การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/12/2563 - 31/12/2563
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
08/12/2563 7UP XC 34,674,063 0.29 บาท 17,337,031.50 9,999,999.77 SET /RESOURC /ENERG
08/12/2563 KCE XE (ESOP) 2,643,000 26.48 บาท 1,321,500.00 69,986,640.00 SET /TECH /ETRON
09/12/2563 7UP XC 52,029,136 0.29 บาท 26,014,568.00 14,999,999.91 SET /RESOURC /ENERG
15/12/2563 EP XE 10,934,257 4.78 บาท 10,934,257.00 52,282,149.85 SET /RESOURC /ENERG
15/12/2563 NBC XR 321,262,086 0.53 บาท 321,262,086.00 170,268,905.58 mai /SERVICE /SERVICE
15/12/2563 NER XE 74,678,906 1.80 บาท 37,339,453.00 134,422,030.80 SET /AGRO /AGRI
15/12/2563 SKY PP 6,300,000 13.19 บาท 3,150,000.00 83,122,200.00 mai /TECH /TECH
16/12/2563 7UP XC 103,950,104 0.29 บาท 51,975,052.00 30,000,000.01 SET /RESOURC /ENERG
16/12/2563 7UP XC 34,650,035 0.29 บาท 17,325,017.50 10,000,000.10 SET /RESOURC /ENERG
16/12/2563 7UP XC 69,300,069 0.29 บาท 34,650,034.50 19,999,999.91 SET /RESOURC /ENERG
16/12/2563 7UP XC 138,600,138 0.29 บาท 69,300,069.00 39,999,999.83 SET /RESOURC /ENERG
18/12/2563 ALT XE 113,223,219 3.00 บาท 56,611,609.50 339,669,657.00 SET /TECH /ICT
21/12/2563 AJ PP 40,560,773 17.15 บาท 40,560,773.00 695,617,256.95 SET /INDUS /PKG
21/12/2563 STARK PP 1 2.04 บาท 0.50 2.04 SET /INDUS /IMM
22/12/2563 PRIME XE 150 1.08 บาท 150.00 161.28 SET /RESOURC /ENERG
22/12/2563 PRIME XE 130 1.53 บาท 130.00 198.55 SET /RESOURC /ENERG
23/12/2563 7UP XC 27,151,778 0.37 บาท 13,575,889.00 9,999,999.84 SET /RESOURC /ENERG
24/12/2563 JCKH PP 41,527,766 0.28 บาท 10,381,941.50 11,627,774.48 mai /AGRO /AGRO
24/12/2563 JUTHA PP 88,888,888 0.45 บาท 266,666,664.00 39,999,999.60 SET /SERVICE /TRANS
24/12/2563 TFI XR 12,285,000,000 0.10 บาท 12,285,000,000.00 1,228,500,000.00 SET /INDUS /PKG
25/12/2563 HYDRO XR 256,069,788 0.14 บาท 256,069,788.00 35,849,770.32 mai /PROPCON /PROPCON
25/12/2563 UMS XR 440,461,382 0.50 บาท 220,230,691.00 220,230,691.00 mai /RESOURC /RESOURC
28/12/2563 B XE 715 4.99 บาท 486.20 3,567.85 SET /SERVICE /TRANS
29/12/2563 YCI XR 25,002,000 0.80 บาท 25,002,000.00 20,001,600.00 SET /INDUS /PETRO
30/12/2563 AMANAH XE (ESOP) 278,099 1.21 บาท 278,099.00 336,499.79 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2563 BROOK XE 7,501,000 0.25 บาท 937,625.00 1,875,250.00 mai /FINCIAL /FINCIAL
30/12/2563 CHO XE 4,180 0.86 บาท 1,045.00 3,594.80 mai /INDUS /INDUS
30/12/2563 HPT XE 322,649 0.50 บาท 80,662.25 159,998.41 mai /CONSUMP /CONSUMP
30/12/2563 JMART XE 2,747,284 11.00 บาท 2,747,284.00 30,220,124.00 SET /TECH /ICT
30/12/2563 JMART XE 143,146 15.00 บาท 143,146.00 2,147,190.00 SET /TECH /ICT
30/12/2563 JMT XE 20,205,002 18.62 บาท 10,102,501.00 376,254,920.59 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2563 JMT XE (ESOP) 22,750 29.10 บาท 11,375.00 662,025.00 SET /FINCIAL /FIN
30/12/2563 SENA XE (ESOP) 3,132,920 2.69 บาท 3,132,920.00 8,440,086.48 SET /PROPCON /PROP
30/12/2563 SENA XE (ESOP) 240,000 3.30 บาท 240,000.00 792,000.00 SET /PROPCON /PROP
30/12/2563 SINGER XE 42,620,732 7.00 บาท 42,620,732.00 298,345,124.00 SET /SERVICE /COMM
30/12/2563 SINGER XE 19,000 14.00 บาท 19,000.00 266,000.00 SET /SERVICE /COMM
30/12/2563 SQ XE (ESOP) 5,040,490 1.00 บาท 5,040,490.00 5,040,490.00 SET /PROPCON /CONS
30/12/2563 TVD XE 1,509,650 0.99 บาท 754,825.00 1,500,592.10 mai /SERVICE /SERVICE
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)