การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/02/2561 - 28/02/2561
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
05/02/2561 CHO PP 2,000,000 1.75 บาท 500,000.00 3,500,000.00 mai /INDUS /INDUS
14/02/2561 PACE XR 7,380,662,354 0.50 บาท 7,380,662,354.00 3,690,331,177.00 SET /PROPCON /PROP
15/02/2561 SPCG PP 50,000,000 21.70 บาท 50,000,000.00 1,085,000,000.00 SET /RESOURC /ENERG
16/02/2561 TSF XR 374,792,123 0.10 บาท 37,479,212.30 37,479,212.30 mai /SERVICE /SERVICE
23/02/2561 B XR 87,106,163 0.90 บาท 59,232,190.84 78,395,546.70 SET /SERVICE /TRANS
23/02/2561 B PP 200,000,000 0.90 บาท 136,000,000.00 180,000,000.00 SET /SERVICE /TRANS
23/02/2561 BCPG XE (ESOP) 1,088,642 10.00 บาท 5,443,210.00 10,886,420.00 SET /RESOURC /ENERG
23/02/2561 BCPG XE (ESOP) 985,087 13.82 บาท 4,925,435.00 13,613,902.34 SET /RESOURC /ENERG
23/02/2561 ECF XE 31,348,046 3.00 บาท 7,837,011.50 94,044,138.00 mai /CONSUMP /CONSUMP
23/02/2561 ECL XE 185,237,653 1.52 บาท 185,237,653.00 282,487,420.82 SET /FINCIAL /FIN
23/02/2561 FER XE 654,955,550 0.50 บาท 654,955,550.00 327,477,775.00 SET /TECH /ICT
23/02/2561 NEP PP 460,000,000 0.40 บาท 460,000,000.00 186,300,000.00 SET /INDUS /PKG
26/02/2561 WORK XE 1,588,692 38.10 บาท 1,588,692.00 60,529,165.20 SET /SERVICE /MEDIA
28/02/2561 ACC XR 143,054,557 0.60 บาท 35,763,639.25 85,832,734.20 SET /CONSUMP /HOME
28/02/2561 BJC XE (ESOP) 121,600 49.29 บาท 121,600.00 5,993,664.00 SET /SERVICE /COMM
28/02/2561 BJC XE (ESOP) 13,500 36.23 บาท 13,500.00 489,105.00 SET /SERVICE /COMM
28/02/2561 ERW PP (ESOP) 451,000 3.60 บาท 451,000.00 1,623,600.00 SET /SERVICE /TOURISM
28/02/2561 ERW PP (ESOP) 3,634,000 3.70 บาท 3,634,000.00 13,445,800.00 SET /SERVICE /TOURISM
28/02/2561 PSH XE (ESOP) 1,708,342 16.28 บาท 1,708,342.00 27,811,807.76 SET /PROPCON /PROP
28/02/2561 SC XE (ESOP) 292,500 3.71 บาท 292,500.00 1,085,175.00 SET /PROPCON /PROP
28/02/2561 WORK XE (ESOP) 215,800 38.10 บาท 215,800.00 8,221,980.00 SET /SERVICE /MEDIA
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)