การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/09/2564 - 30/09/2564
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
01/09/2564 SDC XC 30,030,030 0.67 บาท 3,003,003.00 19,999,999.98 SET /TECH /ICT
02/09/2564 SDC XC 29,239,766 0.68 บาท 2,923,976.60 19,999,999.94 SET /TECH /ICT
06/09/2564 KCE XE (ESOP) 351,000 26.48 บาท 175,500.00 9,294,480.00 SET /TECH /ETRON
08/09/2564 TRUBB XR 136,295,937 2.20 บาท 136,295,937.00 299,851,061.40 SET /AGRO /AGRI
14/09/2564 CHO XC 34,013,604 0.88 บาท 8,503,401.00 29,999,998.73 mai /INDUS /INDUS
14/09/2564 TTB PP (ESOP) 91,575,000 0.95 บาท 86,996,250.00 86,996,250.00 SET /FINCIAL /BANK
15/09/2564 MBK XE 1,178,865 2.90 บาท 1,178,865.00 3,424,013.39 SET /PROPCON /PROP
15/09/2564 MBK XE 4,028,958 3.00 บาท 4,028,958.00 12,086,874.00 SET /PROPCON /PROP
15/09/2564 RWI XE 1,090,000 1.50 บาท 545,000.00 1,635,000.00 mai /INDUS /INDUS
16/09/2564 SABUY PP 110,000,000 8.95 บาท 110,000,000.00 984,500,000.00 SET /SERVICE /COMM
17/09/2564 BANPU XR 1,691,527,171 5.00 บาท 1,691,527,171.00 8,457,635,855.00 SET /RESOURC /ENERG
17/09/2564 SDC XC 28,129,394 0.71 บาท 2,812,939.40 19,999,999.13 SET /TECH /ICT
20/09/2564 CHO XC 22,222,222 0.90 บาท 5,555,555.50 19,999,999.80 mai /INDUS /INDUS
20/09/2564 SDC XC 28,490,028 0.70 บาท 2,849,002.80 19,999,999.66 SET /TECH /ICT
22/09/2564 AJA XC 36,429,872 0.55 บาท 3,642,987.20 19,999,999.73 SET /CONSUMP /HOME
22/09/2564 AS XE (ESOP) 36,882 0.86 บาท 18,441.00 31,718.52 SET /SERVICE /MEDIA
22/09/2564 CHO XC 33,003,300 0.91 บาท 8,250,825.00 29,999,999.70 mai /INDUS /INDUS
22/09/2564 SDC XC 28,860,028 0.69 บาท 2,886,002.80 19,999,999.40 SET /TECH /ICT
24/09/2564 THL XR 2,388,365 4.00 บาท 2,197,295.80 9,553,460.00 SET /RESOURC /MINE
27/09/2564 BLISS XR 25,354,983,550 0.02 บาท 12,677,491,775.00 507,099,671.00 SET /TECH /ICT
27/09/2564 JCKH XC 10,893,246 0.46 บาท 2,723,311.50 4,999,999.91 mai /AGRO /AGRO
27/09/2564 JCKH XC 32,679,738 0.46 บาท 8,169,934.50 14,999,999.74 mai /AGRO /AGRO
27/09/2564 META XR 184,000,000 0.61 บาท 184,000,000.00 112,240,000.00 mai /PROPCON /PROPCON
29/09/2564 AJA XE 29,131,347 0.20 บาท 2,913,134.70 5,826,269.40 SET /CONSUMP /HOME
30/09/2564 ARROW XE (ESOP) 1,986,512 7.55 บาท 1,986,512.00 14,998,165.60 mai /PROPCON /PROPCON
30/09/2564 B XE 64,125 0.66 บาท 43,605.00 42,322.50 SET /SERVICE /TRANS
30/09/2564 BROOK XE 21,790 0.65 บาท 2,723.75 14,163.50 mai /FINCIAL /FINCIAL
30/09/2564 BROOK XE 25,032,434 0.21 บาท 3,129,054.25 5,331,908.44 mai /FINCIAL /FINCIAL
30/09/2564 BROOK XE 53 1.30 บาท 6.62 68.90 mai /FINCIAL /FINCIAL
30/09/2564 BTS XE 1,067,395 9.90 บาท 4,269,580.00 10,567,210.50 SET /SERVICE /TRANS
30/09/2564 CHAYO XE 8,237,844 5.37 บาท 4,118,922.00 44,196,033.06 SET /FINCIAL /FIN
30/09/2564 CHAYO XE 25,235 10.25 บาท 12,617.50 258,658.75 SET /FINCIAL /FIN
30/09/2564 GLOCON XE 67,554,200 0.50 บาท 67,554,200.00 33,777,100.00 SET /AGRO /FOOD
30/09/2564 JCKH XE 149,997 0.25 บาท 37,499.25 37,499.25 mai /AGRO /AGRO
30/09/2564 JMART XE 6,751,494 10.95 บาท 6,751,494.00 73,923,728.16 SET /TECH /ICT
30/09/2564 JMART XE 516,947 14.93 บาท 516,947.00 7,718,421.93 SET /TECH /ICT
30/09/2564 JMT XE (ESOP) 70,840 29.07 บาท 35,420.00 2,059,466.86 SET /FINCIAL /FIN
30/09/2564 JMT XE 10,056,107 41.96 บาท 5,028,053.50 421,951,434.01 SET /FINCIAL /FIN
30/09/2564 MINT XE 1,179 41.88 บาท 1,179.00 49,374.16 SET /AGRO /FOOD
30/09/2564 MVP XE 43,049,350 1.20 บาท 21,524,675.00 51,659,220.00 mai /SERVICE /SERVICE
30/09/2564 SC XE (ESOP) 250,000 3.05 บาท 250,000.00 762,500.00 SET /PROPCON /PROP
30/09/2564 SINGER XE 8,493,600 14.00 บาท 8,493,600.00 118,910,400.00 SET /SERVICE /COMM
30/09/2564 SIRI XE (ESOP) 4,400,000 1.10 บาท 4,708,000.00 4,840,000.00 SET /PROPCON /PROP
30/09/2564 SMT XE 12,000 4.00 บาท 12,000.00 48,000.00 SET /TECH /ETRON
30/09/2564 SST XE 114 8.66 บาท 114.00 987.01 SET /AGRO /FOOD
30/09/2564 STOWER XE 4,765,414 0.08 บาท 476,541.40 381,233.12 mai /RESOURC /RESOURC
30/09/2564 TCC XE 1,896,942 0.81 บาท 948,471.00 1,530,832.19 SET /RESOURC /ENERG
30/09/2564 TRU XE (ESOP) 100,000 3.44 บาท 100,000.00 344,000.00 SET /INDUS /AUTO
30/09/2564 UREKA XE 1,645,800 1.00 บาท 411,450.00 1,645,800.00 mai /INDUS /INDUS
30/09/2564 XPG XE 306,425,449 0.81 บาท 153,212,724.50 249,736,740.93 SET /FINCIAL /FIN
30/09/2564 ZIGA XE 115,752,465 1.00 บาท 57,876,232.50 115,752,465.00 mai /INDUS /INDUS
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)