Turn your device in portrait mode.
คำแนะนำ
โดยทั่วไป หลังเกษียณคุณจะต้องการใช้เงินประมาณ70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณอายุ แต่จำนวนเงินอาจปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับไลฟสไตล์ ปัญหาสุขภาพ และภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคน
คำแนะนำ
กรอกเฉพาะเงินออมเพื่อเกษียณในรูปบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น เงินฝาก กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประกันชีวิต และหุ้น แต่ถ้ายังไม่มีเงินเพื่อเป้าหมายนี้เลยให้ใส่เลข 0 หรือเว้นว่างไว้
ขออภัยค่ะ...กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน