ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

เศรษฐศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

การเงินส่วนบุคคล “เงินทอง ของมีค่า”
คู่มือการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ (การจัดการการเงินส่วนบุคคล)
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

*** เรียนรู้ได้ที่เมนู มุมความรู้ *** 

การประกันชีวิต www.tlaa.org

ตัวอย่างข้อสอบ
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
 

 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐกิจไทย/เศรษฐกิจโลก
- เศรษฐศาสตร์การเงิน
- เศรษฐศาสตร์นโยบาย
- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
- เศรษฐศาสตร์แรงงาน
- เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
- เศรษฐกิจโลก
- เศรษฐกิจ AEC
- เศรษฐกิจไทย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง