รางวัลสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ชนะเลิศแต่ละระดับชั้น ดังนี้

รางวัล ระดับประถมศึกษา (ประถมต้น - ประถมปลาย) ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้น - มัธยมปลาย) ระดับอุดมศึกษา
(ประเภทบุคคล) (ประเภทบุคคล) (ประเภททีม) 
จำนวน รายละเอียดรางวัล จำนวน รายละเอียดรางวัล จำนวน รายละเอียดรางวัล
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 1 รางวัล  1. ถ้วยรางวัล
2. เหรียญทองคำแท้หนัก 1 บาท
3. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
4. เกียรติบัตร
1 รางวัล  1. ถ้วยรางวัล
2. เหรียญทองคำแท้หนัก 1 บาท
3. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
4. เกียรติบัตร
5. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมครูที่ปรึกษา 1 ท่าน) 
1 รางวัล  1. ถ้วยรางวัล
2. เหรียญทองคำแท้หนัก 3 บาท
3. ทุนการศึกษา 30,000 บาท
4. เกียรติบัตร
5. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมอาจารย์ที่ปรึกษาทีม 1 ท่าน)
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 1 รางวัล  1. เหรียญเงิน
2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
1 รางวัล  1. เหรียญเงิน
2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
4. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)
1 รางวัล  1. เหรียญเงิน 3 เหรียญ
2. ทุนการศึกษา 21,000 บาท
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 1 รางวัล  1. เหรียญทองแดง
2. ทุนการศึกษา 5,000 บาท
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
1 รางวัล  1. เหรียญทองแดง
2. ทุนการศึกษา 5,000 บาท
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
4. ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ
(รวมครูที่ปรึกษา 1 ท่าน) 
1 รางวัล  1. เหรียญทองแดง 3 เหรียญ
2. ทุนการศึกษา 15,000 บาท
3. โล่รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ 7 รางวัล  1. ทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
7 รางวัล  1. ทุนการศึกษา 2,000 บาท
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
7 รางวัล  1. ทุนการศึกษา 6,000 บาท
2. เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 40 รางวัล  1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
40 รางวัล  1. ทุนการศึกษา 1,000 บาท
2. เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
15 รางวัล 1. ทุนการศึกษา 3,000 บาท
2. เกียรติบัตร 
รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 50 รางวัล  1. เกียรติบัตร  50 รางวัล  3. เกียรติบัตร  - -


หมายเหตุ:

ระดับประถมและมัธยมศึกษา
1. โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จะได้รับโล่ เงินสนับสนุน และสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร ครูจะได้รับเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จะได้รับโล่ เงินสนับสนุน และสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. อาจารย์ของนักศึกษาที่เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) จะได้รับเกียรติบัตรและสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตร อาจารย์จะได้รับเกียรติบัตร