ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ จัดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล รวมถึงการประกันชีวิต
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 5,189 คน จากสถานศึกษา 1,165 แห่งทั่วประเทศ

เยาวชนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ได้แก่

- ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.กัลยกร ศรีสุกใจ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.ไอริณ อินทรทัต จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณภัทร เปรี้ยวประสิทธิ์ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายเชษฐพันธุ์ ใจเปี่ยม จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร


รางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย
รวมมูลค่ารางวัลกว่า 1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินผ่านการเสวนาความรู้ให้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมท้ั้งนิทรรศการจาก "INVESTORY" และนิทรรศการ
"10 ปี เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" เพื่อนำเสนอพัฒนาการสำคัญของโครงการและตัวแทนเยาวชนที่ผ่านการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นผลผลิตแห่งความสำเร็จของโครงการ
นับได้ว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ มีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และวางรากฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนไทย
อันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

>>ผลการแข่งขัน รอบเพชรยอดมงกุฎ อันดับ 1 - 10

       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม