มกราคม
อา. 22 ม.ค. 60*
15 ธ.ค. 59 - 8 ม.ค. 60
กุมภาพันธ์
อา. 26 ก.พ. 60*
23 ธ.ค. 59 - 12 ก.พ. 60
มีนาคม
อา. 26 มี.ค. 60*
23 ม.ค. - 12 มี.ค. 60
เมษายน
อา. 23 เม.ย. 60*
20 ก.พ. - 9 เม.ย. 60
พฤษภาคม
อา. 28 พ.ค. 60*
20 มี.ค. - 14 พ.ค. 60
มิถุนายน
อา. 25 มิ.ย. 60*
24 เม.ย. - 11 มิ.ย. 60
กรกฎาคม
อา. 23 ก.ค. 60*
22 พ.ค. - 9 ก.ค. 60
สิงหาคม
อา. 27 ส.ค. 60*
19 มิ.ย. - 13 ส.ค. 60
กันยายน
อา. 24 ก.ย. 60*
24 ก.ค. - 10 ก.ย. 60
ตุลาคม
อา. 15 ต.ค. 60*
7 ส.ค. - 8 ต.ค. 60
พฤศจิกายน
อา. 26 พ.ย. 60*
25 ก.ย. - 12 พ.ย. 60
ธันวาคม
อา. 17 ธ.ค. 60*
16 ต.ค. - 3 ธ.ค. 60
 
มีนาคม
อา. 26 มี.ค. 60*
23 ม.ค. - 12 มี.ค. 60
มิถุนายน
อา. 25 มิ.ย. 60*
24 เม.ย. - 11 มิ.ย. 60
กันยายน
อา. 24 ก.ย. 60*
24 ก.ค. - 10 ก.ย. 60
ธันวาคม
อา. 17 ธ.ค. 60*
16 ต.ค. - 3 ธ.ค. 60
ธันวาคม
ส. 16 ธ.ค. 60*
16 ต.ค. - 3 ธ.ค. 60
CISA ระดับ 1 และระดับ 2: มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4

แผนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

CISA ระดับ 3: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B
แผนที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* รายละเอียดการทดสอบและสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 
New Breed IC @ U-Net
เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและการทดสอบ
หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์

New Breed Analyst @ U-Net

เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ
นักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Young CFO
Corporate Financial Officer
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น
นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
         
         
 
             
Jump to Top