ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
22 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
13:02:57   TAPAC งบการเงินรายปี 2557 ZIP
22 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
13:11:00   BJCHI การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
13:05:18   TAPAC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2557 รายละเอียด
13:04:26   TAPAC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
13:02:19   PAE แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:50:09   KCE รายงานการใช้สิทธิ ESOP-W5 ครั้งที่ 3 รายละเอียด
12:43:51   KTECH แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:43:08   SAMART การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข) รายละเอียด
12:35:28   ACD การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ (ชี้แจงเพิ่มเติม) รายละเอียด
12:35:17   INET การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
12:33:09   S5013C1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย S5013C1412A รายละเอียด
12:32:39   S5013C1412A เปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุ S5013C1412A และ S5013P1412A รายละเอียด
12:32:39   S5013P1412A เปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุ S5013C1412A และ S5013P1412A รายละเอียด
12:32:20   L&E แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:32:07   S5013P1412A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย S5013P1412A รายละเอียด
09:14:42   SET หุ้นเพิ่มทุนของ CFRESH เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:14:42   CFRESH หุ้นเพิ่มทุนของ CFRESH เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:13:00   BSM SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:13:00   KIAT SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:13:00   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:13:00   SOLAR SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:13:00   STHAI SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:13:00   TH SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
09:06:43   PTTGC การลงนามต่ออายุสัญญาเงินกู้ ICBL ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท. รายละเอียด
09:00:34   KIAT ชี้แจงการจัดสรรเพิ่มทุนในราคาต่ำให้บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
08:57:06   SAMART การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAMART-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
08:55:38   STHAI แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2557 เรื่อง เปลี่ยนทางเลือกในการฟื้นฟูกิจการ รายละเอียด
08:55:24   SIRI รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัทที่ SIRI ถือหุ้นโดยทางอ้อม) รายละเอียด
08:52:18   SET 24 ธันวาคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SIRI-W1 รายละเอียด
08:52:18   SIRI 24 ธันวาคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ SIRI-W1 รายละเอียด
08:50:28   JMT แจ้งลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพ กับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
08:49:12   STHAI แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียด
08:47:44   PTTEP การต่อสัญญากู้ยืมและสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่าง ปตท.สผ. กับ ปตท. รายละเอียด
08:47:34   PTT การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. รายละเอียด
08:46:38   KCM ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : KCM เริ่มซื้อขาย 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:46:38   mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : KCM เริ่มซื้อขาย 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:45:41   TOP แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการเกี่ยวโยงกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายละเอียด
08:44:33   IRC แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ในปี 2558 รายละเอียด
08:44:12   IRC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
08:43:26   SET PTTE01C1503A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:43:26   PTTE01C1503A PTTE01C1503A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:43:16   SET PTT01C1505A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:43:16   PTT01C1505A PTT01C1505A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:43:06   SET KBAN01C1503A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:43:06   KBAN01C1503A KBAN01C1503A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:57   SET ITD01C1505A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:57   ITD01C1505A ITD01C1505A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:46   SET DTAC01C1502A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:46   DTAC01C1502A DTAC01C1502A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:36   SET AOT01C1503A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:36   AOT01C1503A AOT01C1503A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
08:42:24   IRPC รายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน รายละเอียด
08:42:05   SET 25 ธันวาคม 2557 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS รายละเอียด
08:42:05   CGS 25 ธันวาคม 2557 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ CGS รายละเอียด
08:40:47   NCL แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย รายละเอียด
08:39:37   NCL สารสนเทศการได้มาซึ่งหุ้นของ บจก.ทรานส์ออฟชอร์ โลจิสติกส์ รายละเอียด
08:34:29   AIE เสนอวาระและชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
08:34:14   DTAC13P1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:34:14   JAS13C1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:34:14   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:34:14   STEC13C1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:34:14   TRUE13C1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:29:46   SMPC แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
08:25:59   SIRI รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่าง SIRI และ BTS รายละเอียด
08:25:23   VGI การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
08:22:00   IVL13C1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:22:00   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:22:00   IVL13P1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:13:58   THE การรับโอนหุ้นของบริษัทย่อย รายละเอียด
07:34:02   CYBER แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
07:24:49   SAMART แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัทฯ รายละเอียด

22 ธ.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:46:13   MEU รายงาน NAV รายละเอียด
08:44:40   MJP รายงาน NAV รายละเอียด
08:41:14   MUS รายงาน NAV รายละเอียด
08:39:49   MEM รายงาน NAV รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share