ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
02 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
02 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
13:13:52   MALEE แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบริษัทย่อย รายละเอียด
13:08:18   ROJNA แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แก้ไข ข้อ 2.1 และ 6.2) รายละเอียด
13:03:58   THAI28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THAI28C1410A รายละเอียด
13:02:41   ADAM ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
13:01:23   IVL28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL28C1410A รายละเอียด
12:58:39   DTAC28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : DTAC28C1410A รายละเอียด
12:56:44   CPN28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPN28C1410A รายละเอียด
12:54:06   CPF28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPF28C1410A รายละเอียด
12:51:23   ADVA28C1410A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA28C1410A รายละเอียด
12:49:33   SIM ทำข้อตกลงจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:48:01   ACAP แจ้งมติเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารของบริษัท รายละเอียด
12:43:58   NNCL รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ครั้งที่ 15 รายละเอียด
12:40:26   URBNPF แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 16 รายละเอียด
12:34:52   KWC แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียด
09:15:31   PRECHA ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
09:14:09   TMB การลาออกของกรรมการธนาคาร รายละเอียด
09:07:25   MPIC แจ้งผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MPIC-ESOP#1 (แก้ไข) รายละเอียด
08:50:09   SET หุ้นเพิ่มทุนของ MAX เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:50:09   MAX หุ้นเพิ่มทุนของ MAX เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:50:07   SET หุ้นเพิ่มทุนของ LOXLEY เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:50:07   LOXLEY หุ้นเพิ่มทุนของ LOXLEY เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:49:17   SET หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:49:17   BJC หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:45:28   CM เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
08:34:44   mai หุ้นเพิ่มทุนของ E เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:34:44   E หุ้นเพิ่มทุนของ E เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:32:53   BKD SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:32:53   CEI SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:32:53   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:32:53   SAM SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:30:42   DIMET ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
08:19:32   ANAN แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
07:34:27   SIRI การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รายละเอียด
07:34:05   SIRI รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 (ใช้สิทธิครั้งที่ 11) รายละเอียด
07:33:39   SIRI รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP # 6 (ใช้สิทธิครั้งที่ 32) รายละเอียด
07:25:06   TNPF แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ (TNPF) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้