สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ESTAR บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.34 0.43 / 0.18 28.61 0.37 5,022.25 1,707.56 4,648.66 81.17 31.32
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ส.ค. 2563 19:54   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13 ส.ค. 2563 17:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 17:43   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 17:42   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2563 18:26   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5, 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-1010
เบอร์โทรสาร 0-2263-1009
URL www.estarpcl.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 8/09/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/02/2537
ราคา IPO (บาท) 27.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 4.00 : ใหม่ 1.00 @ 10/03/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.65% 5,808 40.44% 6,392
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.63% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.83% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 3.23 2.96
  20 วัน 9.68 16.86 15.80
  60 วัน -5.56 4.95 0.95
  120 วัน 54.55 25.03 28.08
  YTD -5.56 33.69 19.61
  P/E (X) 28.61 13.11 21.38
  P/BV (X) 0.37 1.04 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.13 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 2,192,260,984 43.65
  2. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 554,009,100 11.03
  3. บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 279,212,609 5.56
  4. นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ 131,058,500 2.61
  5. นาย ทวี หาญไกรวิไลย์ 97,700,000 1.95
  6. นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ 44,356,300 0.88
  7. บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด 42,923,612 0.85
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,896,892 0.85
  9. นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์ 39,091,400 0.78
  10. นาย สุชาติ หวังสว่างกุล 32,616,800 0.65

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พงศ์พินิต เดชะคุปต์ รองประธานกรรมการ
  4. ดร. ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  5. นาย ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการ
  6. นาย ณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการ
  7. นาย ทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการ
  8. นาย ไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ
  9. นาย ปรีชา อุ่นจิตติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 5,022.25  5,022.25  5,022.25 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,707.56  1,808.01  2,611.57 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.34  0.36  0.52 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.92  0.91  0.91 
  P/BV (X) 0.37  0.39  0.57 
  P/E (X) 28.61  17.43  28.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.54  7.63  24.06 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.55  0.76  3.57 
  Beta 1.02  0.77  0.61 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.56  -30.77  -32.47 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  5.56  10.58 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.97  3.06 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.055 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 622.47 82.15 101.72 198.71 137.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 10.62 9.10 8.74 8.31 3.81
  สินค้าคงเหลือ 4,134.43 3,520.17 4,194.52 2,587.82 2,728.44
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,967.71 3,716.01 4,610.03 2,886.25 3,023.36
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 478.65 418.72 456.88 404.44 367.98
  รวมสินทรัพย์ 8,205.66 7,041.30 7,780.00 6,082.48 5,966.54
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 509.00 464.08 780.29 133.48 687.75
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 55.22 62.12 76.34 65.79 61.68
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 707.95 27.38 729.47 111.05 -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,893.28 950.76 2,103.16 701.57 920.19
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,559.29 1,395.90 955.29 610.42 115.73
  รวมหนี้สิน 3,452.57 2,346.66 3,058.45 1,311.99 1,035.91
  ทุนจดทะเบียน 5,172.25 5,172.25 5,172.25 5,172.25 5,172.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,022.25 5,022.25 5,022.25 5,022.25 5,022.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -429.26 -429.26 -429.26 -429.26 -429.26
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.98 74.13 0.98 0.98 0.98
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -25.99 -85.67 -58.16 -10.39 147.22
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,642.10 4,582.42 4,609.93 4,657.70 4,815.31
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 110.99 112.22 111.62 112.79 115.32
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 823.66 599.02 1,372.96 1,705.71 2,596.61
  รายได้อื่น 11.81 19.43 55.71 15.89 27.33
  รวมรายได้ 835.47 618.44 1,428.67 1,721.60 2,623.94
  ต้นทุนขาย 588.72 404.95 953.17 1,162.73 1,823.09
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 196.86 129.92 398.81 409.60 431.42
  รวมค่าใช้จ่าย 785.58 586.36 1,351.98 1,573.03 2,254.52
  EBITDA 81.17 50.85 118.10 181.81 397.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 31.28 18.77 41.41 33.23 27.80
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 49.89 32.08 76.69 148.57 369.42
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 32.17 25.14 52.65 115.45 406.05
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.00 0.01 0.02 0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 252.76 70.03 259.59 720.37 478.28
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 18.34 -1,124.88 -1,880.14 -402.70 -548.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 249.65 938.28 1,523.56 -256.72 127.46
  เงินสดสุทธิ 520.75 -116.56 -96.99 60.94 57.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.62 3.91 2.19 4.11
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.29 2.81 1.14 2.44
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.24 2.54 1.11 2.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.51 0.66 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.28 0.21 0.29
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.52 32.40 30.58 31.83
  EBIT Margin (%) 5.97 5.19 5.37 8.63
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.85 4.06 3.69 6.71

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 37.50 21.09 -19.51 -34.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 45.38 25.96 -18.02 -36.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 35.09 23.19 -17.01 -34.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 33.97 20.45 -14.05 -30.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 27.97 103.33 -54.39 -71.57

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 162.00 240.53 161.05 281.53
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 2.25 1.52 2.27 1.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.30 0.40 0.28 0.44
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,228.71 902.99 1,298.59 834.43
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 19.38 25.35 13.41 18.24
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 18.84 14.40 27.21 20.01
  วงจรเงินสด (วัน) 1,212.12 890.11 1,273.64 815.72


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น