ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
21 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
21 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:55:46   BEX BEX แจ้งรับ LB296A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:55:46   LB296A BEX แจ้งรับ LB296A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:55:03   AJP ชี้แจงข่าวหรือข้อเท็จจริงในสารสนเทศ (เพิ่มเติมครั้งที่1) รายละเอียด
08:46:46   BBL18C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KTZ รายละเอียด
08:46:46   ESSO18C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KTZ รายละเอียด
08:46:46   PTTG18C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KTZ รายละเอียด
08:46:46   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KTZ รายละเอียด
08:46:46   TRUE18C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KTZ รายละเอียด
08:41:04   BFIT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:40:08   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:40:08   APURE SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:27:29   MBAX แบบรายงานการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(เพิ่มเติมข้อมูลในPDF) รายละเอียด
07:00:04   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:54:51   TSD IVL13P1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:54:49   TSD INTU13P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:54:46   TSD TUCC : แจ้งเวนคืนใบหุ้น จากการลดทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้