โครงการ Young Corporate Financial Officer 2017


ประกาศรายชื่อกลุ่มที่ 1 เข้าร่วมโครงการ และต้องการรับสิทธิ์คัดเลือกเข้าฝึกงานกับ บจ.

ประกาศรายชื่อกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมโครงการอย่างเดียว

หลักการและเหตุผล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) และสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA) ได้ร่วมจัดตั้งโครงการ Young Corporate Financial Officer 2017 (YFO 2017) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริม
ให้ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือในโครงการ University Networking สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพในบริษัทจดทะเบียน อาทิ นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Intensive Course Training & Workshops) ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพในอนาคตให้กับ นิสิต นักศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินธุรกิจในเชิงประยุกต์
2. เพื่อส่งเสริมการฝึกงานด้านการเงินธุรกิจในบริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน เป็นต้น
3. เพื่อรองรับอาชีพและงานที่ต้องใช้ความรู้การเงินธุรกิจในบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ และนักวิเคราะห์การเงิน
    ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม

ลักษณะโครงการ

1. เป็น Intensive Course Training & Workshops รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน
2. ประเมินผลการผ่านหลักสูตร โดยการนำเสนอ Project assignment presentation
3. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะมีโอกาสได้เข้าฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 72 คน

     นิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ในคณะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การเงิน บัญชี)
เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
(ตามรายชื่อมหาวิทยาลัยด้านล่าง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่กำลังขึ้นชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน ซึ่งมีความพร้อมและ
    สนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน โดยคัดเลือกจากการเขียนเรียงความภาษาไทย (Essay) และตอบคำถามผ่านคลิปวีดิโอ
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ผ่านการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น และ/หรือ วิชาการเงินธุรกิจ
4. มีความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯโครงการ University Networking ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9. มหาวิทยาลัยสยาม
10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยภูมิภาคที่มี ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center) ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. มหาวิทยาลัยพายัพ
6. มหาวิทยาลัยพะเยา
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ

ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560

ลักษณะโครงการ

    o เริ่มฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 11 ส.ค. 60 โดยขึ้นกับการตกลงระหว่างบริษัทและ
       นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ (สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงานโครงการ กลุ่มที่ 1)
   o โครงการช่วง Intensive Course Training & Workshop
              - บรรยาย 5 วัน
              - Company Visit 1 วัน
              - Workshop (Financial projection/modeling and applications) 1 วัน
              - Effective presentation 2 วัน
              - เตรียมตัวนำเสนอ 1 วัน
              - Present – Company Roadshow Competition 2 วัน

หมายเหตุ: รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


คัดเลือกจากการเขียนเรียงความเป็นภาษาไทย (Essay) และตอบคำถามผ่านคลิปวิดีโอ โดยมีหัวข้อดังนี้

การเขียน Essay

กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Browallia New (ขนาด 14) ในหัวข้อดังนี้

“น้องคิดว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาต่อตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างไร”

การตอบคำถามผ่านคลิปวิดีโอ

กำหนดความยาวไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที โดยตอบหัวข้อดังนี้
• แนะนำตัว (อาทิ ชื่อ - นามสกุล คณะ และมหาวิทยาลัย)
• เหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการและความคาดหวังที่จะได้รับจากโครงการ YFO 2017

โดยน้องๆ สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Website โครงการ YFO 2017 ที่ Website ของ TSI
http://www.set.or.th/newbreed

รายละเอียดที่บริษัทจดทะเบียนสนับสนุน

• รับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ YFO 2017 เข้าฝึกงานในบริษัทของท่าน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 11 ส.ค. 60
(โดยขึ้นกับการตกลงระหว่างบริษัทและนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ)

รายละเอียดที่โครงการสนับสนุน

• ให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการเข้าฝึกงานกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ

• เชื่อมโยงรายชื่อผู้ผ่านโครงการให้แก่บริษัทจดทะเบียนชั้นนำ ผ่านเครือข่าย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
  ที่ต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่วิชาชีพ

• โดยกำหนดฝึกงาน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 11 ส.ค. 60 หรือ โดยขึ้นกับการตกลงระหว่างบริษัทและนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ

ผู้ประสานงาน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ
• คุณจรรยาณัฏฐ์ พบประเสริฐ โทร. 0-2009-9839   e-Mail Address: janyanat@set.or.th
• คุณจิระนันท์ อนันต์ศิริขจร    โทร. 0-2009-9840   e-Mail Address: jiranan@set.or.th