ภาพกิจกรรม        
         
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผ่านไปแล้วกับการจัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนการสอน ด้านเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 4,646 คน จาก 1,025 โรงเรียน และสุดยอดเยาวชนคนเก่งของการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ได้แก่

• ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช. ปัณณวัฒน์ อุทัย จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. พชรมน หลู่ประเสริฐ จากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. สวิตา ทวีอมรรัตน์ จากโรงเรียนราชินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นาย อธิคม วาณิชย์กุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1–3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษายังได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และนิทรรศการหัวข้อ “เรียนรู้เศรษฐกิจไทยในยุค Digital Economy” รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ

ภาพข่าวสุดยอดเยาวชน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม