ประกาศศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาดทุน
หลักสูตรทดสอบใบอนญาตผู้แนะนำการลงทุน
 
 • โครงสร้างหลักสูตรทดสอบ (ภาษาไทย)
 • License Examination Structure (English)
 • รายชื่อหลักสูตรอบรมความรู้ที่ได้รับการอนุมัติจัดโดยผู้จัดอบรมทั่วไป
  (Public Training)
   
   
  New Breed IC @ U-Net
  เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
  วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ
  การอบรมติวเข้มและการทดสอบ
  หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
  ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์

  New Breed Analyst @ U-Net

  เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ
  นักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านรูปแบบ
  การอบรมติวเข้มและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
  Young CFO
  Corporate Financial Officer
  เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
  วิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น
  นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   
           
           
   
               
  Jump to Top