สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.30 1.86 / 0.70 14.18 0.64 1,027.90 1,336.28 5,664.24 147.06 17.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ส.ค. 2563 17:10   แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563
13 ส.ค. 2563 19:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 19:27   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 19:15   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2563 17:51   แจ้งการเข้าลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ให้บริการด้านพลังงาน
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2338-8000
เบอร์โทรสาร 0-2338-8090
URL http://www.cn-thai.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/9/1930 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 55.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.01 : ใหม่ 1.00 @ 22/03/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 02/01/2557
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 พ.ค. 2563 18 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
27.83% 3,253 27.85% 3,543
การถือครองหุ้นต่างด้าว 15.51% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.57% (ณ วันที่ 18/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 2.85 -0.65
20 วัน 4.84 11.12 8.23
60 วัน 7.44 24.16 14.49
120 วัน 58.54 17.97 28.98
YTD -12.16 5.04 7.71
P/E (X) 14.18 35.63 22.11
P/BV (X) 0.64 0.95 1.45
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.23 0.81

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 581,126,256 56.54
2. VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. 94,372,280 9.18
3. นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 66,275,410 6.45
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,897,499 3.40
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 34,794,606 3.39
6. Novotel Investments Limited 25,000,000 2.43
7. นาย สันต์ปาล ศิลป์เชาวลา 8,250,000 0.80

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สานติ กระจ่างเนตร์ ประธานกรรมการ
2. นาย กิริต ชาห์ รองประธานกรรมการ
3. นาย คูชรู คาลี วาเดีย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย สุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
5. นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
6. นาย จอห์น สก็อต ไฮเน็ค กรรมการ
7. นาย วิเทศ รัตนากร กรรมการ
8. นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย กฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุพล ทับทิมจรูญ กรรมการอิสระ
12. นาย สุริยนต์ ตู้จินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,027.90  1,027.90  1,027.90 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,336.28  1,521.30  1,973.58 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.30  1.48  1.92 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.02  1.50  1.65 
P/BV (X) 0.64  0.99  1.17 
P/E (X) 14.18  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.16  5.32  23.11 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.54  0.44  2.65 
Beta 0.83  0.62  1.00 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.16  -22.92  -43.86 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.08  N/A  5.14 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.44  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.04 บาท 12 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 08 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 135.99 88.08 181.91 107.55 123.08
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,261.29 1,389.92 928.73 1,687.54 2,145.51
สินค้าคงเหลือ 72.04 161.43 79.07 114.66 122.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,430.80 4,096.46 4,550.01 4,075.61 4,204.68
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,379.99 1,239.08 1,788.49 1,260.54 1,352.09
รวมสินทรัพย์ 6,540.10 5,692.64 6,721.45 5,670.43 5,812.83
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 452.51 245.00 401.45 - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,894.07 1,759.72 1,908.39 1,972.83 2,204.58
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 177.46 155.72 174.70 159.33 173.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,123.09 3,837.08 4,265.18 3,855.38 3,446.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 319.74 378.64 369.49 355.34 432.70
รวมหนี้สิน 4,442.84 4,215.72 4,634.67 4,210.72 3,879.02
ทุนจดทะเบียน 1,102.90 1,027.90 1,102.90 1,102.90 1,102.90
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,027.90 1,027.90 1,027.90 1,027.90 1,027.90
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 572.87 110.00 562.18 110.68 90.36
กำไร(ขาดทุน)สะสม 376.64 218.10 377.75 199.61 671.84
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,076.15 1,454.25 2,065.61 1,437.39 1,911.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 21.11 22.66 21.17 22.32 22.59
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 3,676.73 3,240.78 7,240.26 7,123.36 7,851.07
รายได้อื่น 7.26 70.54 107.60 12.55 92.48
รวมรายได้ 3,683.99 3,311.32 7,347.86 7,135.91 7,943.55
ต้นทุนขาย 3,492.26 3,108.47 6,911.72 6,949.13 7,488.31
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 149.33 173.10 329.34 567.17 318.59
รวมค่าใช้จ่าย 3,641.58 3,281.57 7,241.06 7,516.30 7,806.90
EBITDA 147.06 142.69 323.13 -154.99 355.21
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 104.64 112.94 216.33 225.40 218.55
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 42.41 29.75 106.80 -380.39 136.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 38.95 17.81 73.09 -423.07 94.47
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.07 -0.41 0.09
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 14.91 -119.12 -76.80 378.74 -39.49
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 12.75 -58.12 -82.58 -159.16 -167.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -74.47 158.59 234.97 -234.90 -96.95
เงินสดสุทธิ -46.81 -18.65 75.59 -15.32 -304.42
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.07 1.07 1.07 1.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.34 -18.53 4.17 -25.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.95 -4.88 1.72 -6.63
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.14 2.90 2.24 2.93
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.26 1.28 1.19 1.24
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.02 4.08 4.54 2.45
EBIT Margin (%) 1.15 0.90 1.45 -5.33
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.06 0.54 0.99 -5.93

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
24 พ.ย. 2560 PP 25,000,000 1,027,904,144 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 13.45 -5.06 1.64 -9.27
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.35 -3.90 -0.54 -7.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 11.25 -3.16 2.97 -10.17
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 10.97 -6.28 -3.66 -3.72
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 118.69 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.79 4.58 5.53 3.72
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.03 79.71 65.95 98.20
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 62.50 45.74 71.35 58.57
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.84 7.98 5.12 6.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.99 3.87 3.56 3.33
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.40 94.22 102.48 109.71
วงจรเงินสด (วัน) -22.53 -6.53 -31.42 -5.27


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น