การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/08/2562 - 31/08/2562
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
02/08/2562 AIRA XE 140 3.49 บาท 35.00 488.84 mai /FINCIAL /FINCIAL
07/08/2562 AIMIRT PO 135,625,000 11.50 บาท 1,356,250,000.00 1,559,687,500.00 SET /PROPCON /PF&REIT
07/08/2562 AIMIRT PO 135,625,000 11.50 บาท 1,356,250,000.00 1,559,687,500.00 SET /PROPCON /PF&REIT
14/08/2562 PACE XR 2,334,724,388 0.25 บาท 2,334,724,388.00 583,681,097.00 SET /PROPCON /PROP
15/08/2562 MINT XE 62,715 43.00 บาท 62,715.00 2,696,745.00 SET /AGRO /FOOD
23/08/2562 BCPG XE (ESOP) 139,108 10.00 บาท 695,540.00 1,391,080.00 SET /RESOURC /ENERG
23/08/2562 BCPG XE (ESOP) 141,097 13.82 บาท 705,485.00 1,949,960.54 SET /RESOURC /ENERG
23/08/2562 DIF PO 993,710,691 15.90 บาท 9,937,106,910.00 15,799,999,986.90 SET /TECH /ICT
29/08/2562 SPORT XE 1,527 0.20 บาท 1,527.00 305.40 SET /SERVICE /MEDIA
30/08/2562 B XR 457,680,586 0.33 บาท 311,222,798.48 151,034,593.38 SET /SERVICE /TRANS
30/08/2562 BJC XE (ESOP) 321,500 36.23 บาท 321,500.00 11,647,945.00 SET /SERVICE /COMM
30/08/2562 BJC XE (ESOP) 271,800 36.00 บาท 271,800.00 9,784,800.00 SET /SERVICE /COMM
30/08/2562 ERW PP (ESOP) 500,000 3.70 บาท 500,000.00 1,850,000.00 SET /SERVICE /TOURISM
30/08/2562 ERW PP (ESOP) 1,352,300 3.80 บาท 1,352,300.00 5,138,740.00 SET /SERVICE /TOURISM
30/08/2562 III XE (ESOP) 2,478,687 4.80 บาท 1,239,343.50 11,897,697.60 SET /SERVICE /TRANS
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)