การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/04/2563 - 30/04/2563
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
08/04/2563 SWC XE 5,654,800 1.00 บาท 2,827,400.00 5,654,800.00 mai /INDUS /INDUS
09/04/2563 SIMAT XC 1,368,738 1.83 บาท 1,368,738.00 2,499,999.96 mai /TECH /TECH
17/04/2563 THE XE 1,225 3.50 บาท 612.50 4,287.50 SET /INDUS /STEEL
21/04/2563 NEX PP 46,000,000 2.30 บาท 46,000,000.00 105,800,000.00 SET /TECH /ETRON
30/04/2563 BJC XE (ESOP) 103,200 36.23 บาท 103,200.00 3,738,936.00 SET /SERVICE /COMM
30/04/2563 BJC XE (ESOP) 400,200 36.00 บาท 400,200.00 14,407,200.00 SET /SERVICE /COMM
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)