ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับประถมและมัธยมศึกษา


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยปีนี้มีนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน 5,340 คน จาก 1,208 โรงเรียน
ทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงสุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน นับได้ว่าโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎช่วยวางรากฐานแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนทางการเงิน
ให้แก่เยาวชนไทย อันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับสุดยอดเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560" ได้แก่
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.วรัญญา วงศ์วิจิตรวณิช จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ตนุภัทร ตระกูลธงชัย จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ.พรนิชา โสวเลิศรัชต์ จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ น.ส.ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

โดยรางวัลการแข่งขันสูงสุดในปีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสัมมนาพิเศษ “Happy Money, Happy Retirement สร้าง “เกษียณสุข” ในเศรษฐกิจไทยยุค 4.0”
รวมถึงปลูกฝังวินัยทางการเงินผ่านนิทรรศการจำลอง “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” ให้แก่ เยาวชน ครู ผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ผลการแข่งขัน รางวัลอันดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
>>ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
>>ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) 


       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม