สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.62 0.72 / 0.40 9.63 0.52 17,411.13 21,589.80
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 ม.ค. 2564 17:00   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
22 ม.ค. 2564 17:00   แจ้งการลาออกของกรรมการ
21 ม.ค. 2564 12:34   รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
21 ม.ค. 2564 08:10   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ก่อนตรวจสอบ)
21 ม.ค. 2564 08:10   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-626-7000, 02-657-3000 กด 0, 02-638-8000
เบอร์โทรสาร 02-657-3333
URL http://www.cimbthai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/11/2521
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.50 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 3.75 : ใหม่ 0.50 @ 03/04/2552

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 08 พ.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
5.17% 6,530 5.17% 6,797
การถือครองหุ้นต่างด้าว 97.11% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 97.20%
การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -1.95 0.65
20 วัน 1.64 -2.43 -0.14
60 วัน 14.81 -22.25 -8.32
120 วัน 1.64 -22.20 -9.91
YTD 3.33 -3.32 -1.00
P/E (X) 9.63 9.83 30.19
P/BV (X) 0.52 0.68 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.29 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. CIMB BANK BERHARD 33,021,971,285 94.83
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 760,756,147 2.18

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง ประธานกรรมการ
2. นาย สุธีร์ โล้วโสภณกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(รักษาการ) / กรรมการ
3. นาย โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด กรรมการ
4. นาย ฮาฟริซ บิน อับดุล ราฮ์มัน กรรมการ
5. นาย อับดุล ราฮ์มัน บิน อาฮ์มัด กรรมการ
6. นาย ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย ณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ
9. นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 34,822.26  34,822.26  34,822.26 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 21,589.80  20,893.36  18,455.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.62  0.60  0.53 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.19  1.19  1.09 
P/BV (X) 0.52  0.50  0.49 
P/E (X) 9.63  9.32  93.41 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.21  2.39  0.48 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.68  2.07  0.48 
Beta 0.79  0.79  0.58 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.33  13.21  -31.17 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.81  0.83  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.08  0.08 
นโยบายเงินปันผล พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อธนาคารมีผลกำไรจากการดำเนินงานและมีการรักษาระดับเงินสำรองตามกฎหมายและธุรกิจตามข้อกำหนดแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.005 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ไพบูล ตันกูล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นาย บุญเลิศ กมลชนกกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด -
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,044.50 1,340.12 1,351.57 1,749.09 1,591.19
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 4,721.09 6,563.00 6,421.71 6,790.16 18,167.81
เงินลงทุนสุทธิ 57,923.64 84,477.06 86,798.23 92,172.32 44,059.85
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 228,151.02 228,229.78 229,910.95 216,201.45 201,564.05
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 248,584.93 250,896.62 234,554.59 218,058.21
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 10,880.03 10,600.13 10,539.03 9,869.27
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 1,093.74 1,095.66 1,123.90 1,016.51 1,033.94
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,314.21 3,453.40 3,428.64 3,536.09 3,588.38
รวมสินทรัพย์ 399,112.05 390,006.67 391,907.13 355,848.52 300,603.60
เงินรับฝาก 202,116.43 195,331.80 199,034.75 185,100.51 177,400.68
เงินกู้ยืม 23,256.84 22,851.64 25,818.67 18,968.35 19,933.10
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 357,530.37 352,095.00 353,386.47 318,926.70 267,551.75
ทุนจดทะเบียน 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 15,140.11
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 15,140.11
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 17,411.13 17,411.13 17,411.13 17,411.13 15,140.11
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,145.97 10,145.97 10,145.97 10,145.97 8,465.41
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -42.75 -42.75 -42.75 - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 12,662.22 8,745.93 9,538.27 8,006.69 7,954.23
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,581.68 37,911.67 38,520.66 36,921.83 33,051.85
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 11,575.73 12,308.46 16,420.74 15,309.54 14,557.77
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,225.84 4,123.56 5,513.36 4,562.81 4,355.32
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 8,349.89 8,184.90 10,907.38 10,746.74 10,202.44
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2,893.21 - - - -
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 1,906.51 571.35 910.18 667.91 396.16
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 1,231.30 1,806.25 2,556.13 2,109.98 2,140.30
กำไรจากเงินลงทุน 295.23 265.92 343.98 - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - 2,607.16 2,625.95 - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,915.93 7,144.32 9,639.78 8,345.91 7,612.96
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 3,529.70 3,866.61 5,063.13 4,533.13 4,068.40
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 636.77 896.78 1,213.32 1,155.45 1,060.27
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 278.87 277.14 385.93 302.06 195.84
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 1,694.93 1,002.31 1,943.39 271.21 488.76
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,467.53 728.06 1,501.60 6.90 384.90
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.02 0.04 0.00 0.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,199.88 -13,076.11 -8,045.98 13,932.77 -24,473.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3,372.72 17,557.22 17,087.47 -33,580.11 15,114.27
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 864.07 -4,876.93 -9,423.06 19,809.74 9,041.00
เงินสดสุทธิ -308.77 -395.82 -381.57 162.39 -318.00
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 5.64 0.56 3.98 0.02
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.67 0.15 0.52 0.08
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.97 4.96 7.55 0.04

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
12 ต.ค. 2561 XR 4,542,034,141 34,822,261,748 0.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 101.57 35.48 21,657.78 -98.21


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น