CMRI Research Paper 1/2559

รายงานการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558

"ณ สิ้นปี 2558 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีการรายงานสถานะลงทุนในต่างประเทศมีจำนวน 192 บริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 173 บริษัทในปีก่อน โดย 79% ของบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนในต่างประเทศลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสถานะการลงทุนในประเทศเวียดนามมากที่สุด"

- รายได้จากต่างประเทศโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2549-2558 จนกระทั่งปี 2558 ที่รายได้จากต่างประเทศของบริษัท จดทะเบียนลดลงจากปีก่อน
- ในปี 2558 รายได้จากต่างประเทศลดลงจากปีก่อน 7% ในขณะที่รายได้ในประเทศปรับลดลงเช่นกันโดยรายได้ในประเทศลดลง 9% จากปีก่อน
- แม้ว่ารายได้จากต่างประเทศจะปรับลดลง แต่สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่อรายได้รวมของ 110 บริษัทที่แสดงรายได้จากต่างประเทศ ครบถ้วนตั้งแต่ปี 2549-2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยมาอยู่ที่ระดับ 46% ของรายได้รวมในปี 2558 จาก 45% ของรายได้รวมในปีก่อน

|ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

 

SET Note Volume 3/2559:

บทวิเคราะห์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย ไตรมาส 1/2559

"ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2559 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีกำไรสุทธิรวม 235,356 ล้านบาท ลดลง 0.26% เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1/2558 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 38.87% โดยมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น สังเกตจากอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1/2559 อยู่ที่ 24.51% สูงกว่าทั้งในไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้าและไตรมาส 4/2558 โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และกลุ่มที่ ได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นำโดย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มบริการ และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม"

|ดาวน์โหลดเอกสาร | อ่านฉบับย้อนหลัง |

 
           

"บทวิเคราะห์ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทย ไตรมาส 4/2558 และปี 2558"

" ในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ มีกำไรสุทธิรวม 663,684 ล้านบาท ลดลง 6.2% จากปี 2557 อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานในธุรกิจ หลักยังแข็งแกร่ง สังเกตได้จากกำไรขั้นต้นซึ่งอยู่ที่ 2,340,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% จากปีก่อน ที่สำคัญจากต้นทุนขายที่ลดลงถึง 13.2% ในขณะที่ยอดขายลดลงเพียง 9.2% ทั้งสาเหตุหลัก ของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ลดลงเป็นผลมาจากผลขาดทุนจากรายการพิเศษในบาง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ อาทิ ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง การผันผวนของค่าเงินบาท และค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญของหมวดธนาคารปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น"

more
 
   

รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุนไทยและตลาดต่างประเทศ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

CMRI Research Paper
CMRI Working Paper

more
 
 
 
   

 

General presentations

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
 
(SET's current market situation)
ภาพรวมตลาดทุนไทยเชิงเปรียบเทียบ
  (Presence of Thai securities market)
  among other exchanges)
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2558
พัฒนาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขาย (ปี 2518 - 2557)
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วงไตรมาส 2 - 3ปี 2558
ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2557
(CEO Survey)

บทบาทของตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบบงานที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Recent presentations/reports

General presentations

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้มีศักยภาพลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
  และนักลงทุนบุคคลในต่างจังหวัด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุน:
  กลุ่มคนช่วงอายุ 20-29 ปี
ผลการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการบริหารการลงทุน
  ของผู้จัดการกองทุน
ผลการวิจัยเรื่องความต้องการบริการจากตลาดทุน
  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ผลการวิจัยโครงการวิจัยผู้ลงทุน ประจำปี 2553
  (Investor Research Survey 2010)
การสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุนบุคคลที่เน้นการลงทุนระยะสั้น
  ในตลาดหุ้นไทย
  more
 
 
 
       

สรุปพัฒนาการที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรายเดือน

กรกฎาคม 2559
มกราคม 2559
มิถุนายน 2559
ธันวาคม 2558
พฤษภาคม 2559
พฤศจิกายน 2558
เมษายน 2559
ตุลาคม 2558
มีนาคม 2559
กันยายน 2558
กุมภาพันธ์ 2559
สิงหาคม 2558

ดูข้อมูลย้อนหลัง คลิกที่นี่

กรกฎาคม 2559

มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2559

เมษายน 2559

มีนาคม 2559

กุมภาพันธ์ 2559

Capital Market Research

Forum ครั้งที่ 2/2559

การนำเสนองาน

 

"ดัชนีความเชื่่อมั่นนักลงทุน"

และ

"ดัชนีชี้วัดทัศนคติผู้ลงทุน"

 

พร้อมเสวนาในหัวข้อ

"รู้ทันตลาด ผ่าน Sentiment ผู้ลงทุน"

 

ร่วมแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นโดย

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

 

คุณวิน อุดมรัชตวนิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

 

ดร. จอน วงศ์สวรรค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

รองผู้จัดการ

สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

วัวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.30 - 12.00 น.

หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ (SET Hall)

ชั้น 3 อาคาร B

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดินแดง

 

Agenda

Seminar Document

หรือ e-mail มาที่

researchdepartment@set.or.th

 

Frequently Requested Statistics
Research Grants  


การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.set.or.th/setresearch มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่าน โดยได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ การจัดทำเว็บไซต์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อเพื่อการศึกษา/วิจัย/เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยได้ โดยระบุแหล่งที่มาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999
top