ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประจำไตรมาส 3 ปี 2562
List of the Underlying Stocks of Derivative Warrants Announced by the Stock Exchange of Thailand
Quarter 3/2019
 
 
ลำดับที่
No.
ชื่อย่อหลักทรัพย์
Symbol
ชื่อบริษัท Company Name
1. AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2. AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
3. AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4. ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5. AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6. BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
7. BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
8. BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
9. BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
10. BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
11. BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
12. CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
13. CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
14. CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
15. CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
16. COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
17. EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18. ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
19. ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
20. GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
21. GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
22. HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
23. JAS บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
24. KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
25. MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
26. MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
27. MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
28. ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
29. PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
30. PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
31. PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
32. PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
33. PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
34. QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
35. RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) RS PUBLIC COMPANY LIMITED
36. SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED
37. SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
38. SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
39. SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY LIMITED
40. STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
41. STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC CO.,LTD.
42. SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
43. TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
44. THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45. THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
46. TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) TAOKAENOI FOOD & MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
47. TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
48. TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
49. TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
 
 
หมายเหตุ:
Note:
1/ สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามประกาศนี้ เป็นสินทรัพย์อ้างอิงประเภทหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 ในลำดับที่ 51-100 ซึ่งมีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท รวมติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุด ทั้งนี้ รายชื่อหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกำหนดนี้ถือเป็นที่สุด
The underlying assets of derivative warrants in this list are the SET 51-100 stocks with quarterly average market capitalizations of at least THB10 billion for the 4 latest quarters.  The list announced by The Stock Exchange of Thailand ("SET") shall be final.
2/ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คำนวณและประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับผิดในข้อมูลหรือผลของความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ไม่รับรองในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งไม่รับผิดจากการนำข้อมูลไปใช้และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
The list has been calculated and announced by the SET only to provide information. The SET does it best to ensure accuracy, correctness and creditability of the information; however, it is not liable for the information or any error arising from the use of the information. The SET does not claim that the information is accurate, complete or timely and accepts no liability for any loss resulting from using the information.
3/ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
Issuance of derivative warrants is subject to law as well as SEC and SET rules and regulations. The SET does not guarantee any obligations prescribed in the terms and conditions of derivative warrants.
4/ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
The above list is effective from July 01, 2019 onwards.
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562  
  Date of announcement: July 01, 2019