ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
31 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
19:29:17   SCSMG งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
19:11:06   MBKET งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
17:03:14   TSTH งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ZIP
08:21:36   PRO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 (ฉบับแก้ไข) ZIP
31 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:09:17   TRIF รายละเอียดทรัพย์สิน(แก้ไข) รายละเอียด
22:07:19   EARTH แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท รายละเอียด
20:54:58   EFORL ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
19:40:04   ADAM กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557, เพิ่มทุน, รายการเกี่ยวโยง, รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
19:30:39   SCSMG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
19:30:13   SCSMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
19:22:25   SCSMG แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
19:11:31   TRUE11P1407A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE11P1407A รายละเอียด
19:10:50   SCB11P1407A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB11P1407A รายละเอียด
19:10:28   AOT11P1407A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT11P1407A รายละเอียด
19:03:06   DIMET รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
19:02:15   DIMET รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
18:55:46   MBKET คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
18:55:16   MBKET คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
18:52:43   TSTH สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
18:50:37   MBKET สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) รายละเอียด
18:49:55   ADVA08P1407A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA08P1407A รายละเอียด
18:41:04   KBAN13P1409A รายงานกระจายการถือ : KBAN13P1409A รายละเอียด
18:40:25   DAD SPV ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD25NC รายละเอียด
18:40:25   DAD25NC ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD25NC รายละเอียด
18:39:53   DAD SPV ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD20NB และ DAD25NB รายละเอียด
18:39:53   DAD20NB ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD20NB และ DAD25NB รายละเอียด
18:39:53   DAD25NB ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD20NB และ DAD25NB รายละเอียด
18:27:46   DAD SPV ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD15NA, DAD20NA และ DAD25NA รายละเอียด
18:27:46   DAD15NA ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD15NA, DAD20NA และ DAD25NA รายละเอียด
18:27:46   DAD20NA ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD15NA, DAD20NA และ DAD25NA รายละเอียด
18:27:46   DAD25NA ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ DAD15NA, DAD20NA และ DAD25NA รายละเอียด
18:20:33   TRUE08P1407A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE08P1407A รายละเอียด
18:18:38   IVL08P1407A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL08P1407A รายละเอียด
18:05:10   UOB8TF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และวันปิดสมุดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ (เพิ่ม template) รายละเอียด
18:03:36   SET SET News : mai ลงนาม สมาคม maiA สวทช. สนับสนุนงานวิจัยด้านวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ บจ. รายละเอียด
17:55:55   KBS รายงานการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง ของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 3) รายละเอียด
17:54:28   BLAN13C1501A รายงานกระจายการถือ : BLAN13C1501A รายละเอียด
17:54:06   WIN รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:53:18   TWZ การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W2 รายละเอียด
17:53:17   TTA18C1407A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ TTA18C1407A รายละเอียด
17:52:32   SCB18C1407A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ SCB18C1407A รายละเอียด
17:51:53   TRUE13C1501A รายงานกระจายการถือ : TRUE13C1501A รายละเอียด
17:51:38   CENT18C1407A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ CENT18C1407A รายละเอียด
17:51:06   SLC แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
17:50:53   BGH18C1407A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BGH18C1407A รายละเอียด
17:49:43   BJC กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
17:49:40   AOT18C1407A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ AOT18C1407A รายละเอียด
17:47:22   SAMTEL แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
17:44:51   NKI แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
17:36:18   M-AAA รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่า รายละเอียด
17:34:02   M-STOR รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินค่า รายละเอียด
17:32:15   PSL เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับปี 2557 และการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ รายละเอียด
17:26:12   MNRF รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่า รายละเอียด
17:21:12   UOB8TF แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และวันปิดสมุดทะเบียน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ยูโอบี ฟรีโฮลด์ เอท ทองหล่อ รายละเอียด
17:21:10   MNIT รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมิน/สอบทานมูลค่า รายละเอียด
17:19:17   SIM แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2557 รายละเอียด
17:17:58   WAT รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (เปลี่ยนพีดีเอฟไฟล์ เฉพาะภาษาอังกฤษใหม่) รายละเอียด
17:15:27   SIRI06C1408A รายงานกระจายการถือ : SIRI06C1408A รายละเอียด
17:15:07   UWC แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:15:01   SCC06C1502A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:14:47   GEL รายงานผลการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AQUA) รายละเอียด
17:14:43   CPAL06C1601A รายงานกระจายการถือ : CPAL06C1601A รายละเอียด
17:09:14   TFEX Series ใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
17:06:01   SVOA กรรมการลาออก รายละเอียด
17:05:28   TSTH คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
17:05:08   TSTH สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
17:03:42   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:03:42   EFORL Trading Alert List Information รายละเอียด
17:02:44   TSTH แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 รายละเอียด
17:02:15   KCE รายงานการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน รายละเอียด
14:10:35   SET ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ AQUA ชี้แจงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ รายละเอียด
14:10:35   AQUA ตลาดหลักทรัพย์ขอให้ AQUA ชี้แจงการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ รายละเอียด
14:05:55   SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ PAE ชี้แจงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด 18 ราย ในราคาต่ำ รายละเอียด
14:05:55   PAE ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ PAE ชี้แจงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด 18 ราย ในราคาต่ำ รายละเอียด
