ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
02 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
02 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:42:32   TLUXE แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TLUXE-W2 ครั้งที่ 6 รายละเอียด
20:01:06   THRE แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
19:46:11   ABPIF แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ครั้งที่ 2/2557 รายละเอียด
19:44:13   CPTGF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ รายละเอียด
19:43:54   JAS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน รายละเอียด
19:43:05   SEAOIL ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
19:37:29   THREL แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
19:32:56   PAF แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย รายละเอียด
19:28:28   THIF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ รายละเอียด
19:20:39   EA รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย 5 บริษัท รายละเอียด
19:18:34   SCB ชี้แจงข่าวเรื่องการขายหุ้น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
19:07:49   PTTEP การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท รายละเอียด
18:59:51   ANAN การแต่งตั้งประธานกรรมการ รายละเอียด
18:50:28   DTCPF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ รายละเอียด
18:46:13   TRIF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ รายละเอียด
18:45:25   SIMAT F 53-4-1 แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียด
18:44:29   SIMAT อนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯต่อบุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
18:43:46   SIMAT รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIMAT-W1 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
18:33:21   TTA28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TTA28C1409A รายละเอียด
18:28:40   SCB28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB28C1409A รายละเอียด
18:24:36   THL กรรมการลาออก รายละเอียด
18:19:01   PTT28P1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT28P1409A รายละเอียด
18:14:54   PTT28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT28C1409A รายละเอียด
18:09:18   PS28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PS28C1409A รายละเอียด
18:02:35   IVL28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IVL28C1409A รายละเอียด
17:56:22   CPAL28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPAL28C1409A รายละเอียด
17:50:38   BTS28C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS28C1409A รายละเอียด
17:38:50   AQUA แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
17:19:10   WAT แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
17:18:34   ERW รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรและเสนอขายตาม ESOP# 3 ครั้งที่ 11 รายละเอียด
17:08:12   POMPUI ชี้แจงข้อมูลงบการเงิน ไตรมาส 1/2557 ตามที่ ตลท.สอบถาม(เพิ่มเติมการแก้ไขปัญหาการจัดจำหน่ายสินค้า) รายละเอียด
17:05:29   ADAM ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
13:09:52   DTAC แจ้งแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายละเอียด
13:08:30   SIMAT การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
13:06:09   ARROW รายงานการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ฯและการจัดสรร(F 53-5) รายละเอียด
12:37:10   CK ลงนามสัญญาจ้างกับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:35:31   PF กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PF-W3) ครั้งที่9 รายละเอียด
12:19:08   KBS SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
12:19:08   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
12:19:08   PRO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
09:04:55   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
09:04:55   PRO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
09:04:55   KBS SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:53:09   SET สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและมีผลขาดทุนหากไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายละเอียด
08:53:09   NIPPON สรุปข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อขายเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญและมีผลขาดทุนหากไม่รวมกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน รายละเอียด
08:50:48   ITD13C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:50:48   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:50:48   TTA13C1409A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 2 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:48:35   SET หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:48:35   BJC หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:48:07   SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด 18 รายในราคาต่ำและเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น PAE รายละเอียด
08:48:07   PAE ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด 18 รายในราคาต่ำและเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น PAE รายละเอียด
08:48:01   SET หุ้นเพิ่มทุนของ WAT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:48:01   WAT หุ้นเพิ่มทุนของ WAT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:46:57   mai การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: UKEM-W1 รายละเอียด
08:46:57   UKEM การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: UKEM-W1 รายละเอียด
08:44:05   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: IVL-W2 เริ่มซื้อขาย 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:44:05   IVL ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: IVL-W2 เริ่มซื้อขาย 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:36   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: IVL-W1 เริ่มซื้อขาย 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:43:36   IVL ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: IVL-W1 เริ่มซื้อขาย 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:37:38   mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขึ้น "SP" และ "NP" กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้ VTE แก้ไขงบการเงินไตรมาส 2/2557 รายละเอียด
08:37:38   VTE ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขึ้น "SP" และ "NP" กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้ VTE แก้ไขงบการเงินไตรมาส 2/2557 รายละเอียด
08:32:56   UKEM แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UKEM-W1) ครั้งสุดท้าย รายละเอียด
08:31:14   SET ตลาดหลักทรัพย์คง SP หลักทรัพย์ WORLD กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
08:31:14   WORLD ตลาดหลักทรัพย์คง SP หลักทรัพย์ WORLD กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 รายละเอียด
08:30:08   mai การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: CIG-W4 รายละเอียด
08:30:08   CIG การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: CIG-W4 รายละเอียด
08:21:37   BEX การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC14OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
08:21:37   SCC14OA การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC14OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
08:21:37   SCC การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย SCC14OA เนื่องจากครบกำหนดไถ่ถอน รายละเอียด
08:21:31   SET SPCG01C1412A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:21:31   SPCG01C1412A SPCG01C1412A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:21:21   SET PTTG01C1411A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:21:21   PTTG01C1411A PTTG01C1411A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:19:41   BEX BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ SRT298A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:19:41   SRT298A BEX เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ SRT298A เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:01:47   SIRI แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย รายละเอียด
07:00:04   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:44:33   TSD BGH42P1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:32   TSD AOT42P1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:30   TSD KBAN42P1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:28   TSD ADVA42P1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:26   TSD CPAL42P1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:24   TSD TRUE42P1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:23   TSD TRUE42C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:21   TSD TPIP42C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:19   TSD PSL42C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:17   TSD NOK42C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:15   TSD GLOB42C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:13   TSD EART42C1502A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:11   TSD TRUE16C1507A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:10   TSD TMB16C1507A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:08   TSD INTU16C1507A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:06   TSD BTS16C1507A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:04   TSD BGH16C1507A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:02   TSD BCH18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:00   TSD TRUE18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:59   TSD TPIP18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:56   TSD PTTG18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:54   TSD EART18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:52   TSD BLAN18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:49   TSD BBL18C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

02 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:26:07   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:17:39   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:16:11   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:15:04   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:13:56   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:12:53   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:12:03   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:11:11   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:10:25   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:09:34   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:06:23   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/09/2557 รายละเอียด
18:34:42   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/09/2557 รายละเอียด
18:30:39   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/09/2557 รายละเอียด
18:28:18   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
18:28:07   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/09/2557 รายละเอียด
18:25:29   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 02/09/2557 รายละเอียด
18:13:01   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 2 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:59:45   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:16:00   MGE รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้