ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
31 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
19:24:04   Q-CON งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ( แก้ไขรูปแบบ ) ZIP
18:29:56   STANLY งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
18:19:12   MACO งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
17:52:44   VGI งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
17:49:45   Q-CON งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
17:14:30   TOP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
17:10:34   TSTH งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 ZIP
17:05:27   BA งบการเงินรายปี 2556 ZIP
17:04:41   BA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
12:49:06   ASP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
31 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:03:17   WAT เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 (แก้ไข เพิ่มเติม) รายละเอียด
21:56:04   CSC แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
20:52:19   LIVE ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
20:43:54   EIC แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 ชุดย่อยที่ 15- 17 และการจัดสรรหุ้นสามัญ รายละเอียด
20:15:33   SLC จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
19:22:22   CPNCG ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNCG รายละเอียด
19:22:20   VGI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
19:21:49   DTAC42C1411A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ DTAC42C1411A รายละเอียด
19:19:23   VGI11C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : VGI11C1410A รายละเอียด
19:19:01   TRUE11C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE11C1410A รายละเอียด
19:18:37   IVL11P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL11P1410A รายละเอียด
19:18:30   BA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี) รายละเอียด
19:18:12   IVL11C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL11C1410A รายละเอียด
19:17:51   BA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี) รายละเอียด
19:17:49   ITD11C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ITD11C1410A รายละเอียด
19:17:24   HMPR11C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : HMPR11C1410A รายละเอียด
19:16:57   CPF11C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPF11C1410A รายละเอียด
18:55:41   DTAC11P1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC11P1412A รายละเอียด
18:55:18   DTAC11C1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC11C1412A รายละเอียด
18:36:17   CRYSTAL ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CRYSTAL รายละเอียด
18:29:20   STANLY การทำสัญญา Software License กับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) รายละเอียด
18:28:26   STANLY คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
18:27:33   STANLY สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2) รายละเอียด
18:24:22   MACO แจ้งการซื้อหุ้นสามัญของ บจก.โอเพ่นเพลย์ โดย บจก.มาสเตอร์แอนด์มอร์ (บริษัทย่อย) รายละเอียด
18:21:36   MACO การลงทุนเพิ่มใน บจก.กรีน แอด รายละเอียด
18:21:09   CPNRF ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPNRF รายละเอียด
18:20:47   MACO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
18:19:53   MACO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
18:17:06   POPF สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รายละเอียด
18:14:40   POPF ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ POPF รายละเอียด
18:12:06   SIRIP ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ SIRIP รายละเอียด
18:11:41   DTAC13P1412A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC13P1412A รายละเอียด
18:09:41   IVL การออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 15,000 ล้านบาท รายละเอียด
18:08:35   DTAC13C1502A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC13C1502A รายละเอียด
18:05:35   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
18:05:13   TPIPL แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัท Prosper Delta Limited รายละเอียด
18:04:34   AOT13C1501A รายงานกระจายการถือ : AOT13C1501A รายละเอียด
18:04:11   PTTE01C1503A รายงานกระจายการถือ : PTTE01C1503A รายละเอียด
18:03:03   VGI เพิกถอนการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในตงฮั้ว และการได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติม รายละเอียด
18:02:14   BECL การเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งป็นกรรมการ รายละเอียด
17:54:51   VGI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
17:54:38   DTAC28C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ DTAC28C1503A รายละเอียด
17:52:42   KBAN13P1502A รายงานกระจายการถือ : KBAN13P1502A รายละเอียด
17:49:52   DTAC01P1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC01P1502A รายละเอียด
17:49:21   DTAC01C1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC01C1502A รายละเอียด
17:48:39   Q-CON ความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท รายละเอียด
17:48:39   CPF13C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPF13C1410A รายละเอียด
17:48:03   Q-CON คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
17:47:57   DTAC28P1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ DTAC28P1502A รายละเอียด
17:47:26   Q-CON สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:47:10   SCB01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB01P1410A รายละเอียด
17:47:06   PICNI แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด
17:46:36   SCB01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB01C1410A รายละเอียด
17:46:21   PICNI แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
17:46:15   PTTE01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTE01P1410A รายละเอียด
17:46:03   PTTE01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTE01C1410A รายละเอียด
17:45:48   KTB01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KTB01P1410A รายละเอียด
17:45:25   KTB01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KTB01C1410A รายละเอียด
17:45:14   KBAN01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KBAN01P1410A รายละเอียด
17:45:00   KBAN01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KBAN01C1410A รายละเอียด
17:44:48   JAS01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS01P1410A รายละเอียด
17:44:28   JAS01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS01C1410A รายละเอียด
17:44:16   IRPC01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IRPC01P1410A รายละเอียด
17:44:04   IRPC01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IRPC01C1410A รายละเอียด
17:43:51   INTU01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : INTU01P1410A รายละเอียด
17:43:33   INTU01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : INTU01C1410A รายละเอียด
17:43:17   EGCO01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : EGCO01C1410A รายละเอียด
17:43:04   BJC01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BJC01P1410A รายละเอียด
17:42:49   BJC01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BJC01C1410A รายละเอียด
17:42:38   AOT01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT01P1410A รายละเอียด
17:42:23   AOT01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT01C1410A รายละเอียด
17:42:09   ADVA01P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA01P1410A รายละเอียด
17:41:53   ADVA01C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA01C1410A รายละเอียด
17:41:08   WAT การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
17:37:05   DTAC06C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : DTAC06C1410A รายละเอียด
17:37:03   SLC ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:36:46   BJC06C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BJC06C1410A รายละเอียด
17:36:23   DTAC06P1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : DTAC06P1410A รายละเอียด
17:34:58   SLC แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท รายละเอียด
17:34:28   AEC ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:31:45   TOP (แก้ไข) สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:28:03   TRC การปิดบริษัทและชำระบัญชีบริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จำกัด รายละเอียด
17:26:41   TSTH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
17:25:38   DTAC กรรมการลาออก รายละเอียด
