ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
19 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
12:55:51   CIMBS งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
19 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:32:51   CYBER แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการ รายละเอียด
19:17:24   TOP11P1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ TOP11P1409A รายละเอียด
19:16:58   TOP11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ TOP11C1409A รายละเอียด
19:16:35   STEC11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ STEC11C1409A รายละเอียด
19:16:02   SAMA11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ SAMA11C1409A รายละเอียด
19:15:36   INTU11P1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ INTU11P1409A รายละเอียด
19:15:11   INTU11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ INTU11C1409A รายละเอียด
19:14:46   GLOB11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ GLOB11C1409A รายละเอียด
19:13:57   CENT11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ CENT11C1409A รายละเอียด
19:13:33   BBL11P1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ BBL11P1409A รายละเอียด
19:13:04   BBL11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ BBL11C1409A รายละเอียด
19:03:58   BANP11P1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ BANP11P1409A รายละเอียด
19:03:17   BANP11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ BANP11C1409A รายละเอียด
18:58:44   AAV11C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ AAV11C1409A รายละเอียด
18:53:51   HMPRO การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
18:52:58   HMPRO การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
18:31:52   GENCO แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ลาออก รายละเอียด
18:31:45   PS13C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PS13C1409A รายละเอียด
18:28:12   JAS13P1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS13P1409A รายละเอียด
18:26:36   AJP ชี้แจงข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 เพิ่มเติม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม รายละเอียด
18:24:46   PTT13C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT13C1409A รายละเอียด
18:19:19   PTT13P1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT13P1409A รายละเอียด
18:14:18   TPIPL การลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มอนโดไทย จำกัด รายละเอียด
18:13:40   TPIPL ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด รายละเอียด
18:11:32   BTS13C1409A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS13C1409A รายละเอียด
18:10:37   TBSP แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558 ของบริษัท รายละเอียด
17:31:59   ESSO การชะลอการผลิตและหยุดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่น รายละเอียด
17:26:40   SET การดำเนินการทางวินัยกับบริษัทสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต รายละเอียด
17:17:00   ADAM แจ้งชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมความเห็นคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยง รายละเอียด
17:16:39   ITD13C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ ITD13C1409A รายละเอียด
17:13:48   KTIS การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ รายละเอียด
17:13:11   OGC เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจาณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558 รายละเอียด
17:11:51   TTA13C1409A รายงานผลการใช้สิทธิของ TTA13C1409A รายละเอียด
17:09:41   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   PAE หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   TCC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   PF หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   EIC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   CHUO หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   MLINK หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   MILL หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   CKP หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   GUNKUL หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   XO หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   AJD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:09:41   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:08:57   LHBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:08:57   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:07:39   TT&T แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
17:04:27   KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:04:08   KBAN08P1409A กำหนดการปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย KBAN08P1409A รายละเอียด
17:03:50   BLAN08C1409A กำหนดการปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขาย BLAN08C1409A รายละเอียด
17:00:12   KTB รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน(ธ.พ.1.1) ณ 31/08/57 รายละเอียด
13:26:12   KBANK แจ้งการจัดตั้งบริษัท เอ็มที อินชัวร์ โบรกเกอร์ จากัด ภายใต้การถือหุ้นของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รายละเอียด
13:23:57   TAKUNI การรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ รายละเอียด
13:15:02   QLT รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 5 รายละเอียด
13:03:53   BAY ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
12:58:04   TWZ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขราคาพาร์) รายละเอียด
12:52:26   CIMBS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
12:52:12   COLOR แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (COLOR-W1) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
12:50:50   CIMBS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
12:47:40   INTUCH ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
12:39:16   INET แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
12:37:57   INET แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยบริษัท (แก้ไข Template) รายละเอียด
12:36:40   NEP แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รายละเอียด
12:32:15   CIMBT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
09:27:38   GRAND ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
09:07:37   AOT แจ้งมติการแต่งตั้งกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียด
08:55:01   EPCO 23 กันยายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EPCO-W1 (แก้ไขหัวข้อข่าว) รายละเอียด
08:55:01   SET 23 กันยายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EPCO-W1 (แก้ไขหัวข้อข่าว) รายละเอียด
08:52:56   INET แจ้งการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยบริษัท รายละเอียด
08:52:29   LVT เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า รายละเอียด
08:51:38   FORTH การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
08:46:40   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EART13C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:46:40   EART13C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : EART13C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:46:21   TRUE13P1502A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE13P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:46:21   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TRUE13P1502A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:39:51   SCB ธ.พ. 1.1 ณ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:38:16   SET หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:38:16   KCE หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:37:54   ASK SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:37:54   THRE SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:37:54   SE-ED SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:37:54   CYBER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:37:54   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:36:49   BFIT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:31:29   mai ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า: BKD-W1 เริ่มซื้อขาย 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:31:29   BKD ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า: BKD-W1 เริ่มซื้อขาย 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:23:37   BANPU การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
08:21:10   SET 21 ตุลาคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EPCO-W1 รายละเอียด
08:21:10   EPCO 21 ตุลาคม 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EPCO-W1 รายละเอียด
08:18:36   MCS แจ้งอนุมัติให้ขายหุ้นบางส่วนในบริษัทร่วม และมติเรื่องอื่น ๆ -เพิ่มเติมข้อมูล รายละเอียด
08:14:36   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTA28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:36   TTA28C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TTA28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:29   STPI28C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STPI28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:29   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : STPI28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:20   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IVL28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:20   IVL28C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IVL28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:11   BMCL28C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BMCL28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
08:14:11   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BMCL28C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กันยายน 2557 รายละเอียด
07:30:34   THL ชี้แจงกรณี การค้างจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด รายละเอียด
06:43:12   TSD STPI28C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:10   TSD TTA28C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:08   TSD IVL28C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:05   TSD BMCL28C1503A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

19 ก.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:02:24   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:01:14   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:00:19   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:58:07   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:57:01   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:55:58   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:55:01   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:53:10   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:51:57   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:47:33   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:37:21   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:33:02   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียด
19:22:17   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/09/2557 รายละเอียด
18:30:19   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/09/2557 รายละเอียด
18:29:30   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/09/2557 รายละเอียด
18:28:22   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/09/2557 รายละเอียด
18:27:31   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 19/09/2557 รายละเอียด
18:23:11   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557 รายละเอียด
18:10:55   POPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2557 รายละเอียด
18:01:12   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้