ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
22 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
18:02:35   MAX งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
17:25:36   DTAC งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
22 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:21:26   LVT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
20:59:06   DTAC แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 และประกาศจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) รายละเอียด
20:17:24   TCAP42C1501A รายงานกระจายการถือ : TCAP42C1501A รายละเอียด
20:16:45   STEC42C1501A รายงานกระจายการถือ : STEC42C1501A รายละเอียด
20:16:02   STA42C1501A รายงานกระจายการถือ : STA42C1501A รายละเอียด
20:15:08   SCC42C1501A รายงานกระจายการถือ : SCC42C1501A รายละเอียด
20:14:12   KKP42C1501A รายงานกระจายการถือ : KKP42C1501A รายละเอียด
20:13:31   ESSO42C1501A รายงานกระจายการถือ : ESSO42C1501A รายละเอียด
20:12:46   CPF42C1501A รายงานกระจายการถือ : CPF42C1501A รายละเอียด
20:11:53   CPAL42C1501A รายงานกระจายการถือ : CPAL42C1501A รายละเอียด
20:11:05   CK42C1501A รายงานกระจายการถือ : CK42C1501A รายละเอียด
20:10:13   CENT42C1501A รายงานกระจายการถือ : CENT42C1501A รายละเอียด
20:09:25   BJC42C1501A รายงานกระจายการถือ : BJC42C1501A รายละเอียด
20:04:35   BH42C1501A รายงานกระจายการถือ : BH42C1501A รายละเอียด
20:03:34   AAV42C1501A รายงานกระจายการถือ : AAV42C1501A รายละเอียด
19:58:44   MAX แจ้งมติการเพิ่มทุน,กำหนดประชุม EGM 2557,กรรมการลาออก รายละเอียด
19:51:38   LIVE การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
19:43:14   LIVE แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2558 รายละเอียด
19:24:23   PICNI แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท รายละเอียด
19:23:54   PICNI กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง PICNI และบจ.เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย), วันกำหนดสิทธิได้หุ้นบริษัทใหม่ (แก้ไขสถานที่ประชุม) รายละเอียด
18:57:13   SINGHA แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SINGHA-W) ครั้งสุดท้าย รายละเอียด
18:54:20   S แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) โดย SPM รายละเอียด
18:53:03   S แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6 ข) โดยนายสันติ รายละเอียด
18:23:53   IRPC การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
18:17:48   THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด งดลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง CGS รายละเอียด
18:07:20   SCB11P1501A รายงานกระจายการถือ : SCB11P1501A รายละเอียด
18:06:47   ITD11C1412A รายงานกระจายการถือ : ITD11C1412A รายละเอียด
18:06:14   DTAC11P1412A รายงานกระจายการถือ : DTAC11P1412A รายละเอียด
18:05:49   DTAC11C1412A รายงานกระจายการถือ : DTAC11C1412A รายละเอียด
18:05:24   AOT11P1501A รายงานกระจายการถือ : AOT11P1501A รายละเอียด
18:04:30   ML แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
18:04:21   MAX คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
18:04:06   MAX สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:47:23   TNPC วันหยุดพิเศษ รายละเอียด
17:43:24   NOK แจ้งความคืบหน้าการเข้าลงทุนใน บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด รายละเอียด
17:42:27   IFEC แบบรายงานการเพิ่มทุน [แก้ไข] รายละเอียด
17:31:53   PTTEP แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในหุ้นกู้ PTTEP195A บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับดอกเบี้ย รายละเอียด
17:31:53   PTEP195A แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในหุ้นกู้ PTTEP195A บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับดอกเบี้ย รายละเอียด
17:26:29   DTAC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
17:23:07   DTAC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:22:06   DTAC แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 และประกาศจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:18:52   MONO แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (F53-5) รายละเอียด
17:13:48   AYUD แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียด
17:10:28   EASON การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียด
17:10:09   ABC ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:07:03   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:03:55   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:03:55   ABC Trading Alert List Information รายละเอียด
17:03:42   THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด แจ้งเรื่องการลงทุนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิง BBL รายละเอียด
14:16:12   ADAM ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด
13:29:22   NUSA แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) - แก้ไขTemplate รายละเอียด
13:21:58   MINT แจ้งเผยแพร่เอกสารรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
13:17:41   ADAM แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียด
13:03:10   ROJNA สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
12:47:44   PRO แจ้งกรรมการบริษัทลาออก และเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท รายละเอียด
12:41:46   NUSA แจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียด
12:41:45   SCB16C1506A รายงานกระจายการถือ : SCB16C1506A รายละเอียด
12:41:24   PTTG16C1506A รายงานกระจายการถือ : PTTG16C1506A รายละเอียด
12:41:07   LH16C1506A รายงานกระจายการถือ : LH16C1506A รายละเอียด
12:40:47   IRPC16C1506A รายงานกระจายการถือ : IRPC16C1506A รายละเอียด
12:40:08   HMPR16C1506A รายงานกระจายการถือ : HMPR16C1506A รายละเอียด
12:39:51   BANP16C1506A รายงานกระจายการถือ : BANP16C1506A รายละเอียด
08:51:17   SET หุ้นเพิ่มทุน IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:51:17   IEC หุ้นเพิ่มทุน IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:49:03   AJD การลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย (เพิ่มเติม) รายละเอียด
08:48:21   LB21DA BEX แจ้งรับ LB21DA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:48:21   BEX BEX แจ้งรับ LB21DA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:47:44   ILB283A BEX แจ้งรับ ILB283A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:47:44   BEX BEX แจ้งรับ ILB283A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:43:12   NWR การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : NWR-W2 รายละเอียด
08:43:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : NWR-W2 รายละเอียด
08:42:28   GFPT07C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:28   IVL07C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:28   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:28   TTA07C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   SCB28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KTB28C1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   ADVA28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   AOT28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   INTU28C1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   INTU28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KBAN28C1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KBAN28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KTB28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:41:12   mai หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:41:12   TVD หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:33:37   SET THCO06C1506A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:33:37   THCO06C1506A THCO06C1506A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:29:06   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ EVER-W1 รายละเอียด
08:29:06   EVER การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ EVER-W1 รายละเอียด
08:26:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ CPF13C1410A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:26:12   CPF13C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ CPF13C1410A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:25:57   DNA สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ชี้แจงเพิ่มเติม) รายละเอียด
08:01:20   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:20   EASTW SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:20   EVER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:20   MACO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
06:44:14   TSD TTA13C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:10   TSD TPIP13C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

22 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:31:00   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/10/2557 รายละเอียด
19:08:52   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:00:13   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:59:01   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:57:47   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:56:19   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:55:19   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:54:25   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:53:22   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:52:29   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:51:39   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:37:54   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/10/2557 รายละเอียด
18:36:55   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/10/2557 รายละเอียด
18:35:57   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/10/2557 รายละเอียด
18:35:13   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/10/2557 รายละเอียด
18:30:48   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:17:45   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:39:23   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:06:27   LHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้