ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
17 เม.ย. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
18:30:21   GOLD99 งบการเงินครึ่งปี 2558 ZIP
18:14:17   KKP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ZIP
17:30:23   TISCO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ZIP
12:39:59   TMB งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 (ก่อนสอบทาน) ZIP
17 เม.ย. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:11:58   BJC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
19:56:10   KTIS แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
19:38:21   AQ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
19:19:10   TTCL แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท รายละเอียด
19:15:08   AEC แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (แก้ไข) รายละเอียด
19:13:09   QH มติAGM ครั้งที่ 1/2558 : การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการบริษัท รายละเอียด
18:56:38   INSURE ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล (แก้ไข PDF) รายละเอียด
18:30:48   GOLD99 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
18:13:40   PTT28P1506A รายงานกระจายการถือ : PTT28P1506A รายละเอียด
18:12:46   KKP รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียด
18:12:21   KKP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 รายละเอียด
18:11:50   KKP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
18:10:58   NPP แจ้งแก้ไขมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 รายละเอียด
17:59:41   CPICO แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
17:58:51   CPICO การเลือกตั้งกรรมการ รายละเอียด
17:46:22   JMT แจ้งกำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายละเอียด
17:38:22   AJP แจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ AJP-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 รายละเอียด
17:33:00   TISCO รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทและบริษัทย่อย มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:32:26   TISCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
17:31:32   TISCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 รายละเอียด
17:29:52   TTCL หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   STAR หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   SUPER หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   AJP หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   ABC หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   POLAR หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   PACE หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   AJD หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   SANKO หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   TAKUNI หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:29:52   mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:18:44   SCC01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย SCC01C1504A (แก้ไข Template) รายละเอียด
17:18:27   RATCH การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย รายละเอียด
17:16:06   GC การเผยแพร่รายงานการประชุม และเตรียม DVD การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:05:24   IRPC การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:05:02   CIRKIT รายงานการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ รายละเอียด
17:03:33   ABC ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม (แก้ไข) รายละเอียด
17:02:26   VARO แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
17:01:46   TPIP27C1505A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TPIP27C1505A รายละเอียด
17:01:24   RATC27C1505A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย RATC27C1505A รายละเอียด
17:01:00   PTTE27C1505A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย PTTE27C1505A รายละเอียด
17:00:44   TASCO การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "TASCO" รายละเอียด
17:00:44   SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "TASCO" รายละเอียด
17:00:37   IVL27P1505A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย IVL27P1505A รายละเอียด
17:00:10   GLOB27C1505A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย GLOB27C1505A รายละเอียด
13:29:29   NUSA รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กลุ่มณุศาศิริ รายละเอียด
13:19:54   EMC แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:54:34   SOLAR ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติมประจำปี 2558 รายละเอียด
12:48:35   ESSO ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
12:48:08   CHOW การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
12:42:11   TMB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียด
12:41:39   TMB สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
12:41:00   TMB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
12:35:49   VGI01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย VGI01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:35:35   VGI01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย VGI01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:35:18   TMB01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TMB01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:35:06   TMB01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TMB01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:34:55   THCO01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย THCO01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:34:43   THCO01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย THCO01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:34:30   TCAP01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TCAP01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:34:16   SCC01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย SCC01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:34:02   TOP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:34:01   QH01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย QH01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:33:49   QH01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย QH01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:33:33   PTTG01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย PTTG01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:33:24   TTTM การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:33:19   PTTG01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย PTTG01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:33:07   HEMR01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย HEMR01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:32:52   HEMR01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย HEMR01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:32:33   BLAN01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BLAN01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:32:20   BLAN01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BLAN01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:32:07   BH01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BH01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:31:50   BDMS01P1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BDMS01P1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:31:38   BDMS01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BDMS01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:31:25   SCC01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย SCC01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
12:31:13   COL เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
12:31:12   TCAP01C1504A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TCAP01C1504A (แก้ไข Pdf) รายละเอียด
08:44:24   GUNKUL แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
08:42:29   BDMS06CB การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   BLA06CA การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   CPF06CC การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   JAS06CA การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   TCAP06CB การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   BBL06P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   IRPC06P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   LPN06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   MAJO06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   VGI06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   BTS06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   CK06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   CK06P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   GFPT06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   GLOB06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   IRPC06C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:29   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 16 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย PTSEC รายละเอียด
08:42:24   SET หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:42:24   TTA หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:41:07   LIVE หุ้นเพิ่มทุนของ LIVE เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:41:07   SET หุ้นเพิ่มทุนของ LIVE เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:36:55   mai 17 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TSF-W3 รายละเอียด
08:36:55   TSF 17 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TSF-W3 รายละเอียด
08:33:15   UAC หุ้นเพิ่มทุนของ UAC เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:33:15   mai หุ้นเพิ่มทุนของ UAC เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:32:47   SET หุ้นสามัญ SCB จากการแปลงสภาพ เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:32:47   SCB หุ้นสามัญ SCB จากการแปลงสภาพ เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:31:49   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   AAV11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   CENT11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   GLOB11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   HEMR11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   INTU11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   INTU11P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   HMPR11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   SPAL11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   LH11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   LPN11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   SAMA11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   SPCG11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   TOP11C1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:49   TOP11P1504A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 14 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:31:38   BEX BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC194A เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:31:38   SCC BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC194A เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:31:38   SCC194A BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC194A เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:43   SCC184B BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184B เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:43   SCC BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184B เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:30:43   BEX BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาคเอกชน SCC184B เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:29:33   BEX BEX แจ้งรับ BOT172 ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
08:29:33   BOT172A BEX แจ้งรับ BOT172 ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
07:37:09   ECF แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
07:24:35   PATO หุ้นเพิ่มทุนของ PATO เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
07:24:35   SET หุ้นเพิ่มทุนของ PATO เริ่มซื้อขายวันที่ 20 เมษายน 2558 รายละเอียด
07:20:18   SPG แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:13   TSD SPCG11C1511A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

17 เม.ย. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:18:31   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 รายละเอียด
20:17:21   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 17 เมษายน 2558 รายละเอียด
19:57:23   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 17/04/2558 รายละเอียด
19:37:50   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 17/4/2558 รายละเอียด
19:37:02   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 17/4/2558 รายละเอียด
19:35:57   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 17/4/2558 รายละเอียด
19:35:12   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 17/4/2558 รายละเอียด
19:07:17   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:05:38   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:03:59   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:02:39   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:01:49   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:00:52   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:00:04   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:59:17   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:58:31   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:56:08   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2558 รายละเอียด
18:21:29   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:16:49   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2558 รายละเอียด
17:57:57   MGE รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:16:39   QHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:42:29   MJP รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
08:40:33   MUS รายงาน NAV กองทุนเปิดเมย์แบงก์ รายละเอียด
08:39:22   MEU รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
08:38:21   MEM รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share