ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
27 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
19:02:29   KG965 งบการเงินรายปี 2557 ZIP
18:43:44   TGOLDETF งบการเงินครึ่งปี 2558 ZIP
08:53:18   TTA งบการเงินรายปี 2557 ZIP
27 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:50:14   BMCL42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย BMCL42C1412A รายละเอียด
20:49:33   PTTG42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย PTTG42C1412A รายละเอียด
20:48:51   BANP42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย BANP42C1412A รายละเอียด
20:48:09   KTB42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KTB42C1412A รายละเอียด
20:47:27   ITD42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย ITD42C1412A รายละเอียด
20:46:32   BBL42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย BBL42C1412A รายละเอียด
20:45:53   M42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย M42C1412A รายละเอียด
20:45:02   BLAN42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย BLAN42C1412A รายละเอียด
20:44:10   BTS42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย BTS42C1412A รายละเอียด
20:43:15   KBAN42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย KBAN42C1412A รายละเอียด
20:41:52   SAMA42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย SAMA42C1412A รายละเอียด
20:41:02   TMB42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย TMB42C1412A รายละเอียด
20:40:20   TTA42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย TTA42C1412A รายละเอียด
20:39:28   VGI42C1412A การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย VGI42C1412A รายละเอียด
20:11:27   AJD ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
19:59:05   LIVE แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
19:45:10   MILL แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (MILL-W3) รายละเอียด
19:34:24   BLAND รายงานการซื้อหุ้นคืน รายละเอียด
19:29:05   TH แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียด
19:19:59   TOP11C1504A รายงานกระจายการถือ : TOP11C1504A รายละเอียด
19:14:30   SAMA11C1504A รายงานกระจายการถือ : SAMA11C1504A รายละเอียด
19:14:12   SPCG11C1504A รายงานกระจายการถือ : SPCG11C1504A รายละเอียด
19:13:53   TOP11P1504A รายงานกระจายการถือ : TOP11P1504A รายละเอียด
19:13:35   LH11C1504A รายงานกระจายการถือ : LH11C1504A รายละเอียด
19:13:16   INTU11P1504A รายงานกระจายการถือ : INTU11P1504A รายละเอียด
19:13:01   INTU11C1504A รายงานกระจายการถือ : INTU11C1504A รายละเอียด
19:12:45   HEMR11C1504A รายงานกระจายการถือ : HEMR11C1504A รายละเอียด
19:12:28   GLOB11C1504A รายงานกระจายการถือ : GLOB11C1504A รายละเอียด
19:10:58   CENT11C1504A รายงานกระจายการถือ : CENT11C1504A รายละเอียด
19:10:41   BANP11P1503A รายงานกระจายการถือ : BANP11C1503A รายละเอียด
19:10:37   EIC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
19:10:23   AAV11C1504A รายงานกระจายการถือ : AAV11C1504A รายละเอียด
19:08:58   HMPR28C1503A รายงานกระจายการถือ : HMPR28C1503A รายละเอียด
19:08:14   QH28C1503A รายงานกระจายการถือ : QH28C1503A รายละเอียด
19:07:33   TMB28C1502B รายงานกระจายการถือ : TMB28C1502B รายละเอียด
19:06:36   EART28C1502A รายงานกระจายการถือ : EART28C1502A รายละเอียด
19:05:34   BTS28C1502A รายงานกระจายการถือ : BTS28C1502A รายละเอียด
19:01:16   KG965 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
18:47:58   UIC การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ รายละเอียด
18:43:14   BTNC การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเเละ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา รายละเอียด
18:42:30   TGOLDETF ขอชี้แจงผลการดำเนินงานกองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง (TGOLDETF)เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายละเอียด
18:42:07   VNT การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2558 รายละเอียด
18:41:48   TGOLDETF สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งวดครึ่งปี (F45-1) รายละเอียด
18:40:24   VNT แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2014 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
18:17:19   BGH13C1502A รายงานกระจายการถือ : BGH13C1502A รายละเอียด
18:15:40   BTS13C1503A รายงานกระจายการถือ : BTS13C1503A รายละเอียด
18:14:38   UOBKH ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ล่วงหน้า รายละเอียด
18:04:09   KIAT ประกาศวันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:56:12   UIC การกำหนดวันหยุดตามประเพณ๊ ประจำปี2558 รายละเอียด
17:51:04   ADVA01C1503A รายงานกระจายการถือ : ADVA01C1503A รายละเอียด
17:50:56   SEAOIL รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( IFA ) ต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
17:46:03   AUCT การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า รายละเอียด
17:45:41   MTI การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
17:43:42   CMR ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM ประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
17:38:59   UMS วันหยุดประจำปี 2558 รายละเอียด
17:36:41   IT การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด
17:34:51   BAFS แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย รายละเอียด
17:32:30   SPI แจ้งเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน รายละเอียด
17:31:57   WACOAL แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน รายละเอียด
17:26:48   LH13C1503A รายงานกระจายการถือ : LH13C1503A รายละเอียด
17:25:53   AP แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย รายละเอียด
17:14:09   TTA13P1503A รายงานกระจายการถือ : TTA13P1503A รายละเอียด
17:12:39   ITD13C1504A รายงานกระจายการถือ : ITD13C1504A รายละเอียด
17:11:38   POMPUI การแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
17:10:32   SET SET News :ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ และ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม SET Awards 2014 รายละเอียด
17:08:04   AJD Trading Alert List Information รายละเอียด
17:08:04   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:08:04   SET Trading Alert List Information รายละเอียด
17:08:04   UWC Trading Alert List Information รายละเอียด
17:07:00   TNL แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน รายละเอียด
17:03:37   BTS ผลการเข้าร่วมประมูลโครงการสัมปทานเดินรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงปักกิ่ง สาย 16 รายละเอียด
17:00:28   AAV แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2558 รายละเอียด
17:00:08   AAV การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ รายละเอียด
13:37:29   EIC ร่างวัตถุประสงค์เพิ่มเติม รายละเอียด
13:28:17   MLINK แจ้งแต่งตั้งกรรมการ รายละเอียด
13:25:47   SCCC แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
13:13:55   LIVE การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ และการจัดสรรหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ครั้งที่ 2-แก้ไข Pdf File รายละเอียด
12:46:49   MFC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2557 กำหนดวัน EGM ครั้งที่ 1/2558 การออก MFC-W1 และ/หรือ MFC-ESOP (แก้ไข2) รายละเอียด
