ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants)
     
 
ข้อมูลทั่วไปของ DW
DW ใน ตลท.
ความเสี่ยง DW
ชื่อย่อ DW
DW อ้างอิงหุ้น vs DW อ้างอิงดัชนี
     

DW ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

DW ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งตามประเภทของสิทธิ ได้เป็น 2 ประเภท คือ DW ที่ให้สิทธิซื้อ (Call DW) และ DW ที่ให้สิทธิขาย (Put DW) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง คลิก    

สินทรัพย์อ้างอิง
  • หุ้นในดัชนี SET50
  • หุ้นในดัชนี SET100 ลำดับที่ 51-100 ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ยในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด
  • ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ดัชนี SET ดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี SET High Dividend ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม และดัชนีหมวดธุรกิจ 28 หมวด
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงราคากลุ่มหุ้นดังกล่าวข้างต้นหรืออ้างอิงดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
ผู้ออก บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
อายุ

2 เดือน – 2 ปี
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะซื้อขาย DW ได้ถึงวันซื้อขายสุดท้าย ซึ่งเป็นวันก่อนวันหมดอายุ 4 วันทำการ

การใช้สิทธิ

ใช้สิทธิได้ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุ (European)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้รับประกันการใช้สิทธิ

การชำระราคาเมื่อมีการใช้สิทธิ เมื่อถึงวันใช้สิทธิ หาก DW มีสถานะ In-the-Money นั่นคือ ในกรณี Call DW ราคาสินทรัพย์อ้างอิง สูงกว่า ราคาใช้สิทธิ หรือในกรณี Put DW ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ต่ำกว่า ราคาใช้สิทธิ ผู้ลงทุนจะได้รับชำระราคาจากผู้ออกเป็นเงินสด (Cash Settlement) เท่ากับส่วนต่างของราคา หัก ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ โดยไม่มีการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงแต่อย่างใด
ผู้ถือ DW ที่ได้รับชำระเงินสดส่วนต่าง มีหน้าที่ต้องนำเงินได้นี้ ไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี
ผู้ดูแลสภาพคล่อง

อย่างน้อย 1 ราย ซึ่งมีหน้าที่เสนอซื้อเสนอขายตลอดเวลา (Continuous Quotes)
ผู้ออกจะเปิดเผยเงื่อนไขการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง และรวมถึงเหตุยกเว้นที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อกำหนดสิทธิ
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่จากข้อมูลที่ผู้ออก DW เปิดเผยไว้เป็นประจำทุกเดือนบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้ออก
คลิกดู ผลการทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

วิธีการซื้อขาย เหมือนกันกับการซื้อขายหุ้นสามัญ
รายงานการกระจาย DW (Outstanding Report)

เป็นข้อมูลที่แสดงถึงจำนวน DW ที่ถือครองโดยผู้ลงทุน  ซึ่งผู้ออก DW มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นการทั่วไปเพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน คลิกดูข้อมูล รายงาน Outstanding Report