Set PVD

รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืออะไร

Objective

ส่งเสริมการออมแบบผูกผันระยะยาว (Contractual Saving)
Employee - มีไว้เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ ทุพพลภาพ หรือต้องออกจากงาน

โครงสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Source: www.thaipvd.com