ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
06 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
19:21:16   PICO งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 ZIP
06 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:22:19   STEC42C1508A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ STEC42C1508A รายละเอียด
21:21:08   SPAL42C1504A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SPAL42C1504A รายละเอียด
21:20:10   SGP42C1508A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SGP42C1508A รายละเอียด
21:19:19   MEGA42C1506A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MEGA42C1506A รายละเอียด
21:18:12   SINGHA แจ้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, ที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย,กรรมการตรวจสอบและการมการอิสระ , กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ลาออก รายละเอียด
21:14:27   MCOT42C1505A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MCOT42C1505A รายละเอียด
21:12:31   MCOT42C1602A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ MCOT42C1602A รายละเอียด
19:41:19   IFEC แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
19:22:16   PICO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
19:21:58   PICO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2558 รายละเอียด
19:18:05   STEC11C1508A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC11C1508A รายละเอียด
19:17:39   STEC11C1503B แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC11C1503B รายละเอียด
19:17:13   STEC11C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC11C1503A รายละเอียด
19:16:35   SPAL11C1508A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL11C1508A รายละเอียด
19:16:07   SPAL11C1504A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL11C1504A รายละเอียด
19:13:10   PICO ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
19:11:05   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
19:10:39   TPIPL แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม รายละเอียด
19:00:52   ROCK กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
18:42:13   SPF ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) รายละเอียด
18:37:12   SSSC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ขึ้นเว็บไซด์ รายละเอียด
18:31:22   TVD แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา และ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
18:30:32   SPAL08C1504A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL08C1504A รายละเอียด
18:29:41   STEC13C1505A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC13C1505A รายละเอียด
18:26:52   STEC08C1503A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC08C1503A รายละเอียด
18:25:46   SGP13C1507A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SGP13C1507A รายละเอียด
18:18:27   MJD มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่6/2558, กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2558, งดจ่ายเงินปันผล และ การออกหุ้นกู้ (แก้ไข) รายละเอียด
18:16:16   CEI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2558 และกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แก้ไข รายละเอียด
18:15:59   JMART แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
18:09:49   LH กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธูิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3) รายละเอียด
18:07:24   SCB18C1502A แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:06:12   IVL18C1502A แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:05:21   BMCL18C1502A แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:04:59   JMT แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
18:04:48   NTV แจ้งกรรมการลาออกจากตำแหน่ง แต่งตั้งประธานกรรมการและแต่งตั้งผู้บริหาร รายละเอียด
18:04:21   AP18C1502A แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:04:20   NTV ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
18:03:46   AOT18C1502A แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
18:02:47   ADVA18C1502A แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:54:38   SET SET News : บจ. ไทยรายงานกำไรสุทธิ ปี 57 รวมกว่า 7 แสนล้านบาท รายละเอียด
17:49:25   UAC แจ้งการใช้สิทธิ UAC-W1 ครั้งที่ 9 รายละเอียด
17:48:54   SUPER หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   BMCL หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   PACE หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   AJD หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   S11 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   mai หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   SET หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   PAF หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   ABC หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   AJP หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   POLAR หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   SAMCO หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   MAX หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:54   PICO หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย รายละเอียด
17:48:34   PSTC กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 (แก้ไขเอกสารแนบ) รายละเอียด
17:41:26   STEC28C1508A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ STEC28C1508A รายละเอียด
17:36:53   VNG การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รายละเอียด
17:36:51   TCJ แจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 ครั้งที่ 15 วันที่ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียด
17:35:56   SLC แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
17:33:41   NPARK ขอแจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2558 เพิ่มเติม รายละเอียด
17:33:27   NPARK แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รายละเอียด
17:33:20   WORK แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล (แก้ไข 3) ข้อ.11 รายละเอียด
17:30:44   BJC รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (F53-5) รายละเอียด
17:30:38   TEAM กรรมการลาออก รายละเอียด
17:24:15   STEC01P1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC01P1505A รายละเอียด
17:23:59   STEC01C1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC01C1505A รายละเอียด
17:23:39   SPAL01P1507A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL01P1507A รายละเอียด
17:23:26   SPAL01C1507A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL01C1507A รายละเอียด
17:23:14   BDMS01P1504A แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุของ BDMS01P1504A รายละเอียด
17:19:50   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน (วันสุดท้าย)(แก้ไข) รายละเอียด
17:18:54   LH กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(LH-W3) รายละเอียด
17:18:44   SPAL16C1511A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL16C1511A รายละเอียด
17:15:59   CPICO แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:15:14   ECF การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
17:14:56   BLAND แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W4 เป็นหุ้นสามัญของ บมจ.บางกอกแลนด์ รายละเอียด
17:14:25   BLAND แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W3 เป็นหุ้นสามัญของบมจ.บางกอกแลนด์ รายละเอียด
17:13:57   BROOK แจ้งการใช้สิทธืซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W4 ครั้งที่15 รายละเอียด
17:13:41   HEMRAJ ขอแจ้งข้อมูลสำคัญที่ปรากฏในแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ HEMRAJ รายละเอียด
17:12:04   KC ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการซื้อขายหุ้นผ่านกระดาน Big Lot รายละเอียด
17:09:57   PICO Trading Alert List Information รายละเอียด
17:09:57   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:08:45   STEC06C1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ STEC06C1505A รายละเอียด
17:07:49   CSS แจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CSS-W1 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
