การระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา:
01/01/2562 - 31/01/2562
วันที่มีผล หลักทรัพย์ ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ* จำนวนหุ้น ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น มูลค่ารวมตามราคาพาร์ (บาท) มูลค่ารวมตามราคาที่ใช้สิทธิ (บาท) ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
02/01/2562 SPI XC 318,151 45.00 บาท 318,151.00 14,316,795.00 SET /SERVICE /COMM
02/01/2562 SQ XE (ESOP) 3,455,800 1.00 บาท 3,455,800.00 3,455,800.00 SET /PROPCON /CONS
11/01/2562 TSF XR 2,875,125 0.04 บาท 287,512.50 129,380.62 mai /SERVICE /SERVICE
16/01/2562 BEAUTY XE (ESOP) 653,580 5.00 บาท 65,358.00 3,267,900.00 SET /SERVICE /COMM
18/01/2562 EIC XR 6,221,408,618 0.05 บาท 6,221,408,618.00 311,070,430.90 SET /TECH /ETRON
24/01/2562 CWT XE 11,055,165 3.00 บาท 11,055,165.00 33,165,495.00 SET /INDUS /AUTO
28/01/2562 PSTC XE 323,394,618 0.50 บาท 32,339,461.80 161,697,309.00 mai /RESOURC /RESOURC
30/01/2562 MEGA XE (ESOP) 1,304,500 17.50 บาท 652,250.00 22,828,750.00 SET /SERVICE /COMM
31/01/2562 BJC XE (ESOP) 40,300 36.23 บาท 40,300.00 1,460,069.00 SET /SERVICE /COMM
31/01/2562 BJC XE (ESOP) 95,500 36.00 บาท 95,500.00 3,438,000.00 SET /SERVICE /COMM
31/01/2562 DCON XE 95,486,470 0.32 บาท 9,548,647.00 30,269,210.99 SET /PROPCON /CONMAT
31/01/2562 TAPAC XE 388,000 6.00 บาท 388,000.00 2,328,000.00 mai /PROPCON /PROPCON
หมายเหตุ: รวมมูลค่าการระดมทุนที่มีเม็ดเงินใหม่เกิดขึ้นจริงโดยไม่นับรวมการแลกหุ้น การแปลงสภาพจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของ การปันผลเป็นหุ้น และการเพิ่มทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
    ผู้ได้รับสิทธิจองซื้อ*
  • PO = ประชาชนทั่วไป
  • XR = ผู้ถือหุ้นเดิม
  • PP = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
  • PP(ESOP) = ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (กรรมการและพนักงาน)
  • XE = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
  • XE(ESOP) = ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรรมการและพนักงาน)
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)