สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
EE บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ธุรกิจการเกษตร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.11 1.17 / 0.55 66.14 2.09 2,780.00 3,085.80 3,239.98 12.54 67.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ค. 2564 17:40   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
09 ก.ค. 2564 13:25   รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกีี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข Template)
09 ก.ค. 2564 12:52   การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์
09 ก.ค. 2564 12:46   รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขหัวข้อข่าว)
09 ก.ค. 2564 12:32   การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 บนเว็บไซต์
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2554-8000
เบอร์โทรสาร 0-2554-8001
URL www.eternalenergy.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/3/1987 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/01/2535
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/10/2549

  ลักษณะธุรกิจ
  มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน มีการประกอบธุรกิจเกษตรกรรมมันสำปะหลัง และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 23 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.11% 3,066 31.38% 3,004
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.64% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.08% (ณ วันที่ 23/07/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.83 2.94 3.76
  20 วัน 2.78 2.06 5.90
  60 วัน 48.00 54.51 48.81
  120 วัน 68.18 43.39 63.04
  YTD 76.19 31.36 65.27
  P/E (X) 66.14 6.25 29.36
  P/BV (X) 2.09 1.37 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.48 0.80 1.12

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 694,126,900 24.97
  2. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 636,099,800 22.88
  3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 510,000,000 18.35
  4. นาย กฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ 56,618,000 2.04
  5. นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์ 31,140,000 1.12
  6. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ 30,855,600 1.11
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,815,101 1.07
  8. นาง น้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์ 28,904,000 1.04
  9. นาย สมยศ มหัทธนากร 20,680,800 0.74
  10. นาย สมสกุล อัศวเจริญถาวร 20,300,000 0.73

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรชัย สุขศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. น.ส. ขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. น.ส. วราภรณ์ สุพฤกษาสกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาย เวทางค์ พ่วงทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย เอกวิทย์ แก้ววิเชียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,780.00  2,780.00  2,780.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,085.80  1,751.40  1,612.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.11  0.63  0.58 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.53  0.51  0.54 
  P/BV (X) 2.09  1.24  1.08 
  P/E (X) 66.14  N/A  18.20 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 140.50  70.62  29.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 24.24  4.89  1.98 
  Beta 0.55  1.11  0.57 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 76.19  8.62  -6.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย มงคล เหล่าวรพงศ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.67 9.86 4.54 46.80 24.72
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 6.55 6.41 6.18 5.56 5.33
  สินค้าคงเหลือ 0.02 0.01 0.04 0.04 0.04
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 58.07 78.99 62.62 83.20 106.07
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 135.41 135.11 135.34 135.13 135.19
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,588.01 1,471.74 1,551.84 1,562.95 1,419.68
  รวมสินทรัพย์ 1,646.08 1,550.73 1,614.46 1,646.15 1,525.75
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 165.15 138.31 158.47 132.02 106.71
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 167.43 140.67 161.39 133.57 106.71
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2.42 5.33 2.70 3.04 3.75
  รวมหนี้สิน 169.85 146.00 164.09 136.61 110.46
  ทุนจดทะเบียน 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -562.50 -562.50 -562.50 -562.50 -562.50
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -690.02 -737.14 -702.35 -707.96 -802.22
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -51.25 -75.64 -64.78 - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,476.23 1,404.72 1,450.36 1,509.54 1,415.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 0.85 0.60 3.05 3.36 5.14
  รายได้อื่น 0.05 0.66 1.14 0.51 10.34
  รวมรายได้ 1.10 1.62 5.44 5.70 16.00
  ต้นทุน 0.03 0.03 0.04 0.08 0.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9.50 9.38 38.95 42.92 41.33
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 11.61 12.11 50.42 54.76 53.28
  EBITDA 12.54 -28.97 6.30 94.28 58.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 0.17 0.19 0.81 0.08 0.09
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 12.37 -29.16 5.49 94.20 58.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 12.33 -29.34 4.99 93.96 56.35
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -4.29 -5.22 -22.01 -24.71 70.09
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 16.21 -31.73 -20.09 46.79 -48.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -0.78 - -0.16 - -0.35
  เงินสดสุทธิ 11.14 -36.94 -42.26 22.07 21.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.35 0.56 0.39 0.62
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.24 2.87 0.34 6.42
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.94 2.65 0.34 5.94
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.12 0.10 0.11 0.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 96.09 94.31 98.64 97.68
  EBIT Margin (%) 1,123.75 -1,800.22 100.87 1,653.86
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1,120.38 -1,810.99 91.62 1,649.58

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 41.49 -30.79 -9.47 -34.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -2.72 -40.21 -46.92 96.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -32.07 19.24 -4.41 -64.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.10 -6.62 -7.93 2.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -94.69 66.75

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.03 0.48 0.52 0.62
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 354.86 757.24 703.43 590.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.85 20.04 1.01 1.94
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 94.72 18.21 360.34 188.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.00 0.00 0.00 0.00
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 622,629.68 833,550.27 1,278,352.34 557,623.06
  วงจรเงินสด (วัน) -622,180.10 -832,774.82 -1,277,288.57 -556,843.95


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 12 ก.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้