สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
CHOTI บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
68.00 78.75 / 43.00 N/A 0.58 75.00 510.00 853.99 -47.10 -14.02
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:28   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข-2)
13 พ.ย. 2563 13:23   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไข)
12 พ.ย. 2563 18:56   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 18:56   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พ.ย. 2563 18:55   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 4/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม กิ่งอำเภอนาหม่อม สงขลา 90310
เบอร์โทรศัพท์ 0-7422-2333
เบอร์โทรสาร 0-7422-2300-1
URL www.kst-hatyai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 01/8/1978 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/02/2535
ราคา IPO (บาท) 140.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/07/2563
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ
  ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 11 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.12% 588 27.19% 645
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 19.83% (ณ วันที่ 15/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.27% (ณ วันที่ 15/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.42 0.79 4.60
  20 วัน -5.56 -6.14 -8.16
  60 วัน -2.16 -10.31 -19.95
  120 วัน -10.53 -11.59 -20.23
  YTD 1.49 -3.15 -3.17
  P/E (X) N/A 26.06 30.34
  P/BV (X) 0.58 2.04 1.72
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.56 1.50

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด 1,950,000 26.00
  2. H'NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD. 997,920 13.31
  3. นาง ยุวดี เหล่าเทพพิทักษ์ 648,840 8.65
  4. นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ 584,400 7.79
  5. นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ 525,960 7.01
  6. MR. HNG CHEOW TEIK 456,580 6.09
  7. นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง 298,700 3.98
  8. นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 233,800 3.12
  9. น.ส. สุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์ 233,760 3.12
  10. นาย วชิระ ทยานาราพร 162,000 2.16

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการ
  2. นาย เจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
  4. นาย สมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ
  5. นาง เฉี่ยวไน้ ฮึ้ง กรรมการ
  6. Mr. HNG CHIAU CHIN กรรมการ
  7. นาย เฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ
  8. น.ส. เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ
  9. นาย สุรพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สุวัฒน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาย พิษณุ บุญนวล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย พิชัย ลิ้มรสเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7.50  7.50  7.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 510.00  502.50  592.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 68.00  67.00  79.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 117.22  117.22  129.85 
  P/BV (X) 0.58  0.57  0.61 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03  1.58  1.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.03  0.05 
  Beta 0.20  0.22  0.33 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.49  -15.19  -40.60 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 60 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.00 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เสถียร วงศ์สนันท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย วิชัย รุจิตานนท์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว พัชรี ศิริวงษ์ศิลป์/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  นางสาว คนางค์นาถ กลิ่นขจร/บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 79.33 44.31 2.86 15.89 6.68
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 56.95 157.43 106.92 85.85 189.46
  สินค้าคงเหลือ 652.35 763.56 828.83 1,442.61 1,390.29
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 788.66 965.30 938.61 1,544.34 1,586.43
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 270.49 269.70 263.50 249.38 281.06
  รวมสินทรัพย์ 1,302.46 1,414.69 1,381.33 1,986.94 2,052.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 260.26 289.55 347.33 691.23 650.81
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 60.98 74.17 34.47 71.71 59.11
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 6.12 - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 337.07 372.91 381.80 774.80 714.02
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 86.21 67.86 44.04 82.52 131.11
  รวมหนี้สิน 423.28 440.78 425.85 857.31 845.13
  ทุนจดทะเบียน 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 684.83 785.08 766.39 932.59 1,006.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 879.14 973.84 955.41 1,129.55 1,207.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.04 0.07 0.07 0.08 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,159.46 2,042.72 2,506.83 3,172.05 3,447.35
  รายได้อื่น 7.29 16.25 24.85 35.88 53.59
  รวมรายได้ 1,167.22 2,064.57 2,539.39 3,218.91 3,506.62
  ต้นทุนขาย 1,153.33 2,092.61 2,536.62 3,037.55 3,323.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 89.64 104.27 144.50 207.36 160.90
  รวมค่าใช้จ่าย 1,244.12 2,196.88 2,694.63 3,274.90 3,484.84
  EBITDA -47.10 -106.46 -120.27 -14.81 62.05
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 29.79 25.85 34.97 41.19 40.27
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -76.90 -132.31 -155.23 -55.99 21.78
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -81.57 -155.93 -180.67 -66.98 12.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -10.88 -20.79 -24.09 -8.93 1.71
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 201.81 457.26 404.89 25.09 -309.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -34.36 -15.49 -61.00 -36.40 -59.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -90.97 -413.35 -356.91 20.52 269.51
  เงินสดสุทธิ 76.47 28.42 -13.03 9.21 -99.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.34 2.59 2.46 1.99
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -11.47 -19.50 -17.33 -5.73
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -7.35 -11.41 -9.22 -2.77
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.48 0.45 0.45 0.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.21 1.61 1.51 1.59
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 0.53 -2.44 -1.19 4.24
  EBIT Margin (%) -6.59 -6.41 -6.11 -1.74
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -6.99 -7.55 -7.11 -2.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -43.24 -22.98 -20.97 -7.99
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -44.89 -18.31 -16.49 -8.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -43.46 -23.21 -21.11 -8.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -43.37 -18.42 -17.72 -6.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.15 14.84 26.01 23.04
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24.10 24.59 14.03 15.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.26 2.70 2.23 2.14
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 161.77 135.27 163.42 170.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 23.64 31.41 47.78 46.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 15.44 11.62 7.64 7.86
  วงจรเงินสด (วัน) 170.43 148.24 169.82 178.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น