ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

1. ศึกษาระเบียบการแข่งขันระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
>>คลิกที่นี่    ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิกที่นี่

2. โรงเรียนสามารถส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
(เลือกทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)

ช่องทางการรับสมัคร
ขั้นตอน
วันที่รับสมัคร
เว็บไซต์ กรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันลงในระบบลงทะเบียน
ระดับประถม - มัธยมศึกษาปิดรับสมัครแล้ว

• พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครเข้าแข่งขันจากหน้าเว็บไซต์ให้
ผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ)
ลงนามในใบสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณที่ลงนาม
และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมายื่น ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบแข่งขัน

รับสมัครระหว่างวันที่
วันที่ 16 พฤษภาคม -
31 กรกฎาคม 2562
เท่านั้น
โทรสาร • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

• ส่งแบบฟอร์มใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข: 02-570-9981

• ภายหลังจากส่ง FAX แบบฟอร์มใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันและเวลาราชการก่อนสิ้นสุดกำหนด
วันรับสมัครที่ระบุเท่านั้น

• นำแบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม) พร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณที่ลงนาม มายื่นเพื่อลงทะเบียนในวันสอบแข่งขัน

รับสมัครระหว่างวันที่
16 พฤษภาคม -
30 มิถุนายน 2562
เท่านั้น
ไปรษณีย์ • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน

• ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อำนวยการ) ลงนามในใบสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียน บริเวณที่ลงนาม

• นำส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน หรือ EMS และ
ถ่ายสำเนาใบสมัครเก็บไว้เพื่อนำมาลงทะเบียนในวันสอบแข่งขัน
โดยส่งมาที่ : กลุ่มบริหารวิชาการ ม.ปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขที่ 29
ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
(วงเล็บมุมซองว่า “โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ)

• หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ต้องโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันและเวลาราชการ ก่อนสิ้นสุดกำหนดวันรับสมัครเท่านั้น

• นำแบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายลงนาม) พร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณที่ลงนาม มายื่นเพื่อลงทะเบียนในวันสอบแข่งขัน

รับสมัครระหว่างวันที่
16 พฤษภาคม -
30 มิถุนายน 2562
เท่านั้น โดยึดวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

หมายเหตุ: นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ต้องมาในนามตัวแทนของโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้
ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครที่หลัง


ระดับอุดมศึกษา

1. ศึกษาระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา >> ระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา

2. มหาวิทยาลัยสามารถส่งตัวแทนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 เข้าแข่งขันได้คณะละไม่เกิน 5 ทีม (ทีมละ 3 คน) ผ่านทางเว็บไซต์

ช่องทางการรับสมัคร
ขั้นตอน
วันที่รับสมัคร
เว็บไซต์ กรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันลงในระบบลงทะเบียน
  สมัครแข่งขันระดับอุดมศึกษา

• พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครเข้าแข่งขันจากหน้าเว็บไซต์ให้
คณบดี (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี) ลงนามในใบสมัคร พร้อมประทับตราโรงเรียนบริเวณที่ลงนาม และเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมายื่น ณ จุดลงทะเบียน ในวันสอบแข่งขัน

รับสมัครระหว่างวันที่
1 ส.ค. -
25 ก.ย. 62

หมายเหตุ: นักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องมาในนามตัวแทนของคณะ โดยแต่ละคณะสามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน
5 ทีม (ทีมละ 3 คน) เท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดกรณีที่มีทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันเกินกว่าที่กำหนด ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาทีหลัง