การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/09/2561 - 30/09/2561
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
03/09/2561 NEWS XE 647,720 0.04 บาท 647,720.00 23,965.64 mai /SERVICE /SERVICE
07/09/2561 BDMS XC 24,994,058 21.04 บาท 2,499,405.80 525,999,950.61 SET /SERVICE /HELTH
07/09/2561 NPPG XE 258,140,418 1.00 บาท 258,140,418.00 258,140,418.00 SET /INDUS /PKG
12/09/2561 BDMS XC 12,164,407 21.04 บาท 1,216,440.70 255,999,945.32 SET /SERVICE /HELTH
14/09/2561 ALT XE 7,003,700 3.00 บาท 3,501,850.00 21,011,100.00 SET /TECH /ICT
14/09/2561 FE PP (ESOP) 249,950 99.00 บาท 2,499,500.00 24,745,050.00 SET /SERVICE /MEDIA
20/09/2561 EIC XE 22,205 0.15 บาท 22,205.00 3,330.75 SET /TECH /ETRON
25/09/2561 PDJ XC 2,156,473 2.32 บาท 2,156,473.00 4,999,998.30 SET /CONSUMP /FASHION
27/09/2561 OCEAN PP 250,000,000 0.80 บาท 62,500,000.00 200,000,000.00 mai /CONSUMP /CONSUMP
28/09/2561 BJC XE (ESOP) 243,300 49.29 บาท 243,300.00 11,992,257.00 SET /SERVICE /COMM
28/09/2561 BJC XE (ESOP) 343,800 36.23 บาท 343,800.00 12,455,874.00 SET /SERVICE /COMM
28/09/2561 BJC XE (ESOP) 56,200 36.00 บาท 56,200.00 2,023,200.00 SET /SERVICE /COMM
28/09/2561 BSM XE 74,776,712 0.49 บาท 7,477,671.20 36,565,812.17 mai /PROPCON /PROPCON
28/09/2561 IHL XE 2,510,900 3.50 บาท 2,510,900.00 8,788,150.00 SET /INDUS /AUTO
28/09/2561 JAS XE 76,768,504 3.67 บาท 38,384,252.00 281,510,104.17 SET /TECH /ICT
28/09/2561 MILL XE 80 1.80 บาท 32.00 144.00 SET /INDUS /STEEL
28/09/2561 ORI XE (ESOP) 1,194,351 1.75 บาท 597,175.50 2,093,936.17 SET /PROPCON /PROP
28/09/2561 ORI XE (ESOP) 23,600 19.10 บาท 11,800.00 450,712.80 SET /PROPCON /PROP
28/09/2561 ORI XE (ESOP) 2,298,015 10.07 บาท 1,149,007.50 23,150,203.11 SET /PROPCON /PROP
28/09/2561 SENA XE (ESOP) 247,954 2.29 บาท 247,954.00 567,566.71 SET /PROPCON /PROP
28/09/2561 SMT XE 3,000 2.10 บาท 3,000.00 6,300.00 SET /TECH /ETRON
28/09/2561 TASCO XE (ESOP) 850,000 4.94 บาท 850,000.00 4,199,850.00 SET /PROPCON /CONMAT
28/09/2561 TASCO XE (ESOP) 3,241,000 8.57 บาท 3,241,000.00 27,775,370.00 SET /PROPCON /CONMAT
28/09/2561 TNITY XE 209,140 5.00 บาท 1,045,700.00 1,045,700.00 SET /FINCIAL /FIN
28/09/2561 TNITY XE (ESOP) 122,633 5.94 บาท 613,165.00 728,440.02 SET /FINCIAL /FIN
28/09/2561 VIBHA XE 2,433,662 1.00 บาท 243,366.20 2,431,228.34 SET /SERVICE /HELTH
28/09/2561 VIBHA XE 738 3.00 บาท 73.80 2,211.79 SET /SERVICE /HELTH
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)