17:24:46   DTAC16C1506A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC16C1506A รายละเอียด
17:20:45   DTAC06P1507A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:20:26   DTAC06C1507A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:17:02   GENCO หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   MLINK หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   RPC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   LOXLEY หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   EVER หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   KC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   EE หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   WAT หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   RCI หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   ABC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   CSS หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   CCN หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:17:02   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:16:56   DIMET แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
17:16:32   TOP แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
17:16:06   TOP นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2557 รายละเอียด
17:15:31   TOP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
17:15:09   TOP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:12:55   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:11:30   SENA การกำหนดวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:10:53   TSTH สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
17:10:24   BA นโยบายการนำส่งงบการเงิน รายละเอียด
17:09:50   RCI แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (เพิ่ม Template) รายละเอียด
17:09:28   BA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
17:09:07   BA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
17:08:16   DTAC27C1502A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DTAC27C1502A รายละเอียด
17:08:15   TFEX Series ใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
17:06:35   TSTE แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
17:05:47   AJP Trading Alert List Information รายละเอียด
17:05:47   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:05:47   AEC Trading Alert List Information รายละเอียด
17:05:47   LIVE Trading Alert List Information รายละเอียด
17:05:47   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:03:55   BBL การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตาม Basel III (หลักการที่ 3) ณ 30 มิ.ย. 57 รายละเอียด
17:03:17   DTAC23P1501A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:02:47   DTAC23C1501A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:01:39   SSC การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ชี้แจงเพิ่มเติม) รายละเอียด
16:40:05   SET SET News :ตลท. กทม. และ 9 ธนาคาร ผนึกกำลังจัดโครงการ "Bangkok Saving & Investment Fest 2014" ส่งเสริมการออมคนกรุง รายละเอียด
13:14:39   RCI แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
13:09:38   SET SET News :บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) เริ่มซื้อขายใน ตลท. 3 พ.ย. นี้ รายละเอียด
13:00:21   AIE ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า รายละเอียด
13:00:14   PRO แต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
12:45:20   ASP ชีแจงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
12:43:16   ASP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3/2557 (F45-3) (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
12:40:39   NPARK จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รายละเอียด
12:40:24   NPARK แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:33:09   TTA07C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ TTA07C1410A รายละเอียด
12:32:53   IVL07C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ IVL07C1410A รายละเอียด
12:32:33   GFPT07C1410A รายงานผลการใช้สิทธิของ GFPT07C1410A รายละเอียด
08:51:11   PTTEP กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 รายละเอียด
08:46:21   SET หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ POPF เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พ.ย.2557 รายละเอียด
08:46:21   POPF หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ POPF เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พ.ย.2557 รายละเอียด
08:46:14   ACD SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:46:14   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:46:14   SPVI SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:43:16   BA ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BA เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:16   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BA เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:33:03   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
08:28:17   GFM 3 พฤศจิกายน 2557: สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GFM รายละเอียด
08:28:17   mai 3 พฤศจิกายน 2557: สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GFM รายละเอียด
07:54:24   DRT แจ้งการลาออกของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รายละเอียด
07:27:38   NWR 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NWR-W2 รายละเอียด
07:27:38   SET 4 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NWR-W2 รายละเอียด
07:27:29   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP28C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:27:29   TPIP28C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP28C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:27:22   TISC28C1505A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TISC28C1505A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:27:22   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TISC28C1505A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:27:05   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SAMA28C1504A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:27:05   SAMA28C1504A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SAMA28C1504A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:26:57   KKP28C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KKP28C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:26:57   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KKP28C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:00:03   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:19   TSD KKP28C1506A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:17   TSD SAMA28C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:15   TSD TISC28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:12   TSD TPIP28C1506A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

31 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:05:10   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/10/2557 รายละเอียด
19:37:14   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:34:46   TU-PF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:12:10   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:57:18   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:54:07   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:50:33   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:49:33   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:48:34   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:47:44   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:46:51   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:45:56   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:45:05   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:26:10   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:05:16   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/10/2557 รายละเอียด
18:05:10   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:04:20   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/10/2557 รายละเอียด
18:03:28   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/10/2557 รายละเอียด
18:02:37   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/10/2557 รายละเอียด
17:12:02   FUTUREPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:10:38   TLOGIS รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:08:37   TFUND รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้