สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CPL บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.18 1.69 / 0.55 N/A 0.56 439.84 519.02 1,725.58 122.00 36.10
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:06   การต่อวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ย. 2563 17:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 17:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 17:14   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 08:02   แจ้งวันหยุดทำการ ประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 0-2709-5633-8
เบอร์โทรสาร 0-2709-6033, 0-2709-6044
URL http://www.cpl.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 28/6/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/12/2537
ราคา IPO (บาท) 44.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 06/02/2561

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/06/2547
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / อื่นๆ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ นำมาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภทที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ หนังวัวฟอกสำเร็จรูป (cow finished leather) และหนังท้อง (cow split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปได้แก่ aniline leather, pigmented leather, oiled leather และ waterproof leather เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรองเท้ายี่ห้อดัง ๆ เช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer และ Puma เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.98% 700 25.63% 704
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.98% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.68% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.48 -2.38 -1.37
  20 วัน - -1.18 -2.76
  60 วัน 0.85 -4.48 -17.48
  120 วัน 55.26 49.33 38.42
  YTD -4.07 -6.19 -8.47
  P/E (X) N/A 509.44 30.34
  P/BV (X) 0.56 0.48 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.06 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด 175,937,736 40.00
  2. MR. CHEN, YU-YU 29,764,350 6.77
  3. นาย วิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน 28,837,502 6.56
  4. นาย อิสระ วงษ์เจริญสิน 18,633,749 4.24
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 15,947,065 3.63
  6. นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน 14,467,488 3.29
  7. นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 12,337,141 2.80
  8. นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน 9,401,364 2.14
  9. นาย เฉิน ยุ่ย เถิง 8,835,750 2.01
  10. นาย วีระชัย วงษ์เจริญสิน 8,425,357 1.92

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ
  2. นาย ภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ซือ ลุ๋น กัว กรรมการ
  4. นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ
  5. นางสาว ยูเวน เฉิน กรรมการ
  6. นาย ณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน กรรมการ
  7. นาย สุพพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 439.84  439.84  439.84 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 519.02  541.01  395.86 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.18  1.23  0.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.11  2.11  2.30 
  P/BV (X) 0.56  0.58  0.39 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17  3.97  10.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.09  0.08  0.30 
  Beta 1.22  1.24  0.35 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.07  36.67  -70.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.22 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.02 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 20.00 : 1.00 หุ้น 23 พ.ค. 2561 หุ้นปันผล
  - 0.00556 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 99.68 72.68 42.35 145.64 109.17
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 241.50 354.24 240.15 706.27 256.75
  สินค้าคงเหลือ 1,059.45 1,187.06 1,098.59 1,129.87 1,023.06
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,401.35 1,614.59 1,381.93 1,982.58 1,412.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 565.45 646.56 637.83 631.00 458.40
  รวมสินทรัพย์ 2,235.34 2,470.75 2,231.11 2,818.61 2,066.87
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 867.34 933.48 779.22 1,200.39 649.08
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 248.33 359.37 295.99 387.37 250.42
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 34.33 31.71 70.70 24.32 10.53
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,150.01 1,324.56 1,227.47 1,612.08 910.04
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 156.24 134.08 88.90 121.96 81.81
  รวมหนี้สิน 1,306.24 1,458.64 1,316.37 1,734.05 991.85
  ทุนจดทะเบียน 439.84 439.84 439.84 439.84 418.90
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 439.84 439.84 439.84 439.84 418.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 574.10 574.10 574.10 574.10 574.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -242.52 -242.52 -242.52 -242.52 -290.97
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 157.76 240.78 143.41 313.24 372.99
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 929.10 1,012.11 914.74 1,084.57 1,075.01
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,228.68 1,998.98 2,430.10 2,897.55 2,275.80
  รายได้อื่น 25.27 41.16 55.89 24.36 103.59
  รวมรายได้ 1,253.95 2,040.14 2,485.99 2,922.44 2,379.40
  ต้นทุนขาย 958.49 1,772.98 2,183.83 2,483.56 2,135.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 227.22 299.65 428.21 386.90 324.20
  รวมค่าใช้จ่าย 1,196.37 2,077.07 2,616.49 2,870.46 2,479.24
  EBITDA 122.00 20.59 -53.62 126.54 -41.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 64.42 57.51 76.88 74.56 58.62
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 57.58 -36.93 -130.49 51.98 -99.84
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 14.36 -63.66 -163.89 11.98 -103.21
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.14 -0.37 0.03 -0.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 122.31 286.37 360.64 -305.05 117.60
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -13.37 -62.97 -79.60 -213.33 -130.44
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -52.15 -296.42 -384.36 554.15 70.90
  เงินสดสุทธิ 56.79 -73.02 -103.32 35.77 58.06
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 1.22 1.13 1.23
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -8.85 -6.17 -16.39 1.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.53 -0.96 -5.17 2.13
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.41 1.44 1.44 1.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 1.05 0.98 1.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.99 11.31 10.13 14.29
  EBIT Margin (%) 4.59 -1.81 -5.25 1.78
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.15 -3.12 -6.59 0.41

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 พ.ค. 2561 XD 20,944,914 439,844,284 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -38.53 -8.73 -16.13 27.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -45.94 -6.14 -12.07 16.32
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -38.54 -7.98 -14.93 22.82
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -42.40 -4.58 -8.85 15.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.57 6.04 5.14 6.02
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.50 60.43 71.08 60.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.22 1.95 1.96 2.31
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 299.41 187.29 186.23 158.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.51 5.77 6.39 7.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 80.99 63.21 57.11 46.87
  วงจรเงินสด (วัน) 283.92 184.51 200.20 171.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น