วางแผนประหยัดภาษี

หากในแต่ละปี... พลเมืองดีอย่างคุณต้องเสียภาษีเงินได้ให้รัฐเป็นเงินก้อนโต ลองมาหาทางประหยัดภาษีด้วย "การออมและการลงทุน" กันดีกว่า เพราะนอกจากจะทำให้เงินออมของคุณออกดอกออกผลงอกเงยขึ้นแล้ว ยังช่วยให้คุณประหยัดภาษีในแต่ละปีได้เยอะเลยทีเดียว ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองกรอกข้อมูลในโปรแกรมนี้ดูสิ!!!

เริ่มวางแผนเพื่ีอประหยัดภาษี

รายได้ทั้งหมดของคุณ (เงินได้พึงประเมิน)

40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส บำเหน็จ บำนาญ ฯลฯ
เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ ฯลฯ
โบนัส
บำเหน็จ
รวมเงินได้ 40(1)
คุณมีเงินได้ประเภทอื่นๆ หรือไม่
รวมเงินได้
หักเงินได้ที่ได้รับยกเว้น และค่าใช้จ่ายตามประเภทของเงินได้ (แบบเหมาจ่าย)
เงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย

ค่าลดหย่อนพื้นฐาน

สถานภาพสมรส
ผู้มีเงินได้ และ/ หรือ คู่สมรส
บุตรผู้เยาว์
บิดา และ/หรือ มารดาของผู้มีเงินได้
บิดา และ/หรือ มารดาของคู่สมรส
อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส

ค่าลดหย่อนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข.
10%

ค่าลดหย่อนด้านการออมการลงทุน

จำนวนเงินที่จ่ายจริง
จำนวนเงินที่ลดหย่อนได้
ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ค่าลดหย่อนพิเศษอื่นๆ ที่รัฐเพิ่มให้ในแต่ละปี (ถ้ามี)

ค่าลดหย่อนพิเศษอื่นๆ ที่รัฐเพิ่มให้ในแต่ละปี (ถ้ามี)

ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา (กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริง)
เงินบริจาคอื่นๆ (กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริง)