แหล่งศึกษาข้อมูลประกอบการลงทุน

     
 

แหล่งข้อมูลโดยตลาดหลักทรัพย
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลโดยตลาดหลักทรัพย์

  ศูนย์บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ
    ศูนย์บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ประกอบไปด้วยโถงนิทรรศการและห้องสมุดมารวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเศรษฐกิจของประเทศไทย สำหรับผู้ลงทุน ผู้สนใจทั่วไป สามารถแวะเยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนโดยรวมข้อมูลจากบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้คือ 1. โถงนิทรรศการ 2. ห้องสมุดมารวย

   
โถงนิทรรศการ

สำหรับในส่วนของโถงนิทรรศการ ตั้งอยู่ที่บริเวณปีกซ้ายของศูนย์บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นส่วนของการให้บริการข้อมูลที่เน้นรูปแบบการนำเสนอนิทรรศการประเภทถาวร ซึ่งแบ่งออก เป็น 7 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 : รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ส่วนที่ 2 : ก้าวแรกสู่การลงทุน
 • ส่วนที่ 3 : ข้อควรรู้และคำศัพท์น่ารู้สำหรับผู้ลงทุน
 • ส่วนที่ 4 : เกมทดสอบและข้อมูลเพื่อการลงทุน
 • ส่วนที่ 5 : ตลาดหลักทรัพย์ mai
 • ส่วนที่ 6 : ตลาดตราสารหนี้ (BEX)
 • ส่วนที่ 7 : ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโถงนิทรรศการ จันทร์- ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.00 น.


ห้องสมุดมารวย

สำหรับในส่วนของห้องสมุดมารวยให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดทุนไทยและต่างประเทศประกอบด้วยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลด้านสถิติของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบเป็นสิ่งพิมพ์ เอกสาร วารสาร ไมโครฟิล์ม โสตทัศนูปกรณ์ ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล SIMS แคตาลอกออนไลน์ ซีดีรอม เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมารวย

 • อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งเเต่ 8.30-23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับวันศุกร์ และเสาร์ เปิดบริการถึง 24.00 น.
 • ห้องสมุดมารวย เอสพละนาด ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอสพละนาด ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่ 10.00–22.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ห้องสมุดมารวย นิด้า ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่ 8.30–24.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  การเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ
   

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะบุคคลหรือสถาบันต่าง ๆ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทในเครือ คณะใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ กรุณาแจ้งความจำนงมายังตลาดหลักทรัพย์ได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้


คณะบุคคลหรือสถาบันต่าง
กรุณาแจ้งความจำนงมาที่

 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
  กรุงเทพฯ 10110
  E-mail: PublicRelationsUnit@set.or.th

 

 สถาบันการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 กรุณาแจ้งความจำนงมาที่

 • สถาบันพัีฒนาความรู้ตลาดทุน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  E-mail : siriya@set.or.th