การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/07/2564 - 31/07/2564
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
01/07/2564 B XE 430,141 0.92 บาท 292,495.88 395,729.72 SET /SERVICE /TRANS
02/07/2564 CHO XC 11,111,111 0.90 บาท 2,777,777.75 9,999,999.90 mai /INDUS /INDUS
07/07/2564 DOD XE 493 15.75 บาท 246.50 7,764.75 mai /CONSUMP /CONSUMP
08/07/2564 SIMAT XE 45,238,962 1.00 บาท 45,238,962.00 45,238,962.00 mai /TECH /TECH
09/07/2564 B52 XR 349,550,000 0.50 บาท 174,775,000.00 174,775,000.00 SET /SERVICE /COMM
12/07/2564 DOHOME PP 75,500,000 26.25 บาท 75,500,000.00 1,981,875,000.00 SET /SERVICE /COMM
14/07/2564 STGT PP (ESOP) 5,701,410 37.30 บาท 2,850,705.00 212,662,593.00 SET /CONSUMP /PERSON
14/07/2564 TNDT XC 2,136,752 2.34 บาท 1,068,376.00 4,999,999.68 mai /SERVICE /SERVICE
14/07/2564 TNDT XC 2,136,752 2.34 บาท 1,068,376.00 4,999,999.68 mai /SERVICE /SERVICE
15/07/2564 CHO XC 3,121,098 0.80 บาท 780,274.50 2,499,999.50 mai /INDUS /INDUS
15/07/2564 MBK XE 1,188,963 2.90 บาท 1,188,963.00 3,453,343.03 SET /PROPCON /PROP
15/07/2564 MBK XE 3,187,685 3.00 บาท 3,187,685.00 9,563,055.00 SET /PROPCON /PROP
15/07/2564 NVD XE 39 7.86 บาท 39.00 306.54 SET /PROPCON /PROP
15/07/2564 XPG PP 1,035,338,000 4.10 บาท 517,669,000.00 4,244,885,800.00 SET /FINCIAL /FIN
16/07/2564 AIMIRT XR 121,132,762 11.70 บาท 1,211,327,620.00 1,417,253,315.40 SET /PROPCON /PF&REIT
16/07/2564 AIMIRT PO 48,098,007 11.70 บาท 480,980,070.00 562,746,681.90 SET /PROPCON /PF&REIT
16/07/2564 CHO XC 6,242,196 0.80 บาท 1,560,549.00 4,999,999.00 mai /INDUS /INDUS
19/07/2564 CHO XC 3,156,564 0.79 บาท 789,141.00 2,499,998.69 mai /INDUS /INDUS
20/07/2564 BCPG XE 69,922,663 8.00 บาท 349,613,315.00 559,381,304.00 SET /RESOURC /ENERG
20/07/2564 TNDT XC 1,234,567 2.43 บาท 617,283.50 2,999,997.81 mai /SERVICE /SERVICE
20/07/2564 TNDT XC 1,234,567 2.43 บาท 617,283.50 2,999,997.81 mai /SERVICE /SERVICE
27/07/2564 TNDT XC 799,360 2.50 บาท 399,680.00 1,999,998.72 mai /SERVICE /SERVICE
27/07/2564 TNDT XC 799,360 2.50 บาท 399,680.00 1,999,998.72 mai /SERVICE /SERVICE
29/07/2564 NUSA PP 100,000,000 0.50 บาท 100,000,000.00 50,000,000.00 SET /PROPCON /PROP
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)