การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/03/2562 - 31/03/2562
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
01/03/2562 III XE (ESOP) 2,329,088 4.80 บาท 1,164,544.00 11,179,622.40 SET /SERVICE /TRANS
07/03/2562 PDJ XC 504,537 1.98 บาท 504,537.00 999,992.33 SET /CONSUMP /FASHION
08/03/2562 ZMICO PP 346,000,000 1.35 บาท 173,000,000.00 467,100,000.00 SET /FINCIAL /FIN
15/03/2562 ALT XE 3,000,000 3.00 บาท 1,500,000.00 9,000,000.00 SET /TECH /ICT
15/03/2562 MACO XR 205,299,141 1.60 บาท 20,529,914.10 328,478,625.60 SET /SERVICE /MEDIA
18/03/2562 PDJ XC 2,607,562 1.92 บาท 2,607,562.00 5,000,000.14 SET /CONSUMP /FASHION
21/03/2562 CHAYO PP 40,000,000 3.83 บาท 20,000,000.00 153,200,000.00 mai /FINCIAL /FINCIAL
27/03/2562 PLANB PP 352,960,736 6.40 บาท 35,296,073.60 2,258,948,710.40 SET /SERVICE /MEDIA
28/03/2562 MEGA XE (ESOP) 1,071,200 17.50 บาท 535,600.00 18,746,000.00 SET /SERVICE /COMM
29/03/2562 BJC XE (ESOP) 5,200 36.23 บาท 5,200.00 188,396.00 SET /SERVICE /COMM
29/03/2562 BTS XE 48,677,720 10.50 บาท 194,710,880.00 511,116,060.00 SET /SERVICE /TRANS
29/03/2562 BTS XE (ESOP) 205,666 10.19 บาท 822,664.00 2,095,736.54 SET /SERVICE /TRANS
29/03/2562 IHL XE 28,432,749 3.50 บาท 28,432,749.00 99,514,621.50 SET /INDUS /AUTO
29/03/2562 ITD XE 27,871 13.97 บาท 27,871.00 389,385.74 SET /PROPCON /CONS
29/03/2562 JAS XE 11,920,000 3.60 บาท 5,960,000.00 42,971,600.00 SET /TECH /ICT
29/03/2562 NEWS XE 1,115 0.45 บาท 1,115.00 498.41 mai /SERVICE /SERVICE
29/03/2562 NPPG XE 16,000 0.50 บาท 16,000.00 8,000.00 SET /INDUS /PKG
29/03/2562 SPI XC 45,487 45.00 บาท 45,487.00 2,046,915.00 SET /SERVICE /COMM
29/03/2562 TASCO XE (ESOP) 754,000 8.57 บาท 754,000.00 6,461,780.00 SET /PROPCON /CONMAT
29/03/2562 TNITY XE 6,700 5.00 บาท 33,500.00 33,500.00 SET /FINCIAL /FIN
29/03/2562 UWC XE 8,016 0.10 บาท 801.60 801.60 mai /RESOURC /RESOURC
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)