ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
27 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
22:19:22   KTECH งบการเงินรายปี 2557 (แก้ไขงบดุลด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นยกยอดผิด เฉพาะงบภาษาไทยเท่านั้น) ZIP
13:21:52   IFEC งบการเงินรายปี 2557 แก้ไข ZIP
12:35:50   AI งบการเงินรายปี 2557 ZIP
27 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:24:23   CGH แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
22:17:37   CGH การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
20:30:49   TTA08P1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TTA08P1503A รายละเอียด
20:29:30   TRUE08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE08C1503A รายละเอียด
20:23:40   PTTG08C1506A รายงานกระจายการถือ : PTTG08C1506A รายละเอียด
20:22:26   CPF08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPF08C1503A รายละเอียด
20:20:51   M08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : M08C1503A รายละเอียด
20:19:25   PTT08P1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT08P1503A รายละเอียด
20:17:04   STEC08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : STEC08C1503A รายละเอียด
20:15:29   THRE08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THRE08C1503A รายละเอียด
20:14:02   TRUE08P1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE08P1503A รายละเอียด
20:12:21   TTA08C1503A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิ ของ TTA08C1503A รายละเอียด
20:10:53   CPF08P1503A แจ้งราคาอ้างอิง และ เงินสดส่วนต่างสุทธิ ของ CPF08P1503A รายละเอียด
20:09:11   PTT08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT08C1503A รายละเอียด
20:04:39   JAS08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS08C1503A รายละเอียด
20:02:17   VGI08C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : VGI08C1503A รายละเอียด
19:53:23   HEMRAJ การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
19:39:11   ESSO การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
19:28:42   OISHI การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
19:28:11   TRC การเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ รายละเอียด
19:10:05   THCO01P1509A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO01P1509A รายละเอียด
19:09:15   SUPER แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)-แก้ไขจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ รายละเอียด
19:03:12   THCO42C1507A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ THCO42C1507A รายละเอียด
19:00:48   BH แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
19:00:31   TRUE18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ TRUE18C1503A รายละเอียด
18:59:39   TPIP18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ TPIP18C1503A รายละเอียด
18:58:59   PTTG18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ PTTG18C1503A รายละเอียด
18:58:31   EART18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ EART18C1503A รายละเอียด
18:57:42   BLAN18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BLAN18C1503A รายละเอียด
18:56:56   BCH18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BCH18C1503A รายละเอียด
18:56:19   BBL18C1503A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BBL18C1503A รายละเอียด
18:50:03   SUPER แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:49:28   CFRESH การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
18:49:25   SUPER สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน รายละเอียด
18:47:48   PTT แจ้งวันหยุดกรณีพิเศษของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
18:43:31   MFC กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template) รายละเอียด
18:41:59   INTUCH แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
18:31:20   AIRA แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
18:26:42   THCO11C1506A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO11C1506A รายละเอียด
18:26:35   INTUCH แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ซินโนส จำกัด รายละเอียด
18:26:23   AAV11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AAV11C1503A รายละเอียด
18:26:15   TPIPL แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท (แก้ไข Template) รายละเอียด
18:26:02   BANP11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BANP11C1503A รายละเอียด
18:25:37   BANP11P1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BANP11P1503A รายละเอียด
18:25:13   BTS11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS11C1503A รายละเอียด
18:24:49   CK11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CK11C1503A รายละเอียด
18:24:29   CK11C1503B ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CK11C1503B รายละเอียด
18:24:09   CPAL11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPAL11C1503A รายละเอียด
18:23:47   CPN11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPN11C1503A รายละเอียด
18:23:20   HMPR11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : HMPR11C1503A รายละเอียด
18:22:59   JAS11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS11C1503A รายละเอียด
18:22:12   JAS11P1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS11P1503A รายละเอียด
18:21:47   SCC11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCC11C1503A รายละเอียด
18:21:27   STEC11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : STEC11C1503A รายละเอียด
18:21:12   IRPC แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
18:21:04   STEC11C1503B ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : STEC11C1503B รายละเอียด
18:20:16   TICO11C1503A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TICO11C1503A รายละเอียด
18:18:08   SITHAI แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (ประจำปี พ.ศ. 2558) รายละเอียด
18:17:51   THCO28C1506A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ THCO28C1506A รายละเอียด
18:14:42   GUNKUL รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
18:11:29   TPIPL แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียด
18:10:50   MFC การแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียด
18:07:25   SAMA28C1508A รายงานกระจายการถือ : SAMA28C1508A รายละเอียด
18:02:17   SYNTEC การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
18:01:07   LOXLEY แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
17:57:29   OTO การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ รายละเอียด
17:55:04   THCO01C1509A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO01P1509A รายละเอียด
17:54:49   THCO01P1504A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO01P1504A รายละเอียด
17:54:35   THCO01C1509A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO01C1509A รายละเอียด
17:54:23   THCO01C1504A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO01C1504A รายละเอียด
17:53:38   CHUO แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด
17:53:03   ARIP แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
17:39:09   TCCC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F 24-1 รายละเอียด
17:38:34   TCCC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43 รายละเอียด
17:37:51   CRANE การเผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
17:36:31   TEAM เผยแพร่รายงานประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ รายละเอียด
17:35:28   ASP เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัท รายละเอียด
17:34:31   THCO13C1508A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO13C1508A รายละเอียด
17:31:21   SIAM หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   AJP หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   STAR หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   CHOW หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   AJD หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   TAKUNI หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:31:21   mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:30:56   THCO16C1509A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO16C1509A รายละเอียด
17:24:54   UWC แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:23:00   TIES แจ้งกรรมการลาออก (เพิ่มเติม Template) รายละเอียด
17:22:49   TWFP การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:22:27   TWFP การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท รายละเอียด
17:21:24   PTT แจ้งปรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
17:20:58   BSBM การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ผ่านทางเวบไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:19:17   CI แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:16:19   TIES แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
17:16:18   CI เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
17:13:31   TFEX Series ใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายละเอียด
17:12:52   POMPUI ขอกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:12:12   TSTH แจ้งหยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราวของโครงการเตาถลุง Mini Blast Furnace (MBF) รายละเอียด
17:11:39   POLAR แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:11:37   MK การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ รายละเอียด
