สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
31.50 63.50 / 27.00 13.06 3.02 4,735.62 74,586.05 205,198.25 15,872.32 6.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 ก.ย. 2563 13:03   แจ้งการเปลี่ยนแปลงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน และรักษาการแทน
14 ก.ย. 2563 18:32   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
31 ส.ค. 2563 18:46   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 ส.ค. 2563 19:34   แจ้งขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
31 ก.ค. 2563 20:04   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (E-AGM) ทางเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2202-8000
เบอร์โทรสาร -
URL www.dtac.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/06/2550
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์2.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 2.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 ก.ค. 2563 18 ก.พ. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.37% 22,189 29.37% 19,618
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 45.97% (ณ วันที่ 24/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.86% (ณ วันที่ 24/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.55 -2.44 -1.72
  20 วัน -12.50 -6.75 -7.61
  60 วัน -22.70 -16.75 -17.37
  120 วัน -8.03 -9.82 -23.78
  YTD -40.85 -27.95 -25.08
  P/E (X) 13.06 17.25 21.38
  P/BV (X) 3.02 2.23 1.41
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.30 0.38 0.94

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. TELENOR ASIA PTE LTD 1,009,172,497 42.62
  2. บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด 531,001,300 22.43
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 200,048,490 8.45
  4. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 132,145,250 5.58
  5. สำนักงานประกันสังคม 66,713,500 2.82
  6. STATE STREET EUROPE LIMITED 28,879,421 1.22
  7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 14,524,100 0.61
  8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,304,220 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย เยอเก้น คริสเตียน อาเร้นท์ โรสทริป รองประธานคณะกรรมการ
  4. นาง ทูเน่ ริปเปล กรรมการ
  5. นาย ซเวเร่ เพ็ดเดอร์เซ็น กรรมการ
  6. นาย ราเกซ เจน กรรมการ
  7. นาย เพตเตอร์ บอเร่ เฟอร์เบิร์ค กรรมการ
  8. นาย สตีเฟ่น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ
  10. นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,367.81  2,367.81  2,367.81 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 74,586.05  126,085.94  102,407.83 
  ราคา (บาท/หุ้น) 31.50  53.25  43.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 10.42  10.30  11.34 
  P/BV (X) 3.02  5.17  3.81 
  P/E (X) 13.06  N/A  91.87 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 51.74  76.88  78.74 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 275.87  401.74  348.69 
  Beta 0.99  1.45  1.22 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -40.85  23.12  -11.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.11  1.90  0.55 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.03  N/A  2.66 
  นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.87 บาท 14 ส.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.61 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.26 บาท 09 ส.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 1.01 บาท 10 ส.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.24 บาท 04 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 7,604.50 4,730.72 8,528.38 14,090.27 26,047.62
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 9,547.87 9,302.02 9,791.14 7,831.40 8,589.79
  สินค้าคงเหลือ 617.10 1,371.93 1,087.83 2,128.41 1,953.53
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 21,659.70 20,321.68 22,596.44 28,517.05 39,214.99
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 50,237.14 54,834.04 53,894.38 53,853.93 45,569.51
  รวมสินทรัพย์ 162,889.94 141,826.24 167,338.82 150,957.66 114,500.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 21,968.10 24,601.30 26,690.32 39,899.48 29,985.00
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 31,719.76 19,000.00 30,980.51 9,375.00 2,000.00
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 56,213.96 46,361.18 60,180.84 53,207.55 36,438.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 82,002.75 69,906.59 82,191.57 75,820.43 48,827.41
  รวมหนี้สิน 138,216.70 116,267.77 142,372.40 129,027.98 85,265.67
  ทุนจดทะเบียน 4,744.16 4,744.16 4,744.16 4,744.16 4,744.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,735.62 4,735.62 4,735.62 4,735.62 4,735.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 6,541.66 6,541.66 6,541.66 6,927.79 6,927.79
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,647.14 1,647.14 1,647.14 1,647.14 1,647.14
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -5,901.31 -5,016.70 -5,608.14 -9,031.62 -1,726.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,673.24 25,557.85 24,966.41 21,929.06 29,234.30
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - 0.62 - 0.62 0.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 39,234.74 39,915.50 81,167.14 74,979.68 78,274.80
  รายได้อื่น 47.82 36.97 61.06 572.63 465.76
  รวมรายได้ 39,282.55 39,952.47 81,228.20 75,552.31 78,740.56
  ต้นทุนขาย 27,295.77 27,691.87 56,113.82 57,279.62 59,528.84
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,793.62 7,207.34 15,361.55 22,708.53 15,308.50
  รวมค่าใช้จ่าย 34,096.69 35,012.11 71,568.18 80,000.29 74,850.27
  EBITDA 15,872.32 12,631.62 29,888.28 20,656.59 30,437.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10,686.46 7,691.26 20,228.26 25,104.57 26,547.34
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 5,185.86 4,940.37 9,660.02 -4,447.98 3,890.30
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,390.40 3,102.81 5,421.89 -4,368.69 2,114.97
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.43 1.31 2.29 -1.85 0.89
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12,780.19 -331.83 17,597.38 18,255.66 27,329.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6,303.92 -12,027.71 -17,794.26 -25,238.27 -19,575.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -7,400.15 3,000.00 -5,365.00 -4,974.75 -0.12
  เงินสดสุทธิ -923.88 -9,359.55 -5,561.88 -11,957.36 7,754.18
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.39 0.44 0.38 0.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.73 -9.91 23.12 -17.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.50 -1.13 6.07 -3.35
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.60 4.55 5.70 5.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.53 0.61 0.51 0.57
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.43 30.62 30.87 23.61
  EBIT Margin (%) 13.20 12.37 11.89 -5.89
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.63 7.77 6.67 -5.78

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -1.71 5.54 8.25 -4.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.43 -4.55 -2.04 -3.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -1.68 4.65 7.51 -4.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -2.61 -3.42 -10.54 6.88
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9.27 107.70 N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.54 8.35 9.21 9.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42.74 43.71 39.62 39.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 56.02 42.29 34.89 28.06
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 6.51 8.63 10.46 13.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.39 2.16 1.69 1.64
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 152.54 168.78 216.57 222.66
  วงจรเงินสด (วัน) -103.28 -116.45 -166.49 -169.69


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น