หลักสูตร การทำ Financial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ
  *ราคาพิเศษ 7,200 บาท (รวม Vat) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 9

แผนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แผนที่จุดบริการที่จอดรถและจุดจำหน่ายอาหาร


หมายเหตุ: รายละเอียดการทดสอบและสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข้อมูลจากทางสถาบันฯ
New Breed IC @ U-Net
เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและการทดสอบ
หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
ด้านหลักทรัพย์และอนุพันธ์

New Breed Analyst @ U-Net

เตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพ
นักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านรูปแบบ
การอบรมติวเข้มและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
Young CFO
Corporate Financial Officer
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทาง
วิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น
นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   
         
         
 
             
Jump to Top