สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/การแพทย์
SET50 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
121.50 144.50 / 90.50 182.40 5.19 794.59 96,542.16 100,778.02 431.23 53.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 ก.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
11 พ.ค. 2564 19:50   แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05 พ.ค. 2564 12:34   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
29 เม.ย. 2564 06:52   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29 เม.ย. 2564 06:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2667-1000
เบอร์โทรสาร 0-2667-2525
URL www.bumrungrad.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 21/4/1975 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/12/2532
ราคา IPO (บาท) 40.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 24/05/2547

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 29/10/2546
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / การแพทย์

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 27 มี.ค. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
49.02% 13,721 45.37% 11,945
การถือครองหุ้นต่างด้าว 18.19% (ณ วันที่ 23/07/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  7.61% (ณ วันที่ 23/07/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.80 -1.00 -0.96
20 วัน -6.18 -8.27 -3.32
60 วัน -11.31 -16.27 -10.83
120 วัน -2.80 -15.11 -5.77
YTD 1.25 -14.18 -5.02
P/E (X) 182.40 65.15 29.36
P/BV (X) 5.19 4.17 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.25 1.12

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย สาธิต วิทยากร 142,792,906 17.97
2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 106,740,417 13.43
3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 72,328,265 9.10
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 65,743,344 8.27
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 55,154,955 6.94
6. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด 29,138,875 3.67
7. สำนักงานประกันสังคม 25,003,500 3.15
8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 16,784,900 2.11
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 15,009,188 1.89
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,640,069 1.72

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นาง ลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาย ชอง โท กรรมการ
5. นาย เบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ
6. นาย อานนท์ วังวสุ กรรมการ
7. น.ส. โสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นาง อรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ
9. นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาย ชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย มาร์ค เอลเลียต แชทเทน กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
23 ก.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 794.59  794.59  728.84 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 96,542.16  95,350.28  107,139.68 
ราคา (บาท/หุ้น) 121.50  120.00  147.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 23.42  23.15  26.18 
P/BV (X) 5.19  5.18  5.62 
P/E (X) 182.40  49.81  27.99 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 31.51  104.61  50.31 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 241.92  381.35  233.67 
Beta 1.18  0.71  1.03 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.25  -18.37  -21.60 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.63  2.59  1.97 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 4.80  1.33  0.56 
นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิก่อน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 2.05 บาท 10 พ.ค. 2564 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 1.15 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.05 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 1.15 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.80 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 1.10 บาท 05 ก.ย. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,560.41 1,501.43 1,229.42 2,080.58 2,528.75
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,605.54 3,013.67 2,205.54 2,747.66 2,560.67
สินค้าคงเหลือ 266.52 365.84 309.20 330.32 391.81
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,193.77 13,401.47 10,800.91 11,736.44 12,100.78
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,703.38 11,914.83 11,725.73 11,860.08 11,256.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,184.50 13,840.22 13,420.76 14,444.59 12,648.03
รวมสินทรัพย์ 24,378.27 27,241.70 24,221.67 26,181.03 24,748.81
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 687.38 856.26 704.16 870.35 964.66
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,497.97 - 2,497.29 - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,444.71 2,831.04 4,418.03 2,639.05 2,878.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 995.56 3,360.30 967.02 3,276.85 3,126.25
รวมหนี้สิน 5,440.27 6,191.34 5,385.05 5,915.90 6,004.38
ทุนจดทะเบียน 922.70 922.70 922.70 922.70 922.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 795.77 795.77 795.77 730.05 730.05
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 449.85 449.85 449.85 285.57 285.57
กำไร(ขาดทุน)สะสม 17,319.49 19,403.11 17,235.81 18,652.33 16,881.58
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -245.69 97.78 50.11 305.42 557.41
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,639.42 20,746.51 18,531.53 19,973.37 18,454.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 298.58 303.85 305.08 291.76 289.81
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2,655.43 4,090.41 12,315.49 18,409.15 18,264.20
รายได้อื่น 23.28 37.32 124.44 150.06 151.43
รวมรายได้ 2,699.50 4,169.65 12,567.83 18,718.27 18,541.03
ต้นทุน 1,747.68 2,297.30 7,677.34 10,285.08 10,045.96
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 812.02 913.31 3,394.25 3,751.18 3,288.29
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,559.70 3,210.60 11,071.59 14,042.27 13,334.26
EBITDA 431.23 1,277.70 2,721.33 5,883.81 6,381.11
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 298.24 311.19 1,222.78 1,223.30 1,179.53
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 133.00 966.52 1,498.55 4,660.52 5,201.58
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 91.13 765.20 1,204.14 3,747.73 4,151.89
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 1.03 1.54 5.14 5.70
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,023.32 843.41 2,260.53 4,897.35 4,733.93
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -667.01 -1,397.59 -363.86 -2,854.50 -1,430.59
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -39.30 -23.97 -2,736.98 -2,475.94 -3,245.34
เงินสดสุทธิ 317.01 -578.15 -840.31 -433.10 58.00
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.52 4.73 2.44 4.45
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.69 17.04 6.25 19.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.58 16.04 5.95 18.30
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.29 0.29 0.29
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.43 0.68 0.50 0.74
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.18 43.84 37.66 44.13
EBIT Margin (%) 4.93 23.18 11.92 24.90
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.34 18.44 9.72 20.09

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.08 -12.04 -33.10 0.79
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -23.92 -7.94 -25.35 2.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -35.26 -11.90 -32.86 0.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.27 -4.89 -21.16 5.31
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -88.09 -29.24 -67.87 -9.73

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.71 6.53 4.97 6.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 77.48 55.92 73.40 52.62
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 22.54 28.55 24.01 28.49
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 16.19 12.78 15.20 12.81
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.23 11.94 9.75 11.21
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 39.52 30.58 37.43 32.56
วงจรเงินสด (วัน) 54.15 38.13 51.17 32.88


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BH-P

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้