คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่สมัครเข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์

2. นักเรียนมีสัญชาติไทย เป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง


ระดับอุดมศึกษา

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

2. นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย และเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะ และผู้บริหารสถานศึกษาให้การรับรอง


หลักเกณฑ์การแข่งขัน

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
การแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน
สถานศึกษาที่สามารถ
ส่งนักเรียน/
นักศึกษา
เข้าแข่งขัน
โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ
จำนวนที่
รับสมัคร
เข้าแข่งขัน
โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้
ทุกระดับ ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน โดยมีผู้บริหาร สถานศึกษารับรอง
1 คณะ สามารถส่งทีมนักศึกษา
เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 5 ทีม (ทีมละ 3 คน)
รูปแบบการแข่งขัน รอบที่ 1 การแข่งขันรอบคัดเลือกเพชร
สถานศึกษาค้นหา พัฒนา และคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขัน

รอบที่ 2 การแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
ให้นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ ในช่วงเช้า โดยผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด

ลำดับที่ 1 - 10 ของแต่ละระดับชั้นจะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
ลำดับที่ 11 - 50 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และลำดับที่ 51 - 100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร

 

รอบที่ 2 การแข่งขันรอบเจียระไนเพชร
นักศึกษาทุกคนเข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์ในช่วงเช้า โดยการทำข้อสอบร่วมกันเป็นทีม ทีมนักศึกษาที่ทำคะแนนได้สูงสุดลำดับที่ 1 - 10 จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3)
รอบที่ 3 การแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ
- การวิเคราะห์และแสดงความรู้ความสามารถทาง
เศรษฐศาสตร์จากกรณีศึกษา ใช้เวลา 10 นาที
- การนำเสนอผลวิเคราะห์จากกรณีศึกษาบนเวที
ใช้เวลา 4 นาที
รอบที่ 3 การแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ
- การวิเคราะห์และแสดงความรู้ความสามารถทาง
เศรษฐศาสตร์จากกรณีศึกษา ใช้เวลา 50 นาที
- การนำเสนอผลวิเคราะห์จากกรณีศึกษาบนเวที
ใช้เวลา 8 นาที และตอบคำถามจากกรรมการ 7 นาที