การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/05/2561 - 31/05/2561
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
03/05/2561 TCC XE 290 0.79 บาท 145.00 228.52 SET /RESOURC /ENERG
07/05/2561 AIE XE 712,291,928 0.25 บาท 178,072,982.00 178,072,982.00 mai /RESOURC /RESOURC
11/05/2561 CHEWA XR 467,335,804 1.15 บาท 467,335,804.00 537,436,174.60 mai /PROPCON /PROPCON
14/05/2561 APEX XR 999,950,000 0.20 บาท 499,975,000.00 199,990,000.00 SET /PROPCON /PROP
14/05/2561 FVC XE 23,789,206 0.50 บาท 11,894,603.00 11,894,603.00 mai /SERVICE /SERVICE
16/05/2561 DIF PO 1,075,528,317 13.90 บาท 10,755,283,170.00 14,949,843,606.30 SET /TECH /ICT
16/05/2561 DIF PO 2,754,414,737 13.90 บาท 27,544,147,370.00 38,286,364,844.30 SET /TECH /ICT
16/05/2561 PDJ XC 1,914,388 2.61 บาท 1,914,388.00 4,999,998.58 SET /CONSUMP /FASHION
16/05/2561 TVT XE 30,075 1.50 บาท 7,518.75 45,112.50 mai /SERVICE /SERVICE
18/05/2561 NKI PP 328 54.33 บาท 3,280.00 17,820.24 SET /FINCIAL /INSUR
21/05/2561 SKR XR 36,206,254 2.25 บาท 18,103,127.00 81,464,071.50 SET /SERVICE /HELTH
22/05/2561 RCI XR 154,209,841 1.50 บาท 154,209,841.00 231,314,761.50 SET /PROPCON /CONMAT
24/05/2561 BDMS XC 28,367,781 21.04 บาท 2,836,778.10 596,999,951.15 SET /SERVICE /HELTH
25/05/2561 AEC XE 3,550 1.00 บาท 3,550.00 3,550.00 SET /FINCIAL /FIN
25/05/2561 BCPG XE (ESOP) 1,005,817 13.82 บาท 5,029,085.00 13,900,390.94 SET /RESOURC /ENERG
25/05/2561 BCPG XE (ESOP) 1,140,382 10.00 บาท 5,701,910.00 11,403,820.00 SET /RESOURC /ENERG
25/05/2561 ECF XE 37,787,808 3.00 บาท 9,446,952.00 113,363,424.00 mai /CONSUMP /CONSUMP
25/05/2561 ERW PP (ESOP) 667,635 3.70 บาท 667,635.00 2,470,249.50 SET /SERVICE /TOURISM
25/05/2561 QTC XE 4,337 9.88 บาท 4,337.00 42,849.56 mai /RESOURC /RESOURC
25/05/2561 WORK XE 40,343 38.10 บาท 40,343.00 1,537,068.30 SET /SERVICE /MEDIA
28/05/2561 SDC XR 6,924,173,218 0.30 บาท 692,417,321.80 2,077,251,965.40 SET /TECH /ICT
30/05/2561 BDMS XC 475,172 21.04 บาท 47,517.20 9,999,994.74 SET /SERVICE /HELTH
30/05/2561 SIMAT XR 87,384,851 2.00 บาท 87,384,851.00 174,769,702.00 mai /TECH /TECH
30/05/2561 TWZ XE 8,010 0.70 บาท 801.00 5,607.00 SET /TECH /ICT
31/05/2561 BJC XE (ESOP) 312,900 49.29 บาท 312,900.00 15,422,841.00 SET /SERVICE /COMM
31/05/2561 BJC XE (ESOP) 37,700 36.23 บาท 37,700.00 1,365,871.00 SET /SERVICE /COMM
31/05/2561 BJC XE (ESOP) 381,800 36.00 บาท 381,800.00 13,744,800.00 SET /SERVICE /COMM
31/05/2561 CHUO XR 134,998,851 0.20 บาท 674,994,255.00 26,999,770.20 mai /SERVICE /SERVICE
31/05/2561 CIG XE 400 1.50 บาท 200.00 600.00 mai /INDUS /INDUS
31/05/2561 ERW PP (ESOP) 230,000 3.60 บาท 230,000.00 828,000.00 SET /SERVICE /TOURISM
31/05/2561 THCOM XE (ESOP) 35,314 23.27 บาท 176,570.00 821,615.52 SET /TECH /ICT
31/05/2561 TSR XE 5,116,564 1.82 บาท 5,116,564.00 9,301,913.35 SET /CONSUMP /HOME
31/05/2561 UKEM XE 5,500 0.50 บาท 1,375.00 2,750.00 mai /INDUS /INDUS
31/05/2561 WORK XE (ESOP) 30,000 38.10 บาท 30,000.00 1,143,000.00 SET /SERVICE /MEDIA
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)