สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
SET50 / SETTHSI / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.85 11.20 / 8.40 25.46 1.94 52,652.73 116,494.16 264,566.06 10,607.02 24.94
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ก.ค. 2564 12:44   (แก้ไข template) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 ก.ค. 2564 22:05   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01 ก.ค. 2564 22:16   การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
18 มิ.ย. 2564 21:55   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มิ.ย. 2564 09:20   (แก้ไข template) การจ่ายเงินปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน (ESOP) การลดทุน การเพิ่มทุน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารทีเอสที ทาวเวอร์, 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8511-15, 0-2273-8611-15
เบอร์โทรสาร 0-2273-8610, 0-2273-8616
URL http://www.btsgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2564
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/3/1968 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/03/2534
ราคา IPO (บาท) 133.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 4.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.64 : ใหม่ 4.00 @ 10/08/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 11/05/2553
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
59.66% 89,597 57.93% 60,632
การถือครองหุ้นต่างด้าว 21.64% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  8.90% (ณ วันที่ 23/07/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.28 -0.68 -1.45
20 วัน -7.33 0.64 -4.51
60 วัน -1.67 1.84 -1.13
120 วัน -8.29 -9.34 -11.09
YTD -4.84 -4.37 -10.74
P/E (X) 25.46 N/A 29.36
P/BV (X) 1.94 4.77 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.69 0.59 1.12

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มิ.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ 2,560,441,052 19.45
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,107,804,067 8.42
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 830,527,973 6.31
4. นาย กวิน กาญจนพาสน์ 602,934,595 4.58
5. สำนักงานประกันสังคม 447,709,900 3.40
6. บริษัท เค ทู เจ โฮลดิ้ง จำกัด 400,440,000 3.04
7. UBS AG HONG KONG BRANCH 375,920,900 2.86
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 369,111,200 2.80
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 363,916,555 2.76
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 191,704,828 1.46

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นาย กวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
3. นาย อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ
4. นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ
5. นาย รังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ
6. นาย ชิ เคือง คง กรรมการ
7. นาย สุจินต์ หวั่งหลี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย เจริญ วรรธนะสิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ยิง ชิว เฮนรี่ ชอง กรรมการอิสระ
10. นาง พิจิตรา มหาพล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (รักษาการ)
11. นาย การุญ จันทรางศุ กรรมการอิสระ
12. นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13,163.18  13,160.99  13,154.28 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 116,494.16  122,397.20  173,636.46 
ราคา (บาท/หุ้น) 8.85  9.30  13.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.57  3.88  4.02 
P/BV (X) 1.94  2.40  3.44 
P/E (X) 25.46  17.00  43.55 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 49.84  87.32  92.16 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 452.61  506.64  565.75 
Beta 1.06  1.11  0.56 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.84  -29.55  38.22 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.50  5.16  2.97 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.89  0.88  1.29 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 0.16 บาท 11 ส.ค. 2564 เงินปันผล
01 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.15 บาท 16 ก.พ. 2564 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563 0.15 บาท 14 ส.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.15 บาท 08 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.18 บาท 12 ก.พ. 2563 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562 0.25 บาท 15 ส.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.17 บาท 01 ก.พ. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561 0.185 บาท 16 ส.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2022)
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/03
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,828.86 3,225.82 4,020.72 9,457.71
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,124.76 9,339.82 4,006.90 1,924.48
สินค้าคงเหลือ 601.55 601.55 624.85 645.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,157.37 22,398.28 21,128.88 21,310.63
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 5,325.52 4,837.26 5,627.64 5,291.35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 197,905.06 150,702.20 123,185.97 84,746.94
รวมสินทรัพย์ 212,062.43 173,100.48 144,314.85 106,057.57
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,500.00 4,450.00 4,938.95 1,230.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5,804.36 7,848.42 9,581.79 4,489.62
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,358.62 18,048.15 24,605.23 15,476.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน 32,259.50 32,914.76 41,794.23 22,923.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 103,765.56 72,940.13 50,370.23 36,779.20
รวมหนี้สิน 136,025.07 105,854.89 92,164.46 59,702.48
ทุนจดทะเบียน 62,533.05 62,618.39 72,676.03 66,055.26
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 52,644.52 52,617.18 47,381.48 47,761.48
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 10,370.83 10,324.41 1,876.50 1,873.04
กำไร(ขาดทุน)สะสม -7,776.61 -6,427.53 -7,739.10 -5,867.95
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - 925.48
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4,922.93 -1,591.06 -2,772.25 -2,235.76
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 3,439.25 -798.80 -4,529.29 -4,511.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 60,161.68 54,923.01 38,746.62 40,605.32
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 15,875.69 12,322.58 13,403.77 5,749.76
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 36,653.78 35,404.73 45,894.95 12,170.76
รายได้อื่น 2,205.86 151.79 490.97 2,316.76
รวมรายได้ 42,379.10 38,680.65 48,618.31 16,067.70
ต้นทุน 28,674.47 29,565.80 40,178.05 8,084.55
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,596.60 3,159.98 3,179.99 2,281.17
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 30,918.92 32,725.78 43,358.04 10,612.50
EBITDA 10,607.02 12,675.14 6,876.17 7,312.31
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 811.26 1,126.82 793.23 758.42
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 9,795.76 11,548.32 6,082.94 6,553.89
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,576.27 8,161.75 2,872.95 4,415.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.65 0.24 0.37
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2564 
(01/04/63 
-31/03/64) 
2563 
(01/04/62 
-31/03/63) 
2562 
(01/04/61 
-31/03/62) 
2561 
(01/04/60 
-31/03/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -19,712.41 -14,107.09 -15,503.12 -9,928.65
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -6,350.07 -14,459.47 -17,596.14 -1.22
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 26,685.79 27,551.32 27,756.64 4,269.87
เงินสดสุทธิ 623.31 -1,015.23 -5,342.62 -5,660.00
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2564  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.44 0.68 0.51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 7.95 17.43 7.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.09 7.28 4.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.79 1.57 1.77
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.22 0.24 0.39
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.77 16.49 12.46
EBIT Margin (%) 23.11 29.86 12.51
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.65 22.80 7.33

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2564  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3.53 -22.86 277.09
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -3.01 -26.41 396.97
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.56 -20.44 202.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -5.52 -24.52 308.56
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -43.93 184.09 -34.94

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 2564  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.01 5.31 15.48
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 52.10 68.80 23.59
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 47.67 48.22 63.23
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 7.66 7.57 5.77
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.20 3.39 5.71
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 86.89 107.59 63.92
วงจรเงินสด (วัน) -27.13 -31.22 -34.56


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้