สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.18 0.41 / 0.15 N/A 1.89 269.19 96.91 273.60 -72.62 -3.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ก.ย. 2563 12:33   กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DIMET - W4) (แก้ไข Price Dilution))
11 ก.ย. 2563 18:59   การปรับสิทธิของ DIMET-W3
11 ก.ย. 2563 17:25   แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
02 ก.ย. 2563 18:16   กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (DIMET - W4) (แก้ไข))
01 ก.ย. 2563 18:32   แจ้งมติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ (เพ่ิมเติม)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2323-2800-6
เบอร์โทรสาร 0-2323-2807
URL www.dimetsiam.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 9/2/1982 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/01/2551
ราคา IPO (บาท) 1.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าทางเลือกอย่างยั่งยืนในอนาคต

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  59.90% 2,289 57.29% 2,457
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.13% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.92% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 10.21 11.19 8.99
  20 วัน 3.10 3.42 1.12
  60 วัน -27.36 -23.96 -30.07
  120 วัน -33.42 -37.10 -53.03
  YTD -11.22 16.52 -11.49
  P/E (X) N/A N/A 33.40
  P/BV (X) 1.89 0.77 1.62
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.95 0.07 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) 134,357,683 24.96
  2. นาย ชินชัย ลีนะบรรจง 49,369,900 9.17
  3. น.ส. กัลยวรรณ ตั้งสุทธิวงศ์ 15,850,600 2.94
  4. นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล 14,270,900 2.65
  5. น.ส. สายฝน แสนสี 12,800,000 2.38
  6. นาย ถาวร เสรีดีเลิศ 12,084,700 2.24
  7. นาง สุมาลี อ่องจริต 12,054,800 2.24
  8. น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง 12,022,700 2.23
  9. นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง 10,000,000 1.86
  10. น.ส. ภัสธารีย์ วงษ์ทองหลิน 10,000,000 1.86

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธีรวิทย์ จารุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
  3. นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1
  4. นาย ชาลี จังวิจิตรกุล รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2
  5. นาย มณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการผู้จัดการร่วม / กรรมการ
  6. นาย ฐิติพร กวีวิทยเวชญ์ กรรมการ
  7. น.ส. อรชุลี หล่อสมิทธิกุล กรรมการ
  8. นาย สุรพงศ์ แซ่ย่อง กรรมการ
  9. นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการ
  10. พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม กรรมการ
  11. น.ส. ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ
  12. ว่าที่ ร.ต. เมธี อิทธิริวิชัย กรรมการ
  13. น.ส. วรรณา เมลืองนนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 538.37  537.91  537.91 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 96.91  193.65  473.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.18  0.20  0.41 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16  0.44  0.63 
  P/BV (X) 1.89  1.63  1.39 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 181.79  187.62  257.88 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.22  3.04  5.93 
  Beta 0.48  1.59  0.87 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.22  -50.40  -34.98 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพื่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 30/06/2020)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 30/06
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/07/62 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/07/60 
  -30/06/61) 
  2560 
  (01/07/59 
  -30/06/60) 
  เงินสด 11.28 18.02 12.55 16.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 69.58 112.47 63.20 70.91
  สินค้าคงเหลือ 36.37 42.08 32.25 42.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 162.46 175.35 112.11 133.45
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 76.10 30.18 33.97 37.52
  รวมสินทรัพย์ 342.07 333.82 162.24 190.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 16.87 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 44.19 75.03 66.44 61.01
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 29.44 0.44 0.58 1.12
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 178.62 91.26 76.53 71.55
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.36 4.18 3.66 7.01
  รวมหนี้สิน 187.97 95.44 80.19 78.56
  ทุนจดทะเบียน 806.86 403.43 135.00 135.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 269.19 268.95 134.48 128.73
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 154.86 154.86 20.39 20.39
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.55 0.55 0.72 0.72
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -270.50 -185.98 -73.41 -37.67
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 154.10 238.39 82.17 112.17
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -0.11 0.17
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/07/62 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/07/60 
  -30/06/61) 
  2560 
  (01/07/59 
  -30/06/60) 
  ยอดขายสุทธิ 365.44 333.25 276.93 301.92
  รายได้อื่น 7.52 1.32 1.96 1.93
  รวมรายได้ 372.95 334.57 278.88 303.84
  ต้นทุนขาย 287.57 259.93 226.68 232.29
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 162.77 177.72 88.05 95.05
  รวมค่าใช้จ่าย 450.35 437.65 314.72 327.34
  EBITDA -72.62 -98.55 -30.32 -17.07
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4.77 4.53 5.52 6.43
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -77.39 -103.08 -35.84 -23.49
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -84.02 -112.61 -38.25 -22.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 -0.22 -0.14 -0.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/07/62 
  -30/06/63) 
  2562 
  (01/07/61 
  -30/06/62) 
  2561 
  (01/07/60 
  -30/06/61) 
  2560 
  (01/07/59 
  -30/06/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -36.55 -63.43 -7.33 -9.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.22 -199.46 -0.95 -1.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 40.03 268.37 4.38 -2.19
  เงินสดสุทธิ -6.74 5.48 -3.89 -13.33
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 1.92 1.46
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -42.81 -70.26 -39.36
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -22.90 -41.56 -20.30
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.22 0.40 0.98
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.10 1.35 1.58
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.31 22.00 18.14
  EBIT Margin (%) -20.75 -30.81 -12.85
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -22.53 -33.66 -13.72

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ม.ค. 2563 XR 466,923 538,374,522 0.50
  06 ก.ค. 2561 XR 268,953,447 537,906,894 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.66 20.34 -8.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.63 14.67 -2.42
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.47 19.97 -8.21
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 2.90 39.06 -3.85
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.01 3.79 4.13
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 90.92 96.21 88.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.33 6.99 6.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49.79 52.19 60.30
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.82 3.67 3.56
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 75.66 99.33 102.61
  วงจรเงินสด (วัน) 65.05 49.07 46.07


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 18 พ.ค. 2563 17 มิ.ย. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ DIMET-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น