ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
24 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
24 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:03:05   TLGF ผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 9 รายละเอียด
19:51:32   BTS แจ้งมติกรรมการอนุมัติให้ BTS จำหน่ายหุ้นในบจ. บีทีเอส แอสเสทส์ และบจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ ให้แก่ NPARK เพื่อแลกกับหุ้น และ Warrants ของ NPARK รายละเอียด
19:30:27   TICO42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TICO42C1411A รายละเอียด
19:30:03   SCB42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB42C1411A รายละเอียด
19:29:47   PTTE42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTE42C1411A รายละเอียด
19:29:33   PTT42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT42C1411A รายละเอียด
19:29:13   MINT42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : MINT42C1411A รายละเอียด
19:28:56   LH42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : LH42C1411A รายละเอียด
19:28:40   INTU42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : INTU42C1411A รายละเอียด
19:28:20   DTAC42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : DTAC42C1411A รายละเอียด
19:28:02   BGH42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BGH42C1411A รายละเอียด
19:27:36   ADVA42C1411A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA42C1411A รายละเอียด
19:27:18   BLAN42C1412A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ BLAN42C1412A รายละเอียด
19:13:10   WORK แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยในเครือและลงทุนในกิจการร่วมค้า รายละเอียด
18:54:38   Q-CON วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียด
18:35:11   TIES ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
18:28:55   BLAN13C1501A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN13C1501A รายละเอียด
18:27:15   BLAN13C1503A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN13C1503A รายละเอียด
18:26:30   AP ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียด
18:21:12   WP ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ WP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และเพิกถอน PICNI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รายละเอียด
18:21:12   PICNI ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ WP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และเพิกถอน PICNI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รายละเอียด
18:21:12   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ WP เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และเพิกถอน PICNI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รายละเอียด
18:13:50   BLAN08C1501A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN08C1501A รายละเอียด
18:09:25   BLAND รายงานผลการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
18:05:05   BA แจ้งการอนุญาตปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินโครงการสนามบินสมุย รายละเอียด
17:58:50   BLAN28C1505A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ BLAN28C1505A รายละเอียด
17:58:16   PICNI แจ้งผลการจดทะเบียนควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
17:56:19   BLAN28C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ BLAN28C1501A รายละเอียด
17:40:55   BCP เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:40:24   TFD การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
17:37:02   BLAN18C1503A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN18C1503A รายละเอียด
17:36:41   CK01C1505A รายงานกระจายการถือ : CK01C1505A รายละเอียด
17:31:18   TTTM การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 รายละเอียด
17:29:07   SYNTEC สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ครั้งที่ 2 รายละเอียด
17:24:52   NPARK แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (NPARK-W1) ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:15:57   BLAN01P1504A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN01P1504A รายละเอียด
17:15:42   BLAN01P1411A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN01P1411A รายละเอียด
17:15:29   BLAN01C1504A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN01C1504A รายละเอียด
17:15:10   BLAN01C1411A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BLAN01C1411A รายละเอียด
17:14:53   AMAT01P1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ AMAT01P1412A รายละเอียด
17:14:39   AMAT01C1412A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ AMAT01C1412A รายละเอียด
17:10:54   TFEX Series ใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Options) รายละเอียด
17:07:06   TFD แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ครั้งที่ 2 (เพิ่มหมายเหตุ) รายละเอียด
17:06:56   CIG Trading Alert List Information รายละเอียด
17:06:56   TIES Trading Alert List Information รายละเอียด
17:06:56   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:06:34   TFD การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
17:06:17   TGCI TGCI แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:04:30   GSTEL แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 งดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:03:17   NEP แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W2) ครั้งที่ 12 (แก้ไข) รายละเอียด
17:02:59   GJS แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 งดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
17:00:34   PF วันหยุดประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
17:00:19   BLAN23C1502A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:00:08   PF วันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:00:06   EART27C1502A รายงานกระจายการถือ : EART27C1502A รายละเอียด
13:28:08   HEMRAJ แจ้งวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
13:20:49   GEL แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทในกิจการร่วมค้า รายละเอียด
13:20:31   GEL สารสนเทศการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
13:12:56   GENCO การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ รายละเอียด
13:12:03   RICH กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
13:11:34   GENCO แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียด
12:57:22   ARROW ประกาศวันหยุดประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
12:56:12   TH แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
12:55:45   TFD แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ครั้งที่ 3 รายละเอียด
12:52:51   TFD แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ครั้งที่ 2 รายละเอียด
12:46:13   LIVE การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รายละเอียด
12:45:52   CSL เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
12:45:28   MAKRO แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติมรายละเอียด) รายละเอียด
12:36:24   ITD28C1505A รายงานกระจายการถือ : ITD28C1505A รายละเอียด
12:36:03   CYBER แจ้งการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ รายละเอียด
12:35:40   CYBER แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียด
12:35:25   NEP แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W2) ครั้งที่ 12 รายละเอียด
12:32:29   ACAP ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
09:19:01   RATCH การจัดตั้งบริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด รายละเอียด
08:57:07   TFD การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไขข้อมูล) รายละเอียด
08:56:00   JSP ชี้แจงกรณีซื้อขาย Biglot เพิ่มเติม (เพิ่ม Template) รายละเอียด
08:55:45   PYLON แจ้งรับงานใหม่ 5 โครงการ รายละเอียด
08:50:50   AJP ที่ปรึกษาการเงินอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ AJP ไม่ควรอนุมัติซื้อหุ้น U Best และสิทธิเช่าเหมาเวลาโฆษณากับ Media Agency รายละเอียด
08:50:50   mai ที่ปรึกษาการเงินอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของ AJP ไม่ควรอนุมัติซื้อหุ้น U Best และสิทธิเช่าเหมาเวลาโฆษณากับ Media Agency รายละเอียด
08:43:40   MK SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   APURE SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   GRAMMY SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   SOLAR SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   CYBER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:43:40   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:30:26   RICH แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
08:28:41   RICH แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
08:25:57   GEL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14_2557 (แก้ไข) รายละเอียด
08:25:30   IEC การอนุมัติงบลงทุนโครงการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทย่อย รายละเอียด
08:12:39   S5013C1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:12:39   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013C1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:11:45   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013P1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:11:45   S5013P1503A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013P1503A เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:51   TSD STPI08P1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:49   TSD SPAL08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:47   TSD SAMA08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:45   TSD ROBI08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:43   TSD BCP08C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:41   TSD BLAN28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:40   TSD TRUE28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:38   TSD PTT28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:36   TSD KBAN28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:33   TSD ADVA28P1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:30   TSD TRUE28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:28   TSD KBAN28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:26   TSD BMCL28C1506A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:23   TSD BANP28C1505A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

24 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
19:48:52   DTCPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:45:35   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/11/2557 รายละเอียด
19:12:21   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
19:07:35   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:06:31   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:05:10   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:02:56   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:01:42   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:00:08   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:58:51   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:58:47   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/11/2557 รายละเอียด
18:57:34   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:56:36   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/11/2557 รายละเอียด
18:56:23   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:53:54   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/11/2557 รายละเอียด
18:52:43   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 24/11/2557 รายละเอียด
18:37:05   POPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2557 รายละเอียด
18:31:27   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
18:21:24   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
17:56:34   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:24:13   PPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2557 รายละเอียด
17:21:50   SIRIP ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ต.ค. 2557 รายละเอียด
08:32:12   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:30:17   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:28:50   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:27:56   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:26:59   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:25:55   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
08:24:45   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share