ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
29 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
12:32:45   TPC งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
08:27:39   DELTA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
29 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
13:25:27   PRINC รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
13:17:37   VGI ชี้แจงข่าวการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
13:14:58   MONO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน รายละเอียด
13:08:30   ARIP รายงานการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (ส่วนที่เหลือ) รายละเอียด
12:55:44   SUTHA รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:51:37   KTECH รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
12:48:17   TGROWTH ประกาศจ่ายเงินปันผล TGROWTH Q2/2557 รายละเอียด
12:46:43   CPNRF ประกาศการจ่ายเงินปันผลของ CPNRF รายละเอียด
12:45:09   SRICHA รายงานแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน รายละเอียด
12:45:06   EPCO รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:44:15   SIRIP ประกาศจ่ายเงินปันผล SIRIP Q2/2557 รายละเอียด
12:41:43   CPNCG ประกาศจ่ายเงินปันผล CPNCG Q2/2557 รายละเอียด
12:40:06   TRUEIF ประกาศจ่ายเงินปันผล TRUEIF Q2/2557 รายละเอียด
12:39:56   CRYSTAL ประกาศจ่ายเงินปันผล CRYSTAL Q2/2557 รายละเอียด
12:38:29   CHG รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:37:30   NUSA รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:37:10   NUSA แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:36:56   ECL รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนครั้งที่2(ฉบับแก้ไข) รายละเอียด
12:36:16   STA รายงานความคืบหน้าการใช้เงินเพิ่มทุน รายละเอียด
12:35:08   POPF ประกาศจ่ายเงินปันผล POPF Q2/2557 รายละเอียด
12:33:20   AIE รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน รายละเอียด
12:31:00   TPC ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนการสอบทาน) และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียด
12:30:44   TPC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2557 (ก่อนการสอบทาน) รายละเอียด
12:30:24   TPC สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09:47:48   TH ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
09:40:09   BLAND ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
08:55:10   FVC รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน รายละเอียด
08:49:26   TH ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ TH รายละเอียด
08:49:26   SET ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ TH รายละเอียด
08:45:44   SET หุ้นเพิ่มทุนของ NