ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน

อยากรู้มั้ย... สุขภาพทางการเงินของคุณเป็นอย่างไร? แบบทดสอบด้านล่างนี้ จะตอบคุณได้ พร้อมทั้ง แนะแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของตนเอง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น

ผลการตรวจสุขภาพทางการเงิน

1.เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของคุณในวันนี้ คือ
เช่น ต้องการซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี
2. ปัจจุบันคุณมีรายได้หลักมาจากแหล่งใด
3. นอกจากรายได้ในข้อ 2 แล้ว คุณยังมีรายได้มาจากแหล่งอื่นอีกหรือไม่
4. โดยทั่วไป คุณจะ...
5. ที่ผ่านมาคุณออมเงินคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ต่อเดือน
6. ถ้าคุณได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท คุณจะ...
7. ปัจจุบันคุณมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่ทำให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่มีรายได้ นานที่สุดกี่เดือน
8. เวลาคุณจะใช้เงินซื้ออะไรบางอย่าง คุณจะ...
9. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องชำระหนี้สินทุกประเภทคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้
10. ปัจจุบันคุณมีบัตรเครดิตที่มียอดคงค้างและต้องชำระดอกเบี้ยอยู่กี่ใบ
11. สมมุติว่าคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท คุณคิดว่าหนี้ประเภทใดที่เป็นปัญหากับชีวิตของคุณมากที่สุด
12. คุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต