การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/07/2561 - 31/07/2561
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
02/07/2561 BLAND XE 185,731 2.00 บาท 185,731.00 371,462.00 SET /PROPCON /PROP
02/07/2561 SQ XE (ESOP) 188,950 1.00 บาท 188,950.00 188,950.00 SET /PROPCON /CONS
06/07/2561 DIMET XR 268,953,447 1.00 บาท 134,476,723.50 268,953,447.00 mai /PROPCON /PROPCON
06/07/2561 IFEC XE 2,180 25.00 บาท 2,180.00 54,500.00 SET /RESOURC /ENERG
11/07/2561 NBC XE 200 3.00 บาท 200.00 600.00 mai /SERVICE /SERVICE
11/07/2561 NINE XE 900 4.00 บาท 900.00 3,600.00 mai /SERVICE /SERVICE
13/07/2561 CGH XE 2,409 1.59 บาท 2,409.00 3,830.31 SET /FINCIAL /FIN
16/07/2561 BEAUTY XE (ESOP) 1,373,690 5.00 บาท 137,369.00 6,868,450.00 SET /SERVICE /COMM
17/07/2561 BDMS XC 8,553,100 21.04 บาท 855,310.00 179,999,989.50 SET /SERVICE /HELTH
19/07/2561 SPALI XE 176,901,945 4.00 บาท 176,901,945.00 707,607,780.00 SET /PROPCON /PROP
20/07/2561 TH XR 6,700 1.00 บาท 6,700.00 6,700.00 SET /SERVICE /MEDIA
20/07/2561 VGI PP 121,578,525 7.28 บาท 12,157,852.50 885,091,662.00 SET /SERVICE /MEDIA
23/07/2561 BDMS XC 14,967,925 21.04 บาท 1,496,792.50 314,999,981.62 SET /SERVICE /HELTH
25/07/2561 LIT XE 65,000 4.00 บาท 65,000.00 260,000.00 mai /FINCIAL /FINCIAL
26/07/2561 BJC XE (ESOP) 7,000 49.29 บาท 7,000.00 345,030.00 SET /SERVICE /COMM
26/07/2561 BJC XE (ESOP) 361,400 36.23 บาท 361,400.00 13,093,522.00 SET /SERVICE /COMM
26/07/2561 BJC XE (ESOP) 52,900 36.00 บาท 52,900.00 1,904,400.00 SET /SERVICE /COMM
30/07/2561 SPORT XE 127 1.50 บาท 127.00 190.50 SET /SERVICE /MEDIA
31/07/2561 ACAP XE 471,889 1.70 บาท 235,944.50 800,559.69 mai /FINCIAL /FINCIAL
31/07/2561 DCON XE 488,467 0.32 บาท 48,846.70 154,844.04 SET /PROPCON /CONMAT
31/07/2561 GL XE 19 40.00 บาท 9.50 760.00 SET /FINCIAL /FIN
31/07/2561 IVL XE 35,873,597 43.00 บาท 35,873,597.00 1,542,564,671.00 SET /INDUS /PETRO
31/07/2561 PSTC XE 104,855,000 0.50 บาท 10,485,500.00 52,427,500.00 mai /RESOURC /RESOURC
31/07/2561 TAPAC XE 10,000 6.00 บาท 10,000.00 60,000.00 mai /PROPCON /PROPCON
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)