17:10:17   TWS การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท รายละเอียด
17:09:40   ACAP การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซท์บริษัท รายละเอียด
17:08:53   TTA13C1503A รายงานผลการใช้สิทธิของ TTA13C1503A รายละเอียด
17:08:18   SIRI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
17:06:47   TWS การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:06:31   SPORT จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (แก้ไข PDF) รายละเอียด
17:04:31   CBG เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:03:41   STPI การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 20/2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
17:03:41   KCE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:03:10   JAS01C1503A ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:03:10   ASCO ประกาศหลักทรัพย์ DW ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:01:44   CTW แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับร่าง) บนเว็บไซต์บริษัท รายละเอียด
17:00:52   PREB การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายงานประจำปีทางเว็บไซท์ รายละเอียด
17:00:45   THCO27C1506A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ THCO27C1506A รายละเอียด
17:00:30   THCO06C1506A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:00:13   PF การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
13:28:39   IFEC ชี้แจงแก้ไขงบการเงิน ปี 2557 (งบการเงินรวม) รายละเอียด
13:26:03   SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
13:26:03   AI ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
13:25:49   MTI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ รายละเอียด
13:20:17   LTX การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
13:15:11   TWFP ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง TWFP กับ TWS รายละเอียด
13:14:33   ICHI แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
13:01:07   CCET การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
12:59:14   CHUO แบบแสดงรายละเอียดการเพิ่มทุน (แก้ไข) รายละเอียด
12:47:06   TRUE07C1503A รายงานผลการใช้สิทธิของ TRUE07C1503A รายละเอียด
12:46:41   KSL แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:46:27   SAMA07C1503A รายงานผลการใช้สิทธิของ SAMA07C1503A รายละเอียด
12:44:18   RCI การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
12:42:36   ABFTH แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ รายละเอียด
12:41:44   SUTHA แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
12:40:27   CSR การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ รายละเอียด
12:38:41   TRUE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการประมูล 4G รายละเอียด
12:37:14   AI ชี้แจงการนำส่งงบการเงินประจำปี 2557 ที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น รายละเอียด
12:36:51   AI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
12:36:30   MATCH เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ รายละเอียด
12:36:24   AI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 รายละเอียด
12:33:55   PDI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:31:16   GRAND การเผยแพร่เอกสารจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
12:30:30   THCOM แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท รายละเอียด
12:30:13   A แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพิ่มวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายละเอียด
09:33:50   LIVE แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
09:16:50   GRAMMY แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
09:09:51   JAS ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน รายละเอียด
08:52:37   WIIK การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 บนเว็ปไซต์บริษัท รายละเอียด
08:48:21   NEP หุ้นเพิ่มทุนของ NEP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:48:21   SET หุ้นเพิ่มทุนของ NEP เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:47:55   LEE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
08:36:45   TTA13C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTA13C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:36:45   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTA13C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:36:35   ERW การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
08:36:28   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CK13C1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:36:28   CK13C1508A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CK13C1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   TPROP ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   TT&T ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   TRS ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   PK ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   APX ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   SET ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   THL ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   BRC ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   SGF ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   CIRKIT ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   WORLD ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   SAFARI ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   POMPUI ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   CPICO ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   NFC ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   SINGHA ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   WR ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   KTECH ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   ASCON ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:58   WP ตลท.เตือน 19 บริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในเดือนมีนาคม 2558 รายละเอียด
08:32:54   PCSGH รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
08:27:28   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:27:28   CHUO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:27:28   CIRKIT SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:27:28   SAMCO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:17:45   A แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 รายละเอียด
08:08:50   TPCORP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายงานประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
07:28:23   TVD แจ้งการต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
07:00:03   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:44:43   TSD BTS13C1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:41   TSD CPF13C1511A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:38   TSD PTTE13C1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:35   TSD SAMA13C1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:33   TSD TPIP13C1508A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:29   TSD ADVA13P1510A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

27 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:00:53   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียด
19:34:38   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียด
19:28:07   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:26:28   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/03/2558 รายละเอียด
19:25:55   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/03/2558 รายละเอียด
19:25:20   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/03/2558 รายละเอียด
19:24:59   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:24:16   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/03/2558 รายละเอียด
19:23:50   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:22:17   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:20:38   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:15:46   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:14:55   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/03/2558 รายละเอียด
19:13:22   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:12:31   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:11:31   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:10:57   DTCPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
18:37:59   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียด
18:37:01   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2558 รายละเอียด
18:29:16   THIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
17:59:43   URBNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:58:11   SPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:29:08   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:26:42   PPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 ก.พ. 2558 รายละเอียด
17:24:11   SIRIP ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 ก.พ. 2558 รายละเอียด
08:46:07   MEM รายงาน NAV เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
08:45:28   MEU รายงาน NAV บลจ.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) รายละเอียด
08:44:37   MJP รายงาน NAV จาก บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:43:45   MUS รายงาน NAV จาก บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share