“ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพใบใหม่...
อีกขั้นของการยกระดับการให้บริการสำหรับนักลงทุน”

โดย นุชนาถ คุณความดี ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“FA License ใบอนุญาตที่ควรรู้จักสำหรับผู้ที่สนใจเป็นวาณิชธนากร
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน”

โดย พิมรักษ์ พรหมปาลิต ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
New Breed IC @ U-Net
เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและการทดสอบ
หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์

New Breed Analyst @ U-Net

เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ
นักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Young CFO
Corporate Financial Officer
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น
นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   
         
         
 
             
Jump to Top