ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
29 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
19:49:03   LUXF งบการเงินรายปี 2557 ZIP
17:11:08   ZMICO งบการเงินครึ่งปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
17:08:19   KTZ งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
12:44:37   CGS งบการเงินครึ่งปี 2557 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
12:33:12   PTSEC งบการเงินครึ่งปี 2557 ZIP
29 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
21:44:41   QH11C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH11C1501A รายละเอียด
21:42:09   TMB11P1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TMB11P1408A รายละเอียด
21:39:20   TMB11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TMB11C1408A รายละเอียด
21:37:15   SCC11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCC11C1408A รายละเอียด
21:35:18   SCB11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB11C1408A รายละเอียด
21:33:03   PTTE11P1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTE11P1408A รายละเอียด
21:30:43   PTTE11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTTE11C1408A รายละเอียด
21:28:25   PTT11P1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT11P1408A รายละเอียด
21:26:00   PTT11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT11C1408A รายละเอียด
21:23:22   JAS11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : JAS11C1408A รายละเอียด
21:17:41   CPN11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPN11C1408A รายละเอียด
21:14:46   CPAL11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPAL11C1408A รายละเอียด
21:12:00   CK11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CK11C1408A รายละเอียด
21:09:10   BTS11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS11C1408A รายละเอียด
21:06:05   AOT11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT11C1408A รายละเอียด
21:03:01   ADVA11P1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA11P1408A รายละเอียด
20:58:37   ADVA11C1408A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : ADVA11C1408A รายละเอียด
20:17:18   JAS การถูกฟ้องคดี รายละเอียด
19:50:59   LUXF แจ้งปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของ LUXF รายละเอียด
19:48:32   LUXF ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงกำไร(ขาดทุน)สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20 รายละเอียด
19:47:14   LUXF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
19:43:51   CEN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 (เพิ่มข้อมูล) รายละเอียด
19:20:28   MBK การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของ MBK (TNC) รายละเอียด
19:19:39   MBK การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของ MBK (MBK-RD) รายละเอียด
19:18:25   MBK การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของ MBK (X-GEN) รายละเอียด
19:17:22   MBK การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของ MBK (MBK-TC) รายละเอียด
19:16:21   MBK การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของ MBK (MBK-BY) รายละเอียด
19:15:12   MBK การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยของ MBK (MBK-LS) รายละเอียด
19:13:24   TSF แต่งตั้งกรรมการใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียด
19:13:05   TSF ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียด
18:57:07   CHOW ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
18:46:44   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด) รายละเอียด
18:46:23   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บริษัท ธนาพรชัย จำกัด) รายละเอียด
18:45:45   TPIPL การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (บริษัท มอนโดไทย จำกัด) รายละเอียด
18:45:23   TPIPL แจ้งการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียด
18:35:51   TTL เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รายละเอียด
18:25:40   TTA01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ TTA01P1408A รายละเอียด
18:25:24   TTA01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ TTA01C1408A รายละเอียด
18:25:12   SAMA01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ SAMA01P1408A รายละเอียด
18:24:52   SAMA01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ SAMA01C1408A รายละเอียด
18:24:42   S5001P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ S5001P1408A รายละเอียด
18:24:28   S5001C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ S5001C1408A รายละเอียด
18:24:15   PTT01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ PTT01P1408A รายละเอียด
18:24:01   PTT01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ PTT01C1408A รายละเอียด
18:23:42   PS01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ PS01P1408A รายละเอียด
18:23:29   PS01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ PS01C1408A รายละเอียด
18:23:14   LPN01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ LPN01P1408A รายละเอียด
18:23:01   LPN01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ LPN01C1408A รายละเอียด
18:22:49   IVL01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ IVL01P1408A รายละเอียด
18:22:36   IVL01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ IVL01C1408A รายละเอียด
18:22:20   GLOB01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ GLOB01P1408A รายละเอียด
18:22:06   GLOB01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ GLOB01C1408A รายละเอียด
18:21:52   CPAL01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ CPAL01P1408A รายละเอียด
18:21:33   CPAL01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ CPAL01C1408A รายละเอียด
18:21:19   BTS01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BTS01P1408A รายละเอียด
18:21:04   BTS01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ BTS01C1408A รายละเอียด
18:20:43   AAV01P1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ AAV01P1408A รายละเอียด
18:20:28   AAV01C1408A แจ้งราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของ AAV01C1408A รายละเอียด
18:20:14   QH01P1411A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH01P1411A รายละเอียด
18:19:59   QH01C1411A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH01C1411A รายละเอียด
18:17:47   SCBLIF กรรมการตรวจสอบลาออก รายละเอียด
18:07:05   CK แจ้งกรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
17:53:24   CSC แจ้งผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป้นหุ้นสามัญ รายละเอียด
17:49:06   CPI การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
17:48:22   QH08C1504A แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH08C1504A รายละเอียด
17:48:00   QH28C1503A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ QH28C1503A รายละเอียด
17:46:54   MALEE แจ้งกรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
17:45:28   QH28C1501A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของ QH28C1501A รายละเอียด
17:44:19   SINGHA แจ้งความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการ รายละเอียด
17:41:42   NUSA แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์(F53-5) รายละเอียด
17:39:09   TOG กรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
17:33:05   BTS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน รายละเอียด
17:28:32   KASET การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
17:27:49   SSC รองประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลาออกจากตำแหน่ง รายละเอียด
17:24:13   SIRI แจ้งกรรมการลาออก (เพิ่ม Template) รายละเอียด
17:21:12   LOXLEY แจ้งกรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
17:16:15   MFC กรรมการลาออก รายละเอียด
17:16:09   TOP การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
17:15:53   BLAND รายงานการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
17:13:58   NMG แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น รายละเอียด
17:13:54   QH06C1408A แจ้งยกเลิกการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH06C1408A รายละเอียด
17:12:47   ZMICO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
