สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BUI บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
8.90 13.60 / 6.50 N/A 0.41 300.00 267.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 ส.ค. 2563 17:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 ส.ค. 2563 18:23   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 ส.ค. 2563 18:22   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
08 ก.ค. 2563 17:29   การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 91/2563
25 มิ.ย. 2563 19:03   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางกอกสหประกันภัย,175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2233-6920, 0-2238-4111
เบอร์โทรสาร 0-2237-1856
URL http://www.bui.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 5/2/1929 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/12/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 10.00 @ 11/08/2537

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจประกันวินาศภัย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 มิ.ย. 2563 12 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.61% 501 36.82% 519
การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.57% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.26% (ณ วันที่ 18/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -2.09 -0.65
20 วัน -1.11 -3.29 2.09
60 วัน -5.32 -8.44 0.90
120 วัน 12.66 -14.97 -8.35
YTD -25.83 -25.70 -9.06
P/E (X) N/A 16.69 22.11
P/BV (X) 0.41 1.20 1.45
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.22 0.81

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด 4,620,105 15.40
2. บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด 4,151,250 13.84
3. บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,756,250 9.19
4. น.ส. มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา 1,641,352 5.47
5. บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด 1,598,220 5.33
6. นาย สุกิจ กมลศิริวัฒน์ 1,440,900 4.80
7. นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 1,215,000 4.05
8. น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา 857,365 2.86
9. น.ส. มาลินี เลียวไพรัตน์ 763,052 2.54
10. ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา 708,975 2.36

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. น.ส. สุจินตนา จำปีศรี กรรมการ
6. นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
7. นางสาว มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา กรรมการ
8. นาย พิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. น.ส. ประนอม โฆวินวิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย ทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุนทร ก่อนันทเกียรติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
18 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 30.00  30.00  30.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 267.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.90  12.00  13.47 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 21.83  23.89  23.95 
P/BV (X) 0.41 
P/E (X) N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.32  7.51  N/A 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.03  0.12 
Beta 0.17 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -25.83  -10.90  0.00 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.81 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และแผนการขยายงานของบริษัทฯ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.25 บาท 05 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.50 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย นันทวัฒน์ สำรวญหันต์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 185.54 57.32 125.79 37.73 79.09
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 313.53 309.40 308.95 305.37 273.33
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - - -
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 282.86 316.98 153.03 152.37 135.52
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 1.32 1.46 1.48 1.07 0.89
รวมสินทรัพย์ 1,919.63 2,164.02 1,969.49 1,956.28 2,054.46
สำรองเบี้ยประกันภัย - - - - -
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - - -
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - - -
รวมหนี้สิน 1,264.63 1,438.10 1,280.97 1,254.40 1,351.90
ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 86.59 86.59 86.59 86.59 86.59
กำไร(ขาดทุน)สะสม 24.48 64.06 54.96 46.40 57.35
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 655.00 725.92 688.53 701.88 702.56
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 404.96 440.71 919.98 804.27 734.68
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 461.98 471.28 975.46 890.57 768.96
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2.84 11.63 10.00 13.86 11.43
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 48.38 32.96 76.33 66.22 83.81
กำไรก่อนภาษีเงินได้ -21.92 19.98 15.51 3.27 43.51
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -18.85 17.66 8.57 3.68 34.96
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.63 0.59 0.29 0.12 1.17
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 70.22 24.62 95.85 -21.60 -35.35
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.13 -5.03 -7.78 -4.77 -11.62
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -9.35 - - -15.00 -
เงินสดสุทธิ 59.75 19.60 88.07 -41.37 -46.97
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.05 0.83 1.23 0.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.29 0.23 0.79 0.16
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.93 1.98 1.86 1.79
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.47 0.44 0.51 0.44
อัตรากำไรสุทธิ (%) -4.26 3.60 0.85 0.41

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ -8.11 12.14 14.39 9.47
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -1.97 9.22 9.53 15.81
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 46.79 -16.19 15.27 -20.99
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A 14.51 132.46 -89.46


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 17 พ.ย. 2558 05 มี.ค. 2563

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น