ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
01 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
12:32:20   LDC งบการเงินรายปี 2556 ZIP
12:32:06   LDC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
01 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:25:18   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
19:23:37   JAS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน รายละเอียด
19:14:22   ADVA42C1411A รายงานกระจายการถือ : ADVA42C1411A รายละเอียด
19:13:46   BGH42C1411A รายงานกระจายการถือ : BGH42C1411A รายละเอียด
19:13:04   DTAC42C1411A รายงานกระจายการถือ : DTAC42C1411A รายละเอียด
19:12:20   INTU42C1411A รายงานกระจายการถือ : INTU42C1411A รายละเอียด
19:11:35   LH42C1411A รายงานกระจายการถือ : LH42C1411A รายละเอียด
19:09:41   MINT42C1411A รายงานกระจายการถือ : MINT42C1411A รายละเอียด
19:08:25   SCB42C1411A รายงานกระจายการถือ : SCB42C1411A รายละเอียด
19:07:17   PTTE42C1411A รายงานกระจายการถือ : PTTE42C1411A รายละเอียด
19:06:37   SET SET News :นักเรียนจาก ร.ร. อุดมวิทยา และร.ร. มอ.วิทยานุสรณ์ ชนะเลิศเหรียญทอง เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 6 คว้าถ้วยพระราชทาน... รายละเอียด
19:06:29   PTT42C1411A รายงานกระจายการถือ : PTT42C1411A รายละเอียด
18:59:26   TCIF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ รายละเอียด
18:59:22   TTLPF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ รายละเอียด
18:33:15   EIC การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 3 ของ Advance Opportunities Fund รายละเอียด
18:17:30   CSS ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ รายละเอียด
18:16:39   MCOT เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
18:11:13   CMO กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CMO - W1) รายละเอียด
18:10:02   BJC รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BJC-WA) (ใช้สิทธิครั้งที่ 16) รายละเอียด
18:09:43   M-AAA แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก รายละเอียด
18:09:31   SCB แจ้งสารสนเทศการยกเลิกการลงทุนในบริษัท พรีมัส(ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
18:09:04   BJC รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC-WA 2) (ใช้สิทธิครั้งที่ 3) รายละเอียด
17:57:16   TCMC ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:56:23   EVER แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (EVER-W1) ครั้งที่ 3 รายละเอียด
17:50:03   SMT การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัทฯ รายละเอียด
17:38:04   TPAC เสนอวาระการประชุม, เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับ AGM 2/2557 รายละเอียด
17:36:10   NKI การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
17:27:10   HEMRAJ แจ้งการลาออกของผู้บริหาร รายละเอียด
17:23:17   TTA13C1409A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย TTA13C1409A รายละเอียด
17:21:41   TPAC รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TPAC-W1 และ ESOP ครั้งที่ 3 รายละเอียด
17:20:50   SEC ก.ล.ต. แจ้งให้ VTE แก้ไขงบการเงินงวดไตรมาส 2/2557 รายละเอียด
17:20:50   VTE ก.ล.ต. แจ้งให้ VTE แก้ไขงบการเงินงวดไตรมาส 2/2557 รายละเอียด
17:20:04   VGI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม รายละเอียด
17:18:09   ITD13C1409A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย ITD13C1409A รายละเอียด
17:15:53   BKD ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:15:51   UKEM แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UKEM-W1) ครั้งสุดท้าย รายละเอียด
17:13:39   CEN แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
17:13:11   CEN แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W3 ครั้งที่ 16 รายละเอียด
17:11:25   PS รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PS-WE) ครั้งที่ 3 รายละเอียด
17:11:01   PS รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PS-WD) ครั้งที่ 10 รายละเอียด
17:10:13   AOT03C1408A รายงานผลการใช้สิทธิของ AOT03C1408A รายละเอียด
17:09:41   TOP06C1502A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:09:37   JAS03C1408B รายงานผลการใช้สิทธิของ JAS03C1408B รายละเอียด
17:08:59   ADVA03C1408B รายงานผลการใช้สิทธิของ ADVA03C1408B รายละเอียด
17:08:57   KBAN06P1503A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:08:15   KBAN06C1601A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:07:45   BKD Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:45   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:45   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:45   TCMC Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:42   BBL06P1504A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:07:07   BBL06C1601A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:02:27   AOT แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
17:01:23   SET รายชื่อบจ.ที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:01:23   mai รายชื่อบจ.ที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   LVT รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   PLE รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   PRO รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   SCAN รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   SET รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   SINGHA รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   SMC รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   STHAI รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   THL รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   TUCC รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   YNP รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   mai รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   GSTEL รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   ASCON รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:00:41   GJS รายชื่อบจ.ที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
13:49:55   CIG แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4 ครั้งที่ 18 (ครั้งสุดท้าย) - แก้ไข รายละเอียด
13:29:40   LUXF แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ LUXF (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล) รายละเอียด
13:27:07   KBANK กรรมการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลาออก รายละเอียด
13:24:51   SCB กรรมการธนาคารลาออก รายละเอียด
13:23:23   ABICO แจ้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
13:13:19   SET SET News :บมจ. แอลดีซี เด็นทัล (LDC) เริ่มซื้อขายใน mai 2 ก.ย. นี้ รายละเอียด
12:52:22   SCC การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:52:22   SCC14OA การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:52:22   SCC154A การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:52:22   SCC164A การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:52:22   SCC174A การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:52:22   SCC17OA การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:52:22   SCC184A การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้และเงินต้นหุ้นกู้ SCC14OA รายละเอียด
12:49:30   AMATA แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท รายละเอียด
12:46:35   AEC แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
12:42:01   NIPPON รายงานผลการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 รายละเอียด
12:35:36   CIG รายงานผลการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4 (ครั้งที่ 16) รายละเอียด
