60 วัน 28.81 29.44 37.69
  120 วัน 78.82 27.73 48.20
  YTD 39.45 65.51 76.61
  P/E (X) N/A 16.31 21.38
  P/BV (X) 0.38 2.41 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.33 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ 119,793,306 34.64
  2. นาย กอบคุณ เธียรปรีชา 33,767,500 9.76
  3. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 16,697,990 4.83
  4. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 13,776,855 3.98
  5. ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์ 10,500,000 3.04
  6. น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย 8,527,200 2.47
  7. นาย วชิระ ทยานาราพร 6,500,000 1.88
  8. นาง ประกายคำ ใบแก้ว 6,192,000 1.79
  9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 5,923,800 1.71
  10. นาง มนต์รวี เดวิส 4,660,000 1.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วราห์ สุจริตกุล กรรมการ
  4. นาย วรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการ
  5. นาย กิตติพงษ์ เลิศวนางกูร กรรมการ
  6. นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 345.86  345.86  345.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,051.40  753.96  1,210.49 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.04  2.18  3.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 7.95  7.84  9.16 
  P/BV (X) 0.38  0.28  0.53 
  P/E (X) N/A  58.81  21.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 20.48  5.25  17.12 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.08  0.23  0.77 
  Beta 0.58  0.73  0.29 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 39.45  -37.71  -21.52 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  6.88  3.06 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  4.05  0.67 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือ ตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.15 บาท 24 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 175.59 81.99 66.06 67.64 98.35
  เงินลงทุนสุทธิ 1,647.30 1,941.59 1,880.88 2,150.98 1,551.24
  เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 647.25 610.90 645.23 577.51 260.06
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - - 645.23 - -
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 115.76 112.44 112.37 104.66 85.26
  รวมสินทรัพย์ 4,343.29 4,159.13 4,096.75 4,359.79 3,592.14
  เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก 60.00 - - 20.00 -
  รวมหนี้สิน 1,592.96 1,413.54 1,421.31 1,537.30 1,312.46
  ทุนจดทะเบียน 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,235.20
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,729.28 1,235.20
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 208.46 208.46 208.46 208.46 208.46
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,114.70 1,123.00 1,040.03 1,178.22 1,152.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,750.33 2,745.60 2,675.44 2,822.49 2,279.68
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 13.88 12.79 - 7.24 6.72
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก - - - - -
  รายได้จากการดำเนินการอื่น 332.51 156.57 305.44 530.58 524.15
  ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 31.44 32.23 64.26 53.70 52.51
  - ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย - - 64.26 - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -12.15 -11.12 -64.26 -34.83 -19.18
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน -8.17 2.03 - 2.49 4.54
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 221.28 155.00 333.12 411.18 353.73
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 99.09 -9.56 -91.95 84.57 151.24
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 74.67 -3.34 -82.58 64.07 132.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.22 -0.01 -0.24 0.25 0.54
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.23 59.83 72.18 -270.50 220.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.41 45.95 26.75 -434.85 56.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 48.37 -72.19 -72.60 676.77 -224.70
  เงินสดสุทธิ 104.19 33.59 26.32 -28.58 52.72
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.17 1.49 -3.00 2.51
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.39 1.22 -2.17 2.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.58 0.51 0.53 0.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.11 0.13 0.07 0.14
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 21.23 -1.88 -27.04 11.66

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  23 พ.ย. 2561 XR 98,815,840 345,855,440 5.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยและส่วนลด N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -51.58


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น