สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ธนาคาร
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
19.60 34.25 / 17.70 5.43 0.52 73,557.62 144,172.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2563 17:11   ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
27 ส.ค. 2563 12:36   คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) สำหรับไตรมาสและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ส.ค. 2563 12:35   นำส่งงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ส.ค. 2563 12:35   งบการเงิน งวดครึ่งปี/2563 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ส.ค. 2563 12:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. งวดครึ่งปีสำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2296-2000, 0-2683-1000
เบอร์โทรสาร 0-2683-1304
URL www.krungsri.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/1/1945 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/09/2520
ราคา IPO (บาท) 270.00 @พาร์100.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 17/06/2535

ลักษณะธุรกิจ
ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ธนาคารและบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่านบริษัทย่อยและการร่วมค้าทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร แฟคเตอริ่ง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 75,741 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว 73,558 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
23.12% 13,873 23.11% 11,440
การถือครองหุ้นต่างด้าว 25.00% (ณ วันที่ 22/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.09% (ณ วันที่ 22/09/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.45 1.48 -2.04
20 วัน -8.41 -0.89 -6.13
60 วัน -15.88 -4.26 -10.27
120 วัน 3.70 9.03 -7.78
YTD -34.67 15.25 -18.58
P/E (X) 5.43 5.87 21.74
P/BV (X) 0.52 0.48 1.43
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.12 0.84

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. MUFG BANK, LTD. 5,655,332,146 76.88
2. บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด 166,536,980 2.26
3. บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด 166,478,940 2.26
4. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 166,414,640 2.26
5. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จำกัด 166,151,114 2.26
6. บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำกัด 163,112,900 2.22
7. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 160,789,220 2.19
8. บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด 158,726,810 2.16
9. บริษัท ทุนรุ่งเรือง จำกัด 157,889,440 2.15
10. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 51,421,714 0.70

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย การุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นาย โนริอากิ โกโตะ รองประธานกรรมการ
3. นาย เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. น.ส. นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ
5. นาย พรสนอง ตู้จินดา กรรมการ
6. น.ส. ดวงดาว วงค์พนิตกฤต กรรมการ
7. นาย โทรุ มัตสึดะ กรรมการ
8. น.ส. จุนโกะ คาวาโนะ กรรมการ
9. น.ส. พจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย วิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย จำลอง อติกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 7,355.76  7,355.76  7,355.76 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 144,172.93  220,672.85  281,357.89 
ราคา (บาท/หุ้น) 19.60  30.00  38.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 37.87  35.68  32.19 
P/BV (X) 0.52  0.84  1.19 
P/E (X) 5.43  6.81  11.54 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.17  1.06  2.95 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 11.40  11.62  39.49 
Beta 0.82  0.82  0.87 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -34.67  -21.57  -3.77 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.34  2.83  2.22 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.24  0.19  0.26 
นโยบายเงินปันผล โดยธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นลำดับแรก และปัจจัยอื่น ๆซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเงื่อนไขต่าง ๆของกฏหมาย (โดยมีเงือนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.45 บาท 23 เม.ย. 2563 เงินปันผล
- 0.40 บาท 26 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.45 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.40 บาท 20 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.45 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง นิสากร ทรงมณี/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 29,211.71 30,734.53 33,830.34 34,679.45 38,244.20
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 418,337.95 279,485.88 331,431.38 245,553.37 330,797.38
เงินลงทุนสุทธิ 157,315.23 154,484.86 130,292.30 137,369.01 86,156.90
เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,791,062.65 1,696,829.76 1,754,976.04 1,614,984.19 1,498,845.38
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ - 1,840,856.54 1,909,361.54 1,749,254.18 1,619,357.88
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 62,363.04 65,709.91 59,790.57 54,172.85
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3,108.08 3,369.84 3,500.20 3,478.36 3,684.84
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 31,589.98 25,308.73 29,029.49 26,238.75 26,401.17
รวมสินทรัพย์ 2,509,907.94 2,277,210.95 2,359,591.60 2,173,622.38 2,088,772.07
เงินรับฝาก 1,698,705.68 1,497,468.88 1,566,884.78 1,426,348.22 1,319,228.95
เงินกู้ยืม - 163,552.75 175,667.18 155,649.79 142,866.15
- เงินกู้ยืมระยะสั้น - - - - -
รวมหนี้สิน 2,229,905.18 2,017,039.13 2,087,475.95 1,929,904.10 1,862,784.84
ทุนจดทะเบียน 75,741.44 75,741.44 75,741.44 75,741.44 75,741.44
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62
- หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
- หุ้นสามัญ 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62 73,557.62
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 52,878.75 52,878.75 52,878.75 52,878.75 52,878.75
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 148,059.30 130,596.21 140,041.48 114,049.82 95,197.54
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 278,539.85 259,040.67 270,789.94 242,637.06 225,130.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,462.91 1,131.16 1,325.70 1,081.23 856.72
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 57,089.27 54,933.72 110,455.44 107,131.78 94,997.81
- จากเงินให้สินเชื่อ - - - - -
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 14,337.86 16,759.47 34,032.36 31,803.44 26,463.00
- จากเงินรับฝาก - - - - -
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 42,751.42 38,174.24 76,423.08 75,328.34 68,534.81
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 17,355.16 12,496.10 27,045.52 24,463.64 21,508.17
โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - 577.94 1,169.14 1,716.46 1,512.32
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3,359.95 4,023.78 8,417.24 7,501.24 6,839.34
ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 12,104.68 14,618.66 29,652.17 28,999.35 26,340.62
กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 24,266.45 26,681.24 52,168.71 51,740.61 48,209.95
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 12,707.99 14,463.61 27,648.47 26,286.52 24,437.91
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 3,896.16 4,004.10 7,922.34 8,419.60 8,248.12
- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 3,619.88 3,911.90 7,875.67 7,751.46 6,665.53
- ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
- ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 17,007.79 25,030.64 41,236.31 31,658.44 29,299.54
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 13,540.32 19,746.94 32,748.51 24,812.64 23,209.27
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.84 2.68 4.45 3.37 3.16
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 39,657.57 -7,606.18 -37,297.55 35,284.53 -17,552.75
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -30,910.33 520.74 23,599.24 -55,121.31 43,822.55
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -12,364.05 4,377.50 13,449.77 18,568.98 -23,807.11
เงินสดสุทธิ -3,616.80 -2,707.94 -248.54 -1,267.80 2,462.70
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.87 13.02 12.76 10.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.39 1.87 1.82 1.49
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.66 26.84 22.05 17.28

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -31.43 58.13 31.98 6.91


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น