ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
18 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
17:47:56   AEONTS งบการเงินรายปี 2556 ZIP
17:18:12   TCAP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
17:17:21   BAY งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
17:16:58   KKP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
17:09:35   KBANK งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
17:03:41   BBL งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
17:02:50   THANI งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
13:00:40   ICHI งบการเงินรายปี 2556 ZIP
08:21:47   CIMBT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
07:58:28   BFIT งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 ZIP
18 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
18:31:56   KTB42P1404A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ KTB42P1404A รายละเอียด
18:31:17   CRANE แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วในบริษัทย่อย รายละเอียด
18:30:06   KTB42C1404A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ KTB42C1404A รายละเอียด
18:27:36   EFORL แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
18:26:52   TMB11P1408A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB11P1408A รายละเอียด
18:26:30   TMB11C1408A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB11C1408A รายละเอียด
18:26:13   QH11C1406A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH11C1406A รายละเอียด
18:25:40   KTB11C1406A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB11C1406A รายละเอียด
18:20:06   SENA แจ้งแก้ไขตัวเลขอัตราเงินปันผลประจำปี 2556 รายละเอียด
18:02:05   KTB06C1601A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB06C1601A รายละเอียด
18:01:41   KTB06CB แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB06CB รายละเอียด
18:00:25   TMB06C1502A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB06C1502A รายละเอียด
18:00:08   KTB06PB แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB06PB รายละเอียด
17:59:30   QH06C1408A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH06C1408A รายละเอียด
17:55:46   KTB16C1411A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB16C1411A รายละเอียด
17:55:13   TMB16C1409A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB16C1409A รายละเอียด
17:54:32   TMB13C1407A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB13C1407A รายละเอียด
17:52:30   TPAC แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:51:11   AEONTS คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 20 ก.พ. 2557 รายละเอียด
17:50:21   AEONTS แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เรื่องรายการเกี่ยวโยง รายละเอียด
17:50:09   KTB13C1406A แจ้งราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB13C1406A รายละเอียด
17:49:16   AEONTS สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
17:44:38   GOLD ชี้แจงข้อมูลตามที่สำนักงาน กลต. สอบถามประเด็นการเข้าทำรายการขายที่ดิน รายละเอียด
17:43:40   SET SET News : บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 21 เม.ย. นี้ รายละเอียด
17:43:15   WORK แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
17:42:53   HFT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
17:42:29   MODERN มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/2557 รายละเอียด
17:35:10   SPORT แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
17:27:53   TMB01P1406A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB01P1406A รายละเอียด
17:27:34   TMB01C1406A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB01C1406A รายละเอียด
17:26:36   WIIK รายงานข้อมูลประจำปี56-1 ปี 2556(แก้ไข) รายละเอียด
17:26:34   QH01P1406A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH01P1406A รายละเอียด
17:26:18   QH01C1406A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ QH01C1406A รายละเอียด
17:24:54   TCAP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
17:22:18   KTB01P1405A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB01P1405A รายละเอียด
17:21:44   KTB01C1405A แจ้งผลการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ KTB01C1405A รายละเอียด
17:20:56   CSS การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
17:20:24   RPC แจ้งการชำระเงินค่าหุ้น พร้อมรับโอนหุ้น และรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
17:19:59   TMB18C1408A การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ TMB18C1408A รายละเอียด
17:18:38   KKP รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:17:55   KKP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
17:17:18   TCAP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
17:16:40   BAY คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 รายละเอียด
17:16:08   BAY นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ก่อนสอบทาน รายละเอียด
17:15:50   KKP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
17:15:29   BAY สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
17:15:04   TCAP รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้น บมจ.ทุนธนชาตและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มี.ค.2557 รายละเอียด
17:13:47   LIT นำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท รายละเอียด
17:10:02   mai การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "UAC" รายละเอียด
17:10:02   UAC การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ "UAC" รายละเอียด
17:08:57   SET การดำเนินการทางวินัยกับบริษัทสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับอนุญาต รายละเอียด
17:07:41   ALUCON แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 รายละเอียด
17:06:36   KBANK รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:05:47   AHC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
17:05:25   SET หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:25   RASA หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ รายละเอียด
17:05:17   AHC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 รายละเอียด
17:05:12   KBANK สรุปผลการดำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1/2557 รายละเอียด
17:04:48   KBANK นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1/2557 (ฉบับก่อนการสอบทาน) รายละเอียด
17:04:40   AMC แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไขไฟล์แนบภาษาอังกฤษ) รายละเอียด
17:04:18   KBANK สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
17:03:31   THANI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
17:03:17   THANI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) รายละเอียด
17:03:08   BAY ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:02:54   BBL ธ.พ.1.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:02:10   BBL สรุปผลประกอบการงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:01:15   BBL นำส่งงบการเงินชุดก่อนสอบทานสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:01:07   KC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
17:01:03   TMB23C1410A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ รายละเอียด
17:00:46   KTB23C1408A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ รายละเอียด
