ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
22 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:50:08   THRE งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
17:09:31   DCC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
22 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:01:37   MILL แจ้งการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งกิจการร่วมค้า รายละเอียด
19:59:58   MILL แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย รายละเอียด
19:23:09   SET SET News : ตลท. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อตลาดทุนไทยต่อเนื่อง รายละเอียด
19:03:18   GRAMMY เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นโดยบริษัทย่อย และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม) รายละเอียด
18:44:29   URBNPF ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา รายละเอียด
18:37:18   SPF ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย รายละเอียด
18:37:12   AQUA แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
18:22:24   JAS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน รายละเอียด
18:22:04   ILINK รายงานการได้มาซึ่งสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์และสัญญางานโครงการ รายละเอียด
18:16:35   SLC แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F 53-5) รายละเอียด
18:06:56   KKP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 (ฉบับแก้ไข) รายละเอียด
17:57:51   SCC บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 (SCC14OA) รายละเอียด
17:57:51   SCC14OA บริษัทขอหยุดพักการซื้อขายหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2553 (SCC14OA) รายละเอียด
17:53:36   SEC ก.ล.ต. ขยายเวลา ให้ STHAI นำส่งงบการเงินงวดปี 2555 ฉบับแก้ไข รายละเอียด
17:53:36   STHAI ก.ล.ต. ขยายเวลา ให้ STHAI นำส่งงบการเงินงวดปี 2555 ฉบับแก้ไข รายละเอียด
17:52:08   N-PARK รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 รายละเอียด
17:51:53   N-PARK แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) รายละเอียด
17:51:36   N-PARK การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียด
17:50:17   CPTGF แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอรายชื่อกรรมการลงทุน รายละเอียด
17:47:01   THRE สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
17:45:25   THRE คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
17:44:24   BLAND เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 รายละเอียด
17:43:17   S5001C1408A รายงานกระจายการถือ : S5001C1408A รายละเอียด
17:38:24   DTAC06P1507A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:38:07   DTAC06C1507A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:37:39   DTAC06P1410A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:37:12   DTAC06C1410A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:35:15   MPIC แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:20:44   SAWAD รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:18:13   CTW แจ้งวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
17:16:57   GRAMMY เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่นและการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
17:13:23   ITD13C1409A รายงานกระจายการถือ : ITD13C1409A รายละเอียด
17:13:05   AOT13C1409A รายงานกระจายการถือ : AOT13C1409A รายละเอียด
17:12:07   DCC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2557 (F45-3) รายละเอียด
17:11:26   DCC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2557 และประกาศจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:11:22   QHOP ชี้แจงการลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 4 ของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ (QHOP) รายละเอียด
17:10:46   DCC ชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
17:09:24   TRUE แจ้งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:07:38   TRUE แจ้งการลงทุนในบริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จำกัด รายละเอียด
17:01:49   GEL แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
13:30:29   CEI แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1 รายละเอียด
13:30:21   SET ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ GRAMMY รายละเอียด
13:30:21   GRAMMY ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ GRAMMY รายละเอียด
13:26:06   GRAMMY ขอพักการซื้อขายหุ้นของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว รายละเอียด
13:18:25   JTS แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
13:09:58   VTE ขยายระยะเวลานำส่งงบการเงินงวดปี 2556 และงวดไตรมาส 1 ปี 2557 รายละเอียด
12:53:49   SST สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
12:48:52   SIMAT แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (เพิ่ม template) รายละเอียด
12:34:39   KSL แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
12:34:26   MILL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
12:31:31   SMT แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท รายละเอียด
09:17:58   GEL สารสนเทศกรอบการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า รายละเอียด
09:02:35   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TCAP42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:02:35   TCAP42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TCAP42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:01:58   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STEC42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:01:58   STEC42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STEC42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:01:32   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:01:32   STA42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STA42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:01:00   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCC42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:01:00   SCC42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCC42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:00:25   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KKP42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
09:00:25   KKP42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KKP42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:59:58   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ESSO42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:59:58   ESSO42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ESSO42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:59:28   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:59:28   CPF42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:59:12   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPAL42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:59:12   CPAL42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPAL42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:58:55   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CK42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:58:55   CK42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CK42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:58:31   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CENT42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:58:31   CENT42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CENT42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:58:08   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BJC42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:58:08   BJC42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BJC42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:57:44   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BH42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:57:44   BH42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BH42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:57:18   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AAV42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:57:18   AAV42C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AAV42C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:50:25   AOT แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
08:49:44   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:44   TRUE11C1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE11C1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:34   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB11P1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:34   SCB11P1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB11P1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:26   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITD11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:26   ITD11C1412A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITD11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:06   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DTAC11P1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:49:06   DTAC11P1412A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DTAC11P1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:48:55   DTAC11C1412A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DTAC11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:48:55   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DTAC11C1412A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:48:39   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT11P1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:48:39   AOT11P1501A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT11P1501A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:46:29   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:46:29   SCB16C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:46:04   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTG16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:46:04   PTTG16C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTG16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:45:30   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : LH16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:45:30   LH16C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : LH16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:45:05   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IRPC16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:45:05   IRPC16C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IRPC16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:44:28   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HMPR16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:44:28   HMPR16C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HMPR16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:44:00   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BANP16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:44:00   BANP16C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BANP16C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:43:23   TMB18C1408A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TMB18C1408A รายละเอียด
08:43:23   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ TMB18C1408A รายละเอียด
08:42:51   SET หุ้นเพิ่มทุนของ WAT เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:42:51   WAT หุ้นเพิ่มทุนของ WAT เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:40:38   ADVA08P1407A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย ASP รายละเอียด
08:40:38   IVL08P1407A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย ASP รายละเอียด
08:40:38   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย ASP รายละเอียด
08:40:38   TRUE08P1407A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย ASP รายละเอียด
08:39:45   ACAP SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:39:45   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:39:45   PPS SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:29:01   CIMBT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
08:24:46   SET หุ้นเพิ่มทุนของ BWG เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:24:46   BWG หุ้นเพิ่มทุนของ BWG เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:13:35   RATCH การขายหุ้นของบริษัท สุโขทัย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด รายละเอียด
07:30:08   CCET รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (CCET-WA) ครั้งที่ 6/2557 รายละเอียด
06:43:14   TSD RICHY : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:12   TSD BMCL13C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:09   TSD AOT13C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

22 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:16:04   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
19:34:25   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/07/2557 รายละเอียด
19:33:24   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/07/2557 รายละเอียด
19:32:39   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/07/2557 รายละเอียด
19:31:53   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/07/2557 รายละเอียด
19:15:04   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 22/07/2557 รายละเอียด
18:59:54   MGE รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:32:49   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
18:31:20   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:52:06   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:49:42   LHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:41:01   QHPF รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้