สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.50 4.90 / 1.74 49.69 1.92 619.05 2,166.67 3,662.56 111.52 32.84
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
28 มี.ค. 2560 12:30   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เพิ่มเติม แก้ไข 2
28 มี.ค. 2560 12:30   การจ่ายปันผล, การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เพิ่มเติม แก้ไข2)
15 มี.ค. 2560 08:56   การลงทุนเพิ่มในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด "APCON" (แก้ไขไฟล์แนบ)
15 มี.ค. 2560 08:39   การลงทุนเพิ่มในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด "APCON" (แก้ไข)
13 มี.ค. 2560 07:26   การลงทุนเพิ่มในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (APCON)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2703-7880
เบอร์โทรสาร 0-2703-7882
URL www.cwt.co.th
  รายงานประจำปี 2558
วันที่ก่อตั้งบริษัท 17/10/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/04/2534
ราคา IPO (บาท) 110.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 16/05/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/06/2547
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / อื่นๆ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ยานยนต์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก และบริการฟอกหนัง 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda Mitsubishi และ Chevrolet นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ชัยวัฒนากรีนเพาเวอร์ จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้น) บริษัท ในกลุ่มพลังงานทดแทน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2559 24 มี.ค. 2558
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
60.66% 4,495 58.18% 3,929
การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.12% (ณ วันที่ 29/03/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.56% (ณ วันที่ 29/03/2560)
3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -4.37 -5.01 -4.88
20 วัน 6.71 4.03 5.66
60 วัน -6.91 -14.64 -9.11
120 วัน -22.57 -30.31 -26.67
YTD -7.41 -14.47 -9.29
P/E (X) 49.69 14.31 17.37
P/BV (X) 1.92 1.35 1.93
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.15 0.33

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
1. นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ 123,349,086 19.93
2. บริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด 101,828,452 16.45
3. นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 40,200,000 6.49
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,000,000 4.85
5. นาย ประพันธ์ ครรชิตาวรกุล 16,700,192 2.70
6. นาย วิทยา นราธัศจรรย์ 13,000,000 2.10
7. นาย ธีรเสฏฐ์ มโนเกษมสันต์ 11,052,796 1.79
8. นาย พฤทธิ์ นราธัศจรรย์ 10,000,000 1.62
9. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 9,000,000 1.45
10. นาย สุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง 8,406,100 1.36

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย วีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
2. นาง วนิดา สิกขมาน กรรมการ
3. น.ส. ณัฏฐ์สิชา ภาภัคธนานันท์ กรรมการ
4. นาย ธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นาย ชัชนนท์ โสภาจันทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
29 มี.ค. 2560
2559
30 ธ.ค. 2559
2558
30 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 619.05  561.85  427.04 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,166.67  2,123.79  849.81 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.50  3.78  1.99 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.00  1.85  1.96 
P/BV (X) 1.92  2.04  1.01 
P/E (X) 49.69  29.68  11.00 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 34.20  720.71  677.58 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 12.91  57.51  48.96 
Beta 2.64  2.06  1.93 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -7.41  89.95  -3.40 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.94  1.02  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.47  0.30  N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล และแผนการลงทุนของบริษัทในขณะนั้นๆด้วย

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0329 บาท 17 พ.ค. 2560 เงินปันผล
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.045 บาท 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
นาย สุรชัย ดำเนินวงศ์/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
นางสาว เลฮัม ชินพันธ์/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
นางสาว สุนิสา เสมา/บจก. อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสด 38.06 213.11 10.95 4.11
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 270.85 219.47 177.00 138.56
สินค้าคงเหลือ 507.64 493.04 457.84 431.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,052.39 1,027.64 685.40 583.64
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,290.53 773.62 757.85 747.20
รวมสินทรัพย์ 2,660.25 1,908.01 1,524.61 1,428.50
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 233.78 403.66 367.10 328.87
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 369.97 310.99 235.77 202.20
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 18.08 153.35 17.61 16.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน 660.31 876.23 624.92 551.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 799.61 128.48 144.39 158.19
รวมหนี้สิน 1,459.92 1,004.71 769.31 710.12
ทุนจดทะเบียน 1,018.71 1,018.71 459.78 459.78
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 561.85 427.04 361.29 361.24
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 163.18 163.18 163.18 163.18
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 123.02 104.61 67.71 37.56
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,126.30 890.89 742.68 703.85
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 74.03 12.41 12.62 14.54
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
ยอดขายสุทธิ 1,599.04 1,347.51 917.72 904.93
รายได้อื่น 36.23 40.91 35.32 33.46
รวมรายได้ 1,635.26 1,388.41 953.04 938.38
ต้นทุนขาย 1,347.50 1,172.04 791.69 830.05
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 195.64 123.61 88.50 85.56
รวมค่าใช้จ่าย 1,554.14 1,305.16 892.39 922.32
EBITDA 111.52 110.00 93.74 37.19
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 30.40 26.75 33.10 21.13
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 81.12 83.26 60.64 16.07
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 43.60 43.31 30.07 -19.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.11 0.08 -0.06
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
2557 
(01/01/57 
-31/12/57) 
2556 
(01/01/56 
-31/12/56) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -10.68 -14.62 -1.56 19.81
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -706.89 -8.70 -21.33 -0.64
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 542.53 225.43 29.73 -20.43
เงินสดสุทธิ -175.05 202.11 6.84 -1.26
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.59 1.17 1.10
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.32 5.30 4.16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.55 4.85 4.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.13 1.04
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 0.81 0.65
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.73 13.02 13.73
EBIT Margin (%) 4.96 6.00 6.36
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.67 3.12 3.16

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
05 ม.ค. 2560 PP 57,200,000 619,047,963 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 18.67 46.83 1.41
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 14.97 48.04 -4.62
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 17.78 45.68 1.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 19.08 46.25 -3.24
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 0.67 44.01 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2559  2558  2557 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.52 6.80 5.82
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.96 53.70 62.75
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.69 2.47 1.78
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 135.53 148.06 205.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.96 4.29 3.62
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 92.23 85.14 100.96
วงจรเงินสด (วัน) 99.26 116.62 166.89


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น