13:58:27   1DIV แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF (1DIV) รายละเอียด
13:42:55   TRUE18C1409A (แก้ไข PDF)การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE18C1409A รายละเอียด
13:28:40   TMC รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:52:47   TISCO แจ้งผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
12:46:18   TWZ รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข) รายละเอียด
12:41:43   TPROP รับทราบมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ในการซื้อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:39:12   KTZ การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TRUE18C1409A รายละเอียด
12:33:37   MAX นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) รายละเอียด
09:50:42   AQUA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข) รายละเอียด
09:25:33   PAE แจ้งอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ, เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W1, EGM ครั้งที่ 1/2557 (แก้ไข Template) รายละเอียด
09:16:04   TRUE28C1502B แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28C1502B (แก้ไข) รายละเอียด
09:13:42   TRUE28P1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28P1501A (แก้ไข) รายละเอียด
09:11:13   TRUE28P1501B แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28P1501B (แก้ไข) รายละเอียด
09:08:42   TRUE28P1408A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28P1408A (แก้ไข) รายละเอียด
09:06:25   TRUE28C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28C1501A (แก้ไข) รายละเอียด
09:04:54   TRUE28C1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28C1502A (แก้ไข) รายละเอียด
09:03:08   TRUE28C1408A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28C1408A (แก้ไข) รายละเอียด
09:01:32   SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ PRO รายละเอียด
09:01:32   PRO ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ PRO รายละเอียด
09:01:31   TRUE28CF แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28CF (แก้ไข) รายละเอียด
09:00:01   PAE แจ้งอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ, เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PAE-W1, EGM ครั้งที่ 1/2557 (เพิ่มTemplate) รายละเอียด
08:59:14   TRUE28C1501B แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ TRUE28C1501B (แก้ไข) รายละเอียด
08:55:18   MTI แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
08:52:43   EPCO แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทและสารสนเทศ ครั้งที่ 6-2557 รายละเอียด
08:45:52   THANA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
08:43:09   OCEAN รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป รายละเอียด
08:41:06   BCP การจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Nido Petroleum Limited รายละเอียด
08:35:25   SET CK13C1501A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:35:25   CK13C1501A CK13C1501A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:34:50   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : INTU13C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:34:50   INTU13C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : INTU13C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:34:41   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EART13C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:34:41   EART13C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EART13C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:34:25   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBAN13P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:34:25   KBAN13P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBAN13P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:25:35   BEX BEX แจ้งรับ LB446A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:25:35   LB446A BEX แจ้งรับ LB446A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:23:46   CK การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
08:23:07   PRO ชี้แจงผลการดำเนินงานรวม สำหรับไตรมาส 1/2555 ฉบับแก้ไข รายละเอียด
08:22:15   PRO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
08:15:04   mai หุ้นเพิ่มทุนของ E เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:15:04   E หุ้นเพิ่มทุนของ E เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
07:43:46   ECF แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
06:43:38   TSD TAKUNI : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:35   TSD BMCL28C1501B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:33   TSD TRUE28C1502B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:31   TSD SCB28C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:29   TSD PS28C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:27   TSD BLAN28C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:25   TSD BJC28C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:23   TSD ADVA28P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:21   TSD ADVA28C1501B : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

31 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:33:13   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
19:48:23   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:47:21   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:45:57   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:34:59   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/07/2557 รายละเอียด
19:30:00   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:28:48   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:27:51   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:26:40   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:25:46   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:24:55   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:04:47   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 Jul 2014 รายละเอียด
19:03:29   TRIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
18:52:19   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/07/2557 รายละเอียด
18:50:10   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/07/2557 รายละเอียด
18:48:27   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/07/2557Report NAV 31/07/2014 รายละเอียด
18:47:19   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 31/07/2557 รายละเอียด
18:16:05   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:13:22   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:59:36   TNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:43:31   M-II รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:41:28   MNIT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:40:17   HPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:39:06   M-PAT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:35:46   M-AAA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:32:14   M-STOR รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:31:07   MNIT2 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:23:33   MNRF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:17:14   LUXF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้