ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงการประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 5,641 คน จากสถานศึกษา 1,266 แห่งทั่วประเทศ

เยาวชนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ได้แก่

- ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณณัชรัชต์ แวววีรคุปต์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.วรินทร พิมลศรี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพฯ

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.สุตาภัทร ตั้งอมรสิทธิชัย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ น.ส.พิชญา ปรมาเวศ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม


รางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินผ่านการเสวนาความรู้ให้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมท้ั้งนิทรรศการจาก "INVESTORY" เพื่อนำเสนอพัฒนาการสำคัญของโครงการและตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นผลผลิตแห่งความสำเร็จของโครงการ

นับได้ว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และวางรากฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนไทย อันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

>>ผลการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ อันดับ 1 - 10
       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม