การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/07/2563 - 31/07/2563
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
02/07/2563 CRANE XE 1,130,157 3.00 บาท 1,130,157.00 3,390,471.00 SET /INDUS /IMM
02/07/2563 RICHY XE 134 2.25 บาท 134.00 300.96 SET /PROPCON /PROP
03/07/2563 FPT XR 302,514,444 10.60 บาท 302,514,444.00 3,206,653,106.40 SET /PROPCON /PROP
03/07/2563 JAS XE 277,860,307 3.39 บาท 138,930,153.50 942,502,161.34 SET /TECH /ICT
03/07/2563 PROUD XE 88 1.53 บาท 88.00 134.90 mai /PROPCON /PROPCON
07/07/2563 BWG PP 319,000,000 0.51 บาท 79,750,000.00 162,690,000.00 SET /SERVICE /PROF
10/07/2563 MILL XE 1,148 1.68 บาท 459.20 1,933.23 SET /INDUS /STEEL
14/07/2563 JCK XE 338 3.50 บาท 338.00 1,183.00 SET /PROPCON /PROP
15/07/2563 7UP XC 27,987,685 0.36 บาท 27,987,685.00 9,999,999.85 SET /RESOURC /ENERG
16/07/2563 W XE 1,021 1.00 บาท 1,021.00 1,021.00 SET /TECH /ETRON
20/07/2563 VNG XR 168,230,604 3.75 บาท 168,230,604.00 630,864,765.00 SET /PROPCON /CONMAT
21/07/2563 7UP XC 14,632,718 0.34 บาท 14,632,718.00 4,999,999.74 SET /RESOURC /ENERG
23/07/2563 MINT XR 563,293,156 17.50 บาท 563,293,156.00 9,857,630,230.00 SET /AGRO /FOOD
29/07/2563 NEX PP 1,070,000,000 2.20 บาท 1,070,000,000.00 2,354,000,000.00 SET /TECH /ETRON
31/07/2563 BJC XE (ESOP) 40,000 36.00 บาท 40,000.00 1,440,000.00 SET /SERVICE /COMM
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)