คิดเงินผ่อนก่อนซื้อรถ

ปัจจุบัน "รถยนต์" เข้ามามีบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทั้งการประกอบอาชีพและติดต่อกิจธุระต่างๆ หากคุณจำเป็นที่จะต้องมีรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางแล้ว "การผ่อนรถยนต์" จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำนวณเงินค่าผ่อนรถต่อเดือน

จำนวนเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย/ปี
ระยะเวลากู้
จำนวนเงินผ่อนต่อเดือน
หมายเหตุ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณนี้ เป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้น ที่จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกซื้อและผ่อนรถยนต์ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากค่าผ่อนรถแล้ว คุณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการมีรถด้วย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ฯลฯ

ที่มา

หนังสือเงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 (วางแผนการเงินส่วนบุคคล)