ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 5/2560
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
หนังสือเวียน กลต.นจ.(ว) 17/2560
สรุปสาระสำคัญของประกาศ sales conduct
Suitabilitytest
Knowledge Assessment Form
การใช้ผลสอบเดิมเพื่อขึ้นทะเบียนตามเกณฑ์ใหม่