สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 02 ส.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
24.70 30.75 / 18.60 N/A 2.97 637.50 15,746.15 31,263.16 60.90 209.09
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ก.ค. 2564 13:25   แจ้งการลงทุนในระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินอู่ตะเภา และการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
13 พ.ค. 2564 19:59   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
13 พ.ค. 2564 19:34   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564 19:33   แจ้งแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
13 พ.ค. 2564 19:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2834-8900
เบอร์โทรสาร 0-2834-8999
URL www.bafsthai.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/12/1983 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 04/04/2545
ราคา IPO (บาท) 60.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 10/05/2545

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการระบบจัดเก็บ และเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 11 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.17% 11,223 45.18% 11,437
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.87% (ณ วันที่ 02/08/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.55% (ณ วันที่ 02/08/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.18 -0.25 -0.43
  20 วัน -9.36 -4.04 -6.19
  60 วัน -4.08 3.26 -0.43
  120 วัน 3.78 8.23 1.14
  YTD 3.78 7.08 -1.37
  P/E (X) N/A 17.72 28.76
  P/BV (X) 2.97 1.48 1.68
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.57 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 98,983,125 15.53
  2. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 63,737,000 10.00
  3. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
  4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
  5. บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 45,000,000 7.06
  6. บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 45,000,000 7.06
  7. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 31,500,000 4.94
  8. บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 16,000,000 2.51
  9. บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด 12,750,000 2.00
  10. บริษัท สิงคโปร์ ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 12,750,000 2.00

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย ประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
  4. นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ
  5. นาย ก้องสยาม ชินวรรณโณ กรรมการ
  6. นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
  7. นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีเลิศฟ้า กรรมการ
  8. นาย ชุมพล สุรพิทยานนท์ กรรมการ
  9. นาย ชาย เอี่ยมศิริ กรรมการ
  10. นาย กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
  11. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์ กรรมการ
  12. นาย พชร ยุติธรรมดำรง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  13. นาย วิสุทธิ์ มนตริวัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  14. นาย พิพัฒน์ บูรณะนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย อัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  02 ส.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 637.50  637.50  637.50 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 15,746.15  15,172.41  19,124.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 24.70  23.80  30.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.32  8.81  10.01 
  P/BV (X) 2.97  2.70  3.00 
  P/E (X) N/A  N/A  19.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.55  19.75  8.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 17.74  11.90  7.79 
  Beta 0.95  0.87  0.54 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 3.78  -20.67  -8.40 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  5.25  4.57 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.91 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.02 บาท 14 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.23 บาท 06 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.14 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.23 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 644.18 2,650.62 804.62 1,426.49 1,504.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 205.15 242.17 158.94 388.26 380.07
  สินค้าคงเหลือ 46.37 55.72 43.11 50.28 39.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,479.54 3,741.57 1,899.59 2,593.05 2,736.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15,757.54 13,270.61 14,066.48 12,724.69 11,385.25
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 19,985.77 16,816.91 17,566.17 14,752.78 13,553.44
  รวมสินทรัพย์ 21,465.31 20,558.47 19,465.76 17,345.83 16,290.37
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 760.00 - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 94.70 218.13 162.28 295.85 406.21
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 638.83 476.54 430.20 534.34 334.22
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,592.37 946.31 662.17 1,021.90 919.87
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 13,305.53 11,618.40 12,036.21 8,460.12 7,517.53
  รวมหนี้สิน 14,897.90 12,564.70 12,698.38 9,482.02 8,437.40
  ทุนจดทะเบียน 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 637.50 637.50 637.50 637.50 637.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 434.98 434.98 434.98 434.98 434.98
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,821.57 5,189.55 4,010.54 5,035.03 4,994.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 410.08 410.08 410.08 410.08 410.08
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 410.08 410.08 410.08 410.08 410.08
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,304.12 6,672.10 5,493.09 6,517.58 6,476.93
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,263.29 1,321.68 1,274.28 1,346.23 1,376.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 367.21 859.09 1,804.31 3,872.44 3,754.34
  รายได้อื่น 9.61 8.25 78.14 83.73 52.27
  รวมรายได้ 381.01 870.89 1,893.82 3,956.17 3,806.60
  ต้นทุน 372.30 424.48 1,528.61 1,829.24 1,658.94
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 155.20 162.08 588.89 701.39 611.78
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 527.50 592.56 2,117.50 2,530.64 2,270.71
  EBITDA 60.90 479.77 568.39 2,069.14 2,096.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 208.72 201.57 793.88 644.64 560.56
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -147.82 278.20 -225.49 1,424.50 1,535.87
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -188.97 154.51 -374.26 939.92 1,050.59
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.30 0.24 -0.59 1.47 1.65
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
  (01/01/64 
  -31/03/64) 
  3M/2563 
  (01/01/63 
  -31/03/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -34.69 555.34 440.63 1,488.10 1,838.49
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,455.78 -894.41 -2,065.40 -1,405.79 -4,217.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,330.00 1,563.15 1,002.90 -160.31 2,429.47
  เงินสดสุทธิ -160.46 1,224.09 -621.87 -78.00 50.74
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 3.95 2.87 2.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -11.99 11.06 -6.23 14.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.10 6.44 -1.23 8.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.27 1.57 1.88 1.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.07 0.20 0.10 0.24
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -1.39 50.59 15.28 52.76
  EBIT Margin (%) -38.80 31.94 -11.91 36.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -52.39 17.58 -22.12 24.45

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -57.26 -14.05 -53.41 3.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.29 9.48 -16.43 10.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -56.25 -15.55 -52.13 3.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.98 10.55 -16.33 11.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -55.59 N/A -10.53

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.87 12.13 6.59 10.08
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.20 30.10 55.35 36.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.92 36.24 32.74 40.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.62 10.07 11.15 8.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.44 8.29 6.67 5.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 38.67 44.05 54.70 70.04
  วงจรเงินสด (วัน) 36.15 -3.88 11.80 -24.86


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้