สถานที่สอบและรับโจทย์กรณีศึกษา: หอประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สถานที่สอบ: อาคาร 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สถานที่สอบ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่สอบ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ส่งแผนการเงิน: อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่สอบนำเสนอแผนการเงิน : โรงแรมเวสตินแกรนด์ สุขุมวิท

หมายเหตุ: รายละเอียดการทดสอบและสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลจากทางสถาบันฯ
              ข้อสอบฉบับที่ 1 - พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ
              ข้อสอบฉบับที่ 2 - การวางแผนการลงทุน
              ข้อสอบฉบับที่ 3 - การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
              ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 - การวางแผนภาษีและมรดก
              ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 - การจัดทำแผนการเงิน (เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม)
 
     
     
   
 
   
         
       
 
   
   
   
         
         
   
   
   
         
 
 
             
             
             
             
             
 
New Breed IC @ U-Net
เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและการทดสอบ
หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์

New Breed Analyst @ U-Net

เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ
นักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Young CFO
Corporate Financial Officer
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น
นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 
         
         
 
             
Jump to Top