ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท


กลุ่มเป้าหมาย

ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา: เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 


ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
พฤ. 16 พ.ค. – พ. 31 ก.ค. 62

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
>>ระเบียบการแข่งขันระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
>>จดหมายขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

จ. 5 – ศ. 9 ส.ค. 62 โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้สมัครแข่งขัน

พ. 14 ส.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน พร้อมรหัสประจำตัวสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ

รายชื่อพร้อมรหัสประจำตัวสอบ
>>ประถมศึกษาตอนต้น
>>ประถมศึกษาตอนปลาย
>>มัธยมศึกษาตอนต้น
>>มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องสอบและสถานที่สอบ
>>ประถมศึกษาตอนต้น
>>ประถมศึกษาตอนปลาย
>>มัธยมศึกษาตอนต้น
>>มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อปฏิบัติในการสอบ >>คลิกที่นี่

พิมพ์ใบสม้คร >>คลิกที่นี่


ส. 24 ส.ค. 62
แข่งขันทดสอบความสามารถระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
>>กำหนดการประถมศึกษา

อา. 25 ส.ค. 62 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
>>กำหนดการมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษา

วันที่
กิจกรรม
พฤ. 1 ส.ค. – พ. 25 ก.ย. 62 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7)
>> ปิดรับสมัครแล้ว
>> ระเบียบการแข่งขันระดับอุดมศึกษา
>> จดหมายส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน [อธิการบดี | คณบดี]
อา. 27 ต.ค. 62 แข่งขันทดสอบความสามารถระดับอุดมศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>> กำหนดการแข่งขัน
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขัน
>> คำชี้แจงการสอบแข่งขัน
>> รูปแบบการแข่งขัน

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถเดินทางด้วยรถสาธารณะ >>ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

เส้นทางแนะนำ:
รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกหมายเลข 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี (เดินเข้ามาด้านในอาคาร จะมีจุดเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัย)

 ระดับประถม - มัธยมศึกษา:
ที่อยู่: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-570-9941, 02-907-7910, 02-907-7911 ต่อ 132, 138
หรือ 064-037-7500 (ในเวลาราชการ)
 
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
 
แผนผังอาคารในโรงเรียน
 
แนะนำที่พักใกล้โรงเรียน

 ระดับอุดมศึกษา:
ที่อยู่: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
SET Contact Center โทร. 0-2009-9999
 
แผนผังที่ตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
แผนผังอาคารคณะเศรษฐศาสตร์
 
แนะนำที่พักใกล้มหาวิทยาลัย
 

 
 
หนังสือเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7)
 
 
 
หนังสือเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
 
 
 
 
New!! รู้รูปแบบและเนื้อหาการสอบแข่งขันก่อนใคร
มีชัยไปกว่าครึ่ง


 เตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันกับ Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา

 
ทีมชนะเลิศอันดับ 1 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา

 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© 2015, All rights reserved Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand