SET Note Volume 4/2559:

Foreign holding 2016: เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ปี 2559

  • ณ สิ้้้นเดือนกรกฎาคม 2559 มูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย ขยับเพิ่่มกว่า 324,000 ล้านบาทจากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 มาอยู่ที่ 4.34 ล้านล้านบาท ทั้งจากการเข้ามาซื้อสุทธิต่อเนื่องกันในตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559 กว่า 63,772 ล้านบาท และผลการการปรับขึ้นของระดับราคาในตลาดหุ้นไทย สังเกตได้จาก SET Index ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ปรับขึ้น 7.00% จากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2559
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร และกลุ่มธุรกิจบริการ โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้มีมูลค่าการถือคือครองหุ้นรวมประมาณ 60% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมทั้งหมดของนักลงทุน ต่างประเทศ ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนค่อนข้างสูงในบริษัท จดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มบริการ ทรัพยากร อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเกษตร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai
  • นักลงทุนทวีปยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดสามอันดับแรกในตลาดหุ้นไทย ขณะที่นักลงทุนสัญชาติที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา แต่มีการสลับอันดับ ได้แก่ นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ มอริเชียส เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และ ลักเซ็มเบริ์ก ตามลำดับ

 

| ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

           

"บทวิเคราะห์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย ไตรมาส 4/2558 และปี 2558"

" ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีกำไรสุทธิรวม 663,684 ล้านบาท ลดลง 6.2% จากปี 2557 อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานในธุรกิจ หลักยังแข็งแกร่ง สังเกตได้จากกำไรขั้นต้นซึ่งอยู่ที่ 2,340,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีก่อน ที่สำคัญจากต้นทุนขายที่ลดลงถึง 13.2% ในขณะที่ยอดขายลดลงเพียง 9.2% ทั้งสาเหตุหลัก ของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ลดลงเป็นผลมาจากผลขาดทุนจากรายการพิเศษในบาง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อาทิ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง การผันผวนของค่าเงินบาท และค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญของหมวดธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น"

more
 
   

รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนไทยและตลาดต่างประเทศ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

CMRI Research Paper
CMRI Working Paper

more
 
 
 
   

 

General presentations

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
 
(SET's current market situation)
ภาพรวมตลาดทุนไทยเชิงเปรียบเทียบ
  (Presence of Thai securities market)
  among other exchanges)
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558
พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขาย (ปี 2518 - 2557)
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วงไตรมาส 2 - 3ปี 2558
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
(CEO Survey)

บทบาทของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Recent presentations/reports

General presentations

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
  และนักลงทุนบุคคลในต่างจังหวัด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน:
  กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี
ผลการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุน
  ของผู้จัดการกองทุน
ผลการวิจัยเรื่องความต้องการบริการจากตลาดทุน
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ผลการวิจัยโครงการวิจัยผู้ลงทุน ประจำปี 2553
  (Investor Research Survey 2010)
การสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลที่เน้นการลงทุนระยะสั้น
  ในตลาดหุ้นไทย
  more
 
 
 
       

สรุปพัฒนาการที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรายเดือน

สิงหาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
กรกฎาคม 2559
มกราคม 2559
มิถุนายน 2559
ธันวาคม 2558
พฤษภาคม 2559
พฤศจิกายน 2558
เมษายน 2559
ตุลาคม 2558
มีนาคม 2559
กันยายน 2558

ดูข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่

สิงหาคม 2559

กรกฎาคม 2559

มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2559

เมษายน 2559

มีนาคม 2559

Capital Market Research

Forum ครั้งที่ 2/2559

การนำเสนองาน

 

"ดัชนีความเชื่่อมั่นนักลงทุน"

และ

"ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน"

 

พร้อมเสวนาในหัวข้อ

"รู้ทันตลาด ผ่าน Sentiment ผู้ลงทุน"

 

ร่วมแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นโดย

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

คุณวิน อุดมรัชตวนิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

 

ดร. จอน วงศ์สวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

รองผู้จัดการ

สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

วัวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (SET Hall)

ชั้น 3 อาคาร B

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดินแดง

 

Agenda

Seminar Document

หรือ e-mail มาที่

researchdepartment@set.or.th

 

Frequently Requested Statistics
Research Grants  


การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.set.or.th/setresearch มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน โดยได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ การจัดทำเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อเพื่อการศึกษา/วิจัย/เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยได้ โดยระบุแหล่งที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top