17:00:45   BBL ข่าวผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
17:00:12   BBL สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
14:17:29   UAC การเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ผ่านเว็บไซด์ รายละเอียด
14:17:06   UAC แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รายละเอียด
13:27:49   GOLD ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น GOLD และ UV เกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
13:27:49   SEC ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น GOLD และ UV เกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
13:27:49   UV ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น GOLD และ UV เกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
13:15:10   AOT28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : AOT28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
13:12:43   ICHI การนำส่งงบการเงิน รายละเอียด
13:12:04   BEC รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
13:11:08   BBL28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BBL28C1404 (เพิ่ม Template) รายละเอียด
13:09:07   BTS28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : BTS28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
13:07:12   CPN28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : CPN28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
13:05:06   INTU28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : INTU28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
13:02:38   ICHI สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) รายละเอียด
13:02:34   IRPC28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : IRPC28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:58:12   KTB28P1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : KTB28P1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:56:24   SCB28P1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SCB28P1404A (เพิ่ม Templte) รายละเอียด
12:54:31   PS28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PS28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:52:24   PTT28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : PTT28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:50:28   TRUE28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:48:45   TRUE28P1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE28P1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:46:33   TTA28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TTA28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:43:18   THAI28C1404A ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : THAI28C1404A (เพิ่ม Template) รายละเอียด
12:42:20   GFPT แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย รายละเอียด
12:36:49   SUPER ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียด
12:32:07   TVD แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุน และ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย รายละเอียด
12:01:33   NMG SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2557 รายละเอียด
12:01:33   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2557 รายละเอียด
12:01:33   SUPER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2557 รายละเอียด
09:42:42   GOLD SEC News : ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น GOLD และ UV เกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
09:42:42   SEC SEC News : ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น GOLD และ UV เกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
09:42:42   UV SEC News : ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น GOLD และ UV เกี่ยวกับราคาประเมินทรัพย์สินที่จะขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายละเอียด
09:24:02   TMW แจ้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
08:50:55   IEC งดปันผล ลดทุน - เพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญ ปี 2557(ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)(แก้ไขสถานที่ประชุม) รายละเอียด
08:43:34   SET หุ้นเพิ่มทุนของ GOLD เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:43:34   GOLD หุ้นเพิ่มทุนของ GOLD เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:40:36   mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: SLC-W4 เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:40:36   SLC ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: SLC-W4 เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:02   HMPR23C1410A การปรับสิทธิราคาใช้สิทธิ และ อัตราใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ (Revise) รายละเอียด
08:31:49   SET หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:31:49   TTA หุ้นเพิ่มทุนของ TTA เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:26:02   BBL08CD แจ้งปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ BBL08CD (แก้ไข pdf) รายละเอียด
08:25:38   CIMBT คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
08:23:39   CIMBT สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
08:12:16   SET หุ้นเพิ่มทุน EPCO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:12:16   EPCO หุ้นเพิ่มทุน EPCO เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:08:14   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ICHI เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:08:14   ICHI ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ ICHI เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:06:38   BEX ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ SRT174B เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:06:38   SRT174B ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ SRT174B เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:06:27   BEX ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BMTA244A เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:06:27   BMTA244A ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BMTA244A เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:06:16   BMTA194A ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BMTA194A เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:06:16   BEX ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BMTA194A เริ่มซื้อขาย 21 เมษายน 2557 รายละเอียด
07:57:12   BFIT สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) รายละเอียด
07:56:09   BFIT รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียด
07:55:09   BFIT นำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด 31 มี.ค.2557 ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้สอบทานและยังมิได้ตรวจสอบ รายละเอียด
07:04:01   RATCH การจดทะเบียนยกเลิกกิจการของบริษัทย่อย รายละเอียด
06:42:59   TSD ICHI : การเพิ่มทุนสำหรับหุ้นที่จำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป รายละเอียด
06:42:56   THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (OTO-R) รายละเอียด

18 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
17:56:58   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 เมษายน 2557 รายละเอียด
17:43:20   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้