การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/11/2561 - 30/11/2561
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
01/11/2561 BTS XE 22,769 12.00 บาท 91,076.00 273,228.00 SET /SERVICE /TRANS
02/11/2561 SPORT XR 253,205,681 0.20 บาท 253,205,681.00 50,641,136.20 SET /SERVICE /MEDIA
15/11/2561 PDI XE 100 33.00 บาท 1,000.00 3,300.00 SET /RESOURC /MINE
16/11/2561 DNA XE 1,239,205,675 0.10 บาท 61,960,283.75 123,920,567.50 mai /SERVICE /SERVICE
21/11/2561 WHART XR 223,996,848 10.30 บาท 2,053,513,503.72 2,307,167,534.40 SET /PROPCON /PF&REIT
23/11/2561 BCPG XE (ESOP) 12,400 10.00 บาท 62,000.00 124,000.00 SET /RESOURC /ENERG
23/11/2561 BCPG XE (ESOP) 65,825 13.82 บาท 329,125.00 909,701.50 SET /RESOURC /ENERG
23/11/2561 CI PP 73,903,520 1.42 บาท 73,903,520.00 104,942,998.40 SET /PROPCON /PROP
23/11/2561 ECF XE 5,624,925 3.00 บาท 1,406,231.25 16,874,775.00 mai /CONSUMP /CONSUMP
23/11/2561 FNS XR 98,815,840 5.00 บาท 494,079,200.00 494,079,200.00 SET /FINCIAL /FIN
26/11/2561 CHO PP 12,000,000 1.43 บาท 3,000,000.00 17,125,200.00 mai /INDUS /INDUS
27/11/2561 WHART PO 60,480,200 10.30 บาท 554,458,281.52 622,946,060.00 SET /PROPCON /PF&REIT
28/11/2561 NINE PP 195,500,000 1.40 บาท 195,500,000.00 273,700,000.00 mai /SERVICE /SERVICE
29/11/2561 PR9 PP 6,300,000 11.60 บาท 6,300,000.00 73,080,000.00 SET /SERVICE /HELTH
30/11/2561 ERW PP (ESOP) 612,000 3.70 บาท 612,000.00 2,264,400.00 SET /SERVICE /TOURISM
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)