การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/06/2562 - 30/06/2562
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
04/06/2562 ADVANC XE (ESOP) 83,302 166.59 บาท 83,302.00 13,877,113.58 SET /TECH /ICT
04/06/2562 BFIT XR 330,748,344 18.00 บาท 1,653,741,720.00 5,953,470,192.00 SET /FINCIAL /FIN
05/06/2562 JMART XE 2,067 15.00 บาท 2,067.00 31,005.00 SET /TECH /ICT
07/06/2562 BDMS XC 5,607,032 21.04 บาท 560,703.20 117,999,988.44 SET /SERVICE /HELTH
07/06/2562 PERM XR 250,000,000 1.00 บาท 250,000,000.00 250,000,000.00 SET /INDUS /STEEL
07/06/2562 TNPC XE 382 2.19 บาท 382.00 836.58 SET /INDUS /AUTO
14/06/2562 FE PP (ESOP) 120,050 99.00 บาท 1,200,500.00 11,884,950.00 SET /SERVICE /MEDIA
17/06/2562 AYUD XE 19,775 39.00 บาท 19,775.00 771,225.00 SET /FINCIAL /INSUR
20/06/2562 BDMS XC 12,592,064 21.04 บาท 1,259,206.40 264,999,986.88 SET /SERVICE /HELTH
20/06/2562 META XE 684 2.00 บาท 684.00 1,368.00 mai /PROPCON /PROPCON
25/06/2562 WHA XE 317,680,200 3.42 บาท 31,768,020.00 1,085,862,691.62 SET /PROPCON /PROP
27/06/2562 PDJ XC 1,258,110 1.59 บาท 1,258,110.00 2,000,017.47 SET /CONSUMP /FASHION
28/06/2562 AMANAH XE (ESOP) 2,186,197 1.12 บาท 2,186,197.00 2,448,540.64 SET /FINCIAL /FIN
28/06/2562 BJC XE (ESOP) 86,200 36.23 บาท 86,200.00 3,123,026.00 SET /SERVICE /COMM
28/06/2562 BJC XE (ESOP) 360,300 36.00 บาท 360,300.00 12,970,800.00 SET /SERVICE /COMM
28/06/2562 BROOK XE 1,861,000 0.25 บาท 232,625.00 465,250.00 mai /FINCIAL /FINCIAL
28/06/2562 BTS XE 655,380,541 10.50 บาท 2,621,522,164.00 6,881,495,680.50 SET /SERVICE /TRANS
28/06/2562 BTS XE (ESOP) 7,014,430 10.19 บาท 28,057,720.00 71,477,041.70 SET /SERVICE /TRANS
28/06/2562 CKP XE 594,232,516 6.00 บาท 594,232,516.00 3,565,395,096.00 SET /RESOURC /ENERG
28/06/2562 JAS XE 3,070,902 3.60 บาท 1,535,451.00 11,070,601.71 SET /TECH /ICT
28/06/2562 SENA XE (ESOP) 374,081 2.57 บาท 374,081.00 959,891.85 SET /PROPCON /PROP
28/06/2562 SENA XE (ESOP) 1,198,225 2.65 บาท 1,198,225.00 3,176,494.47 SET /PROPCON /PROP
28/06/2562 SENA XE (ESOP) 425,000 3.00 บาท 425,000.00 1,275,000.00 SET /PROPCON /PROP
28/06/2562 SENA XE (ESOP) 100,000 3.10 บาท 100,000.00 310,000.00 SET /PROPCON /PROP
28/06/2562 SENA XE (ESOP) 275,000 3.20 บาท 275,000.00 880,000.00 SET /PROPCON /PROP
28/06/2562 SENA XE (ESOP) 470,000 3.20 บาท 470,000.00 1,504,000.00 SET /PROPCON /PROP
28/06/2562 SMT XE 265 7.46 บาท 265.00 1,976.90 SET /TECH /ETRON
28/06/2562 TASCO XE (ESOP) 800,000 8.57 บาท 800,000.00 6,856,000.00 SET /PROPCON /CONMAT
28/06/2562 TVD XE 26,454 1.00 บาท 13,227.00 26,401.09 mai /SERVICE /SERVICE
30/06/2562 SAPPE XE (ESOP) 10,000 20.56 บาท 10,000.00 205,600.00 SET /AGRO /FOOD
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)