ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
     
 

สำหรับผู้สนใจจดทะเบียน Derivative Warrants เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
สรุปสาระสำคัญของ DW ที่จะรับจดทะเบียน
  สามารถติดต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อหารือเบื้องต้นได้ที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-ตราสารทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-2778 หรือ 2496 หรือ 2492
E-mail: EquitiesProductManager@set.or.th

การยื่นขอจดทะเบียน DW

สามารถติดต่อได้ที่
  ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-2000 ต่อ 2103 หรือ 2100-2116 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียนที่ดูแลบริษัทของท่าน
ทั้งนี้ การขอจดทะเบียน DW มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ยื่นคำขอจดทะเบียน DW เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การจดทะเบียน DW เป็นไปโดยรวดเร็ว ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนควรติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการเพื่อขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

  สามารถติดต่อได้ที่
  ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-2000 ต่อ 2103 หรือ 2100-2116
  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับบริษัทจด ทะเบียนที่ดูแลบริษัทของท่าน
  รายละเอียดแบบคำขอ
  รายละเอียดแบบคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม
  รายละเอียดค่าธรรมเนียม


 2. มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียน DW โดยนายทะเบียนจะดูแลข้อมูลหลักทรัพย์ จัดทำรายงานต่างๆ และจัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ ควรกรอกข้อมูลในเอกสารคู่มือการมอบหมายงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการเพื่อดำเนินการมอบหมายนายทะเบียนหลักทรัพย์ เอกสารงานนายทะเีบียนหลักทรัพย์
  ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  ฝ่ายบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-2000 ต่อ 2889 หรือ 2891

 3. ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ต้องมีสถานะเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับวิธีการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตของผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทสมาชิกสามารถทำรายการผ่านระบบ E-Trader (www.setportal.or.th เลือก E-Trader) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาตทั่วไป แต่ต้องระบุว่า เป็นการขึ้นทะเบียน Designated Trader ประเภท Equity Market Maker นอกจากนี้ หากผู้ดูแลสภาพคล่องมีความประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ (Program Trading) ประเภท Market Making ก็สามารถยื่นแบบคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
  แบบฟอร์มขออนุญาต Program Trading
  ข้อมูลเพิ่มเติมที่
  ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-2000 ต่อ 2586

บริษัทที่ออก DW ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนตามข้อกำหนดว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือศึกษาคู่มือเปิดเผยข้อมูล

 2. รายงานจำนวนหน่วย DW ที่ได้กระจายให้ผู้ถือต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายสัปดาห์
  แนวทางการส่งรายงาน

 3. เปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นรายเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด
  แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง
  แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของ DW