17:12:11   EVER หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   GENCO หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   EMC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   SST หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   ABC หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   ACD หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   DIMET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   TAKUNI หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:11   mai หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:12:04   ZMICO สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3) รายละเอียด
17:11:45   ANAN แจ้งประธานกรรมการบริษัทลาออก รายละเอียด
17:11:28   MILL แจ้งประธานกรรมการลาออก รายละเอียด
17:10:46   TTW แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท รายละเอียด
17:10:00   PTTEP แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในหุ้นกู้ PTEP183A ของ ปตท.สผ. เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย รายละเอียด
17:10:00   PTEP183A แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิในหุ้นกู้ PTEP183A ของ ปตท.สผ. เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย รายละเอียด
17:09:33   KTZ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
17:09:26   CCP แจ้งราคาเสนอขายและวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
17:09:10   KTZ สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-2) รายละเอียด
17:08:44   PDI แผนกลยุทธ์โครงการพลังงานทดแทนของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
17:08:07   NYT แจ้งการลาออกของประธานกรรมการ รายละเอียด
17:07:47   SIRI แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIRI-W1 ครั้งที่ 11 รายละเอียด
17:07:10   SIRI แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
17:06:06   POST กรรมการลาออก รายละเอียด
17:04:34   AFC เปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
17:04:29   GFM เปิดเผยสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบมจ.โกลด์ไฟน์ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์(แบบ247-4) รายละเอียด
17:02:53   RATCH การขายหุ้นในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่า เพาเวอร์ 3 โครงการ ให้บริษัทย่อย รายละเอียด
17:02:07   BROOK แจ้งการลาออกของประธานคณะกรรมการ รายละเอียด
17:01:49   TGPRO รองประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
17:01:24   QH23C1502A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายละเอียด
17:00:43   SSI เสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ รายละเอียด
17:00:11   THL ขยายระยะเวลาหยุดทำการชั่วคราว บริษัท ทุ่งคำ จำกัด รายละเอียด
13:37:22   KBANK กรรมการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลาออก (แก้ไข) รายละเอียด
13:02:37   KBANK กรรมการของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ลาออก รายละเอียด
12:55:30   SKR ประธานกรรมการลาออก รายละเอียด
12:41:55   CGS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557(ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
12:41:24   CGS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย งวดครึ่งปี (F45-3)(ตรวจสอบ) รายละเอียด
12:41:14   CIMBT กรรมการลาออก รายละเอียด
12:39:21   BFIT การลาออกของประธานกรรมการ รายละเอียด
12:38:30   KBS รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (KBS-W1) รายละเอียด
12:38:11   KBS แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รายละเอียด
12:37:43   BCP การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
12:34:25   TSF รายงานผลการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5) รายละเอียด
12:33:00   SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 247-4 ของ GFM รายละเอียด
12:32:32   PTSEC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
12:31:39   SBPF ชี้แจงการจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
12:31:20   PTSEC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
12:30:34   KTECH (F 53-5) แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
12:30:06   KTECH รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
09:27:20   AEC แจ้งอนุมัติงบการเงินและเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
09:20:07   AEC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
09:16:35   THRE แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
09:08:12   AEC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
09:07:55   IVL กรรมการอิสระลาออก รายละเอียด
09:03:11   CKP กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
08:58:22   WORLD แจ้งขอผ่อนผันการส่งงบการเงิน รายละเอียด
08:46:53   KTB คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
08:44:17   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-W6 รายละเอียด
08:44:17   TICON การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน TICON-W6 รายละเอียด
08:41:43   TH การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญ ("TH-W1") รายละเอียด
08:39:22   PTT กรรมการลาออก รายละเอียด
08:36:13   SSSC ขอเชิญเสนอบรรจุวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558 รายละเอียด
08:33:39   TOP แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
08:29:49   AOT แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
08:24:48   PTTGC การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย Vencorex รายละเอียด
08:14:59   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:14:59   STEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:14:59   NMG SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
08:07:23   RATCH ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
07:59:07   BCP แจ้งการลาออกของกรรมการ รายละเอียด
07:48:06   MCOT แจ้งกรรมการบริษัทฯ ลาออก รายละเอียด
07:41:47   EIC แก้ไขวิธีคำนวณราคาและอัตราการใช้สิทธิของ EIC-W1 และแจ้งเปลี่ยนราคาและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ EIC-W1 ครั้งที่ 1 และ 2 รายละเอียด
07:00:05   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:44:05   TSD S5013P1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:03   TSD PTT13P1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:01   TSD S5013C1412A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:59   TSD PTT13C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

29 ส.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
22:28:19   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:26:19   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:25:08   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:21:47   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:19:07   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:18:21   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:17:34   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:16:44   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:15:54   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
22:14:21   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 29/08/2557 รายละเอียด
20:47:30   ABFTH รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
20:45:23   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
18:44:19   TU-PF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
18:35:12   QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
18:32:59   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
18:31:10   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 29/08/2557 รายละเอียด
18:30:10   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 29/08/2557 รายละเอียด
18:29:09   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 29/08/2557 รายละเอียด
18:28:19   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 29/08/2557 รายละเอียด
18:05:29   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
17:46:15   MIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:45:06   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:38:32   SSPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:36:45   UNIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:35:59   TIF1 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1) รายละเอียด
17:34:50   BKKCP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
17:11:18   TNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:53:45   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (แก้ไข) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้