17:07:28   SPAL06C1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SPAL06C1505A รายละเอียด
17:05:09   STEC23C1510A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:04:42   SGP23C1510A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:04:37   SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ WIIK รายละเอียด
17:04:37   WIIK SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ WIIK รายละเอียด
17:04:36   KGI การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ รายละเอียด
17:04:31   MINT แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อย รายละเอียด
17:02:58   MBK การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของ MBK รายละเอียด
17:02:43   2S มติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล(แก้สถานที่) รายละเอียด
17:00:44   CIRKIT แจ้งการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วโดยการลดราคาพาร์ รายละเอียด
17:00:32   SGP27C1509A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ SGP27C1509A รายละเอียด
17:00:26   PREB กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558,จ่ายปันผลเป็นเงินสด(เพิ่มวาระ) รายละเอียด
14:17:13   ML แจ้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
13:38:01   THAINVDR ขยายเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TWZ-R รายละเอียด
13:32:26   ML แจ้งมติเพิ่มทุน,จ่ายหุ้นปันผล,ออกหุ้นกู้และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(แก้ไข Template) รายละเอียด
13:29:18   ROBINS การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
13:16:00   HEMRAJ แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ รายละเอียด
13:09:04   BCH การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินของบริษัท โสธราเวช จำกัด รายละเอียด
13:03:33   S แก้ไขมติที่ประชุมกรรมการ 1/2558 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียด
13:03:24   PCSGH รายงานผลการซื้อหุ้นคืน (แก้ไขวันที่รายงานผลการซื้อหุ้นคืน) รายละเอียด
13:03:10   CMR ประกาศจ่ายเงินปันผล และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
13:02:52   S แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
13:02:28   S แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียด
13:02:23   PTT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
13:01:51   PCSGH รายงานผลการซื้อหุ้นคืน (แก้ไขวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน) รายละเอียด
12:44:31   ML แจ้งมติเพิ่มทุน,จ่ายหุ้นปันผล,ออกหุ้นกู้และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
12:42:20   SWC กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
12:40:52   GFPT การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
12:38:33   MIDA สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
12:38:24   CEI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2558 และกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 แก้ไข รายละเอียด
12:38:03   CPN สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข template) รายละเอียด
12:37:40   MIDA แจ้งมติเพิ่มทุน,จ่ายหุ้นปันผล,ออกหุ้นกู้,การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2558 รายละเอียด
12:34:07   VGI13C1502A รายงานผลการใช้สิทธิของ VGI13C1502A รายละเอียด
12:33:44   PTTG13P1502A รายงานผลการใช้สิทธิของ PTTG13P1502A รายละเอียด
12:33:26   KBAN13P1502A รายงานผลการใช้สิทธิของ KBAN13P1502A รายละเอียด
12:33:06   TOP13C1502A รายงานผลการใช้สิทธิของ TOP13C1502A รายละเอียด
12:33:00   NWR ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวาระที่10 เรื่องการออกและการขายหุ้นกู้ รายละเอียด
12:32:13   KIAT แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:31:57   KIAT กำหนดการประชุมสามัญประจำปี2558และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2) รายละเอียด
09:34:47   SEC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 รายละเอียด
09:34:47   KC SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 รายละเอียด
09:34:47   CHUO SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 รายละเอียด
09:34:47   MLINK SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2558 รายละเอียด
09:30:11   AJD ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยเสียงข้างมากให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นครั้งที่ 2 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม รายละเอียด
09:07:20   CM เงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
08:59:33   ERW หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:59:33   SET หุ้นเพิ่มทุนของ ERW เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:50:36   CHO แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (แก้ไข) รายละเอียด
08:46:44   SET TTCL08C1504A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 6 มีนาคม 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
08:46:44   TTCL08C1504A TTCL08C1504A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 6 มีนาคม 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
08:45:01   NUSA หุ้นเพิ่มทุนของ NUSA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:45:01   SET หุ้นเพิ่มทุนของ NUSA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:44:46   SET หุ้นเพิ่มทุนของ WHA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:44:46   WHA หุ้นเพิ่มทุนของ WHA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:44:34   FIRE แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) รายละเอียด
08:42:17   SET ตลท.แจ้งดำเนินการกับ YCI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2) รายละเอียด
08:42:17   YCI ตลท.แจ้งดำเนินการกับ YCI กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2) รายละเอียด
08:41:34   ITD กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558, งดจ่ายเงินปันผล,เพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน(แก้ไข Template) รายละเอียด
08:38:06   PCSGH รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
08:35:30   CM เงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
08:34:57   BH แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข Template) รายละเอียด
08:34:28   CMR แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญประจำปี 2558 และเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
08:32:08   TBANK การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย TBNK204A เนื่องจากใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด รายละเอียด
08:32:08   TBNK204A การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย TBNK204A เนื่องจากใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด รายละเอียด
08:32:08   BEX การปิดสมุดทะเบียนและห้ามซื้อหรือขาย TBNK204A เนื่องจากใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด รายละเอียด
08:31:45   PSL28C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PSL28C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:31:45   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PSL28C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:31:09   PCSGH รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
