การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/03/2564 - 31/03/2564
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
03/03/2564 EFORL PP 1,436,781,609 0.03 บาท 107,758,620.68 49,999,999.99 mai /SERVICE /SERVICE
03/03/2564 NOVA XR 19,998,824 9.10 บาท 9,999,412.00 181,989,298.40 SET /INDUS /STEEL
05/03/2564 KCE XE (ESOP) 1,832,500 26.48 บาท 916,250.00 48,524,600.00 SET /TECH /ETRON
08/03/2564 ATP30 PP 65,000,000 0.99 บาท 16,250,000.00 64,350,000.00 mai /SERVICE /SERVICE
15/03/2564 B XE 262,522,690 0.35 บาท 178,515,429.20 91,882,941.50 SET /SERVICE /TRANS
15/03/2564 MBK XE 6,068,427 3.00 บาท 6,068,427.00 18,205,281.00 SET /PROPCON /PROP
16/03/2564 OR PP 390,000,000 18.00 บาท 3,900,000,000.00 7,020,000,000.00 SET /RESOURC /ENERG
19/03/2564 TNITY XE 12,961,473 5.00 บาท 64,807,365.00 64,807,365.00 SET /FINCIAL /FIN
19/03/2564 TNITY XE (ESOP) 2,254,407 5.94 บาท 11,272,035.00 13,391,177.58 SET /FINCIAL /FIN
22/03/2564 AS XE (ESOP) 7,129,820 0.86 บาท 3,564,910.00 6,131,645.20 SET /SERVICE /MEDIA
26/03/2564 K XR 119,999,781 0.50 บาท 59,999,890.50 59,999,890.50 mai /PROPCON /PROPCON
31/03/2564 ALL XE 1,020,470 2.54 บาท 1,020,470.00 2,597,096.15 mai /PROPCON /PROPCON
31/03/2564 BROOK XE 179,937,727 0.22 บาท 22,492,215.88 40,485,988.58 mai /FINCIAL /FINCIAL
31/03/2564 BTS XE (ESOP) 2,050,890 8.53 บาท 8,203,560.00 17,494,091.70 SET /SERVICE /TRANS
31/03/2564 CHAYO XE 89,922,476 6.19 บาท 44,961,238.00 556,620,126.44 SET /FINCIAL /FIN
31/03/2564 GLOCON XE 200,000 0.50 บาท 200,000.00 100,000.00 SET /INDUS /PKG
31/03/2564 J XE 135,261,177 2.00 บาท 135,261,177.00 270,522,354.00 SET /PROPCON /PROP
31/03/2564 JCKH PP 18,750,000 0.80 บาท 4,687,500.00 15,000,000.00 mai /AGRO /AGRO
31/03/2564 JMART XE 48,067,631 11.00 บาท 48,067,631.00 528,743,941.00 SET /TECH /ICT
31/03/2564 JMART XE 51,655,853 15.00 บาท 51,655,853.00 774,837,795.00 SET /TECH /ICT
31/03/2564 JMT XE 94,732,643 18.62 บาท 47,366,321.50 1,764,098,962.70 SET /FINCIAL /FIN
31/03/2564 JMT XE (ESOP) 259,611 29.10 บาท 129,805.50 7,554,680.10 SET /FINCIAL /FIN
31/03/2564 JMT XE 481,918 42.00 บาท 240,959.00 20,240,556.00 SET /FINCIAL /FIN
31/03/2564 SABUY XE (ESOP) 21,505,000 2.00 บาท 21,505,000.00 43,010,000.00 SET /SERVICE /COMM
31/03/2564 SC XE (ESOP) 110,000 3.05 บาท 110,000.00 335,500.00 SET /PROPCON /PROP
31/03/2564 SC XE (ESOP) 3,093,797 2.26 บาท 3,093,797.00 6,991,981.22 SET /PROPCON /PROP
31/03/2564 SINGER XE 8,512,399 7.00 บาท 8,512,399.00 59,586,793.00 SET /SERVICE /COMM
31/03/2564 SINGER XE 27,500,790 14.00 บาท 27,500,790.00 385,011,060.00 SET /SERVICE /COMM
31/03/2564 TFI XE 250,901,000 0.15 บาท 250,901,000.00 37,635,150.00 SET /INDUS /PKG
31/03/2564 TRITN XE 14,369,278 0.25 บาท 1,436,927.80 3,591,313.65 SET /PROPCON /CONS
31/03/2564 ZMICO XE 114,746 2.70 บาท 57,373.00 309,814.20 SET /FINCIAL /FIN
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)