ภาพกิจกรรม        
         
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วันที่ 10 - 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ผ่านไปแล้วกับเวทีประลองความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์กับการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เมื่อวันที่
10 - 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเวทีนี้เป็นการสอบแข่งขันวัดความรู้ที่เข้มข้นและครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 5,101 คน จาก ทั่วประเทศ 1,156 โรงเรียน
สร้างสถิติสูงที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน แสดงถึงแนวโน้มเยาวชนไทยให้ความสนใจเรียนรู้เศรษฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ มีสุดยอดเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัล ได้แก่

• ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงปุณณภา พบสิริเกษม จาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงศิริจิรา จันทร์รุ่งอุทัย จาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์ จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายประณัยเดช เฮงสวัสดิ์ จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเหรียญทองคำแท้
ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร และผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 – 3 ในระดับมัธยมศึกษา พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษายังได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “สร้างศักยภาพเด็กรุ่นใหม่ สู่เศรษฐกิจไทยยุค 4.0” โดย วิทยากรชื่อดัง คุณพชร ปัญญายงค์ และดำเนินรายการเสวนา
โดย คุณพีระวัฒน์ อัฐนาค ผู้ประกาศไทยรัฐทีวี รวมถึงปลูกฝังวินัยทางการเงินผ่านนิทรรศการจำลอง “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” ให้แก่ เยาวชน ครู
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ผลการแข่งขัน รางวัลอันดับที่ 1 – 3 และรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ
>>ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3)
>>ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6)
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)       
<<กลับสู่หน้าภาพกิจกรรม