12:44:06   RS ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียด
12:43:44   RS แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2558 รายละเอียด
12:40:26   SIRI แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:37:11   SUSCO การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:35:02   EARTH การเผยแพร่รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:34:48   GBX การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
12:34:20   AOT23P1501A รายงานกระจายการถือ : AOT23P1501A รายละเอียด
09:54:09   EIC รายละเอียดเงื่อนไขหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียด
09:53:08   EIC FORM 53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน รายละเอียด
09:45:35   AJP แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2557 (เพิ่มเติม template) รายละเอียด
09:37:58   EIC นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น , เพิ่มทุน และออกหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียด
09:31:44   DNA การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par), การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (แก้ไข) รายละเอียด
09:26:01   MFC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2557 กำหนดวัน EGM ครั้งที่ 1/2558 การออก MFC-W1 และ/หรือ MFC-ESOP1(แก้ไข) รายละเอียด
09:18:25   UMS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2557 รายละเอียด
09:04:34   MFC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2557 กำหนดวัน EGM ครั้งที่ 1/2558 การออก MFC-W1 และ/หรือ MFC-ESOP1 รายละเอียด
08:54:42   TTA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
08:54:03   TTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
08:52:03   ACD ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
08:48:56   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน CK13C1412A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:48:56   CK13C1412A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน CK13C1412A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:48:03   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBAN13C1505A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:48:03   KBAN13C1505A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KBAN13C1505A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:47:43   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BBL13C1505A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:47:43   BBL13C1505A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BBL13C1505A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:47:17   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT13C1504A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:47:17   AOT13C1504A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AOT13C1504A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:45:30   GRAMMY หุ้นเพิ่มทุนของ GRAMMY เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:45:30   SET หุ้นเพิ่มทุนของ GRAMMY เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:42:02   DNA ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: DNA-W1 เริ่มซื้อขาย 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:42:02   mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: DNA-W1 เริ่มซื้อขาย 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:35:57   BTC การขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัท รายละเอียด
08:27:13   DNA การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par), การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รายละเอียด
08:10:27   BEX BEX แจ้งรับ LB446A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:10:27   LB446A BEX แจ้งรับ LB446A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
08:09:27   TISCO แจ้งผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
07:45:58   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SPCG28C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:45:58   SPCG28C1506A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SPCG28C1506A เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:45:43   SET หุ้นเพิ่มทุนของ EMC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:45:43   EMC หุ้นเพิ่มทุนของ EMC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:45:27   SET หุ้นเพิ่มทุนของ UNIQ เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:45:27   UNIQ หุ้นเพิ่มทุนของ UNIQ เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:11:54   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:11:54   SLC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
07:00:07   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด
06:43:13   TSD SPCG28C1506A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

27 พ.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:13:11   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:12:05   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:10:59   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:09:33   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:08:27   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:07:28   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:06:16   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:05:07   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
20:03:42   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
19:48:22   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/11/2557 รายละเอียด
19:10:49   JCP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
19:10:08   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/11/2557 รายละเอียด
19:09:21   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/11/2557 รายละเอียด
19:03:31   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/11/2557 รายละเอียด
19:02:00   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 27/11/2557 รายละเอียด
18:57:22   KPNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:52:48   MJLF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:27:15   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
17:45:59   BTSGIF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:41:37   M-PAT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:41:14   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:39:33   HPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:39:13   TLGF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:37:50   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
17:36:22   M-II รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:35:18   M-AAA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:34:06   M-STOR รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:32:36   MNIT2 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:31:07   MNRF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:30:00   MNIT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
17:15:32   LUXF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้
 
     
 
RSS| ติดต่อเรา| เว็บไซต์น่าสนใจ| แผนผังเว็บไซต์| ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์   Bookmark and Share