ตรวจสอบสถานะการเงินของคุณ

คุณมีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไร? รวยหรือมั่งคั่งแล้วหรือยัง? หาคำตอบได้ด้วยโปรแกรมนี้ ซึ่งจะทำให้คุณทราบถึงฐานะทางการเงินของตนเองจาก "งบดุลส่วนบุคคล" และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายการออม ตลอดจนการลงทุนของตนเองได้จาก "งบรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล"

ตอบแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบ...สถานะทางการเงินของคุณ

 • สินทรัพย์

  สินทรัพย์สภาพคล่อง
  เงินสด / เงินฝากกระแสรายวัน
  เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากสหกรณ์
  เงินฝากประจำ
  อื่นๆ
  สินทรัพย์ส่วนตัว
  บ้าน / ที่ดิน (สำหรับอยู่อาศัย)
  รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
  เพชร / พลอย / เครื่องประดับ
  ของสะสมอื่นๆ เช่น พระเครื่อง ภาพวาด ฯลฯ
  สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
  พันธบัตร / หุ้นกู้
  หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ
  กองทุนรวม / LTF / RMF / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เงินออมเพื่อเกษียณอายุ
  ประกันชีวิต (มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์)
  อื่นๆ เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ บ้านให้เช่า ฯลฯ
  สินทรัพย์รวม
 • หนี้สิน

  หนี้สินระยะสั้น
  ยอดคงค้างหนี้บัตรเครดิต
  ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ผ่อนคสินค้าที่ไม่เกิน 1 ปี
  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
  หนี้เงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ
  หนี้ระยะยาว
  ยอดเงินคงค้างหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษา
  ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ซื้อบ้าน
  ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ซื้อรถ
  ยอดคงค้างหนี้เงินกู้ผ่อนสินค้าที่เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป
  หนี้เงินกู้ระยะยาวอื่นๆ
  หนี้สินรวม
  ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth)
 • รายได้

  รายได้จากการทำงาน
  เงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าล่วงเวลา / โบนัส
  ค่าคอมมิชชั่น
  กำไรจากทำธุรกิจส่วนตัว
  รายได้พิเศษต่างๆ
  รายได้จากสินทรัพย์
  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก / พันธบัตร / หุ้นกู้
  เงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น / สหกรณ์
  รายได้จากค่าเช่า / การขายสินทรัพย์ / การขายหลักทรัพย์
  รายได้อื่นๆ
  รายได้รวม
 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน
  เงินฝากธนาคาร / สหกรณ์ออมทรัพย์
  เงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ (นอกเหนือจากเงินฝาก)
  เงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม
  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนอื่นๆ
  ค่าใช้จ่ายคงที่
  ค่าเช่า / ค่าผ่อนบ้าน
  ค่าผ่อนรถยนต์ / รถจักรยานยนต์
  ค่าสินค้าเงินผ่อน
  ค่าเบี้ยประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / อื่นๆ
  ค่าใช้จ่ายคงที่อื่นๆ
  ค่าใช้จ่ายผันแปร
  ค่าอาหาร
  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท์)
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน ฯลฯ)
  ค่าใช้จ่ายนันทนาการ (ดูหนัง / ฟังเพลง / ท่องเที่ยว ฯลฯ)
  ค่าเสื้อผ้า / เครื่องสำอาง / เครื่องประดับ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ค่าใช้จ่ายของบุตร / เงินที่จ่ายให้กับพ่อแม่
  ชำระคืนหนี้บัตรเครดิต / เงินกู้ยืมต่างๆ
  ค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆ
  ค่าใช้จ่ายรวม
  เงินสดคงเหลือ (ขาด)