08:24:43   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BDMS01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:43   BDMS01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BDMS01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:34   BDMS01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BDMS01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:34   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BDMS01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:27   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BH01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:27   BH01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BH01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:20   BLAN01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:20   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:10   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:24:10   BLAN01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BLAN01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:58   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITD01C1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:58   ITD01C1508A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITD01C1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:49   ITD01P1508A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITD01P1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:49   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ITD01P1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:42   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTG01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:42   PTTG01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTG01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:33   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTG01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:33   PTTG01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PTTG01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:26   QH01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : QH01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:26   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : QH01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:20   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : QH01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:20   QH01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : QH01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:13   SCC01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCC01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:13   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCC01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:05   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCC01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:23:05   SCC01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCC01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:56   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TCAP01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:56   TCAP01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TCAP01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:49   TCAP01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TCAP01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:49   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TCAP01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:42   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : THCO01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:42   THCO01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : THCO01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:34   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : THCO01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:34   THCO01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : THCO01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:27   TMB01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:27   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:19   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:19   TMB01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TMB01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:11   TPIP01C1508A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP01C1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:22:11   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP01C1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:21:57   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP01P1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:21:57   TPIP01P1508A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TPIP01P1508A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:21:41   VGI01C1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : VGI01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:21:41   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : VGI01C1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:21:26   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : VGI01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:21:26   VGI01P1509A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : VGI01P1509A เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2558 รายละเอียด
08:07:39   ECF แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย (เพิ่มเติม) รายละเอียด
07:00:03   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:48:38   THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (AJP-R) รายละเอียด
06:48:36   THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (APURE-R) รายละเอียด
06:48:34   TSD VGI01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:32   TSD VGI01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:30   TSD TPIP01P1508A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:28   TSD TPIP01C1508A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:26   TSD TMB01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:24   TSD TMB01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:21   TSD THCO01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:19   TSD THCO01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:17   TSD TCAP01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:14   TSD TCAP01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:12   TSD SCC01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:10   TSD SCC01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:08   TSD QH01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:05   TSD QH01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:03   TSD PTTG01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:48:01   TSD PTTG01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:59   TSD ITD01P1508A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:57   TSD ITD01C1508A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:55   TSD BLAN01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:52   TSD BLAN01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:50   TSD BH01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:47   TSD BDMS01P1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:47:44   TSD BDMS01C1509A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

06 มี.ค. 2558
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:09:12   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:07:49   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:06:18   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:04:50   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:03:28   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
21:02:33   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:58:47   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:55:18   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:54:05   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:27:10   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 06/03/2558 รายละเอียด
19:52:23   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 รายละเอียด
19:51:03   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558 รายละเอียด
19:13:17   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 6/3/2558 รายละเอียด
19:12:02   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 6/3/2558 รายละเอียด
19:11:13   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 6/3/2558 รายละเอียด
19:05:27   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 6/3/2558 รายละเอียด
18:44:07   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558 รายละเอียด
18:22:29   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2558 รายละเอียด
18:04:19   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:46:06   MUS รายงาน NAV จาก บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:45:11   MJP รายงาน NAV จาก บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
08:44:00   MEU รายงาน NAV รายละเอียด
08:41:06   MEM รายงาน NAV รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share