12:34:51   CIG แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W4 ครั้งที่ 18 (ครั้งสุดท้าย) รายละเอียด
12:31:47   IRPC แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
12:31:33   LDC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
12:31:06   LDC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
12:30:46   LDC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
12:30:02   LDC นโยบายการนำส่งงบการเงิน รายละเอียด
09:16:26   YNP ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PRO STHAI TUCC และ YNP รายละเอียด
09:16:26   PRO ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PRO STHAI TUCC และ YNP รายละเอียด
09:16:26   SET ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PRO STHAI TUCC และ YNP รายละเอียด
09:16:26   STHAI ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PRO STHAI TUCC และ YNP รายละเอียด
09:16:26   TUCC ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ PRO STHAI TUCC และ YNP รายละเอียด
08:57:41   BCP แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาระสำคัญในการเสนอขอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมดในเงื่อนไขราคาเดียวกัน (Off-Market Takeover) ของบริษัทย่อย รายละเอียด
08:50:51   SET หุ้นเพิ่มทุนของ KBS เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:50:51   KBS หุ้นเพิ่มทุนของ KBS เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:45:01   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:45:01   TRUE42P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:47   TRUE42C1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:47   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:30   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:30   TPIP42C1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:17   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PSL42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:17   PSL42C1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PSL42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:03   GL ผลการใช้สิทธิGL-W3 ครั้งที่ 8 รายละเอียด
08:43:36   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NOK42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:36   NOK42C1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : NOK42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:19   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBAN42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:19   KBAN42P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBAN42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:03   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : GLOB42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:03   GLOB42C1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : GLOB42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:42:46   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EART42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:42:46   EART42C1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EART42C1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:42:18   EPCO แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ์ EPCO-W1 (ครั้งที่ 11) รายละเอียด
08:42:15   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPAL42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:42:15   CPAL42P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPAL42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:54   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BGH42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:54   BGH42P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BGH42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:34   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:34   AOT42P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:20   LDC ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : LDC เริ่มซื้อขาย 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:20   mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : LDC เริ่มซื้อขาย 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:10   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ADVA42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:41:10   ADVA42P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ADVA42P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:40:01   SCC การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอาเซียนและสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) รายละเอียด
08:38:04   TSF หุ้นเพิ่มทุนของ TSF เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:38:04   mai หุ้นเพิ่มทุนของ TSF เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:32:21   KBS รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (KBS-W1) (แก้ไขรายละเอียดการจัดสรร) รายละเอียด
08:29:54   SET 3 กันยายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GL-W2 รายละเอียด
08:29:54   GL 3 กันยายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GL-W2 รายละเอียด
08:15:38   TIES แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ TIES-W2 ครั้งที่ 5/2557 รายละเอียด
08:14:12   AAV11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   BANP11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   BANP11P1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   INTU11P1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   SAMA11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   STEC11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   TOP11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   BBL11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   BBL11P1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   CENT11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   GLOB11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   INTU11C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:12   TOP11P1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 13 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KS รายละเอียด
08:14:08   mai หุ้นเพิ่มทุนของ TAPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:08   TAPAC หุ้นเพิ่มทุนของ TAPAC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:07:37   GLOBAL การขยายธุรกิจในอาเซียน รายละเอียด
08:01:15   TISCO การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
07:52:51   MCOT แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก รายละเอียด
07:00:10   THAITRUS บลจ.เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าวแจ้งข้อมูลหน่วยลงทุน รายละเอียด
07:00:08   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ขอแจ้งข้อมูลการลงทุน รายละเอียด
06:43:42   TSD LDC : การเพิ่มทุนสำหรับหุ้นที่จำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป รายละเอียด

01 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:26:25   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/09/2557 รายละเอียด
19:14:44   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
18:19:27   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/09/2557 รายละเอียด
18:18:34   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/09/2557 รายละเอียด
18:17:47   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:17:42   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/09/2557 รายละเอียด
18:16:19   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 01/09/2557 รายละเอียด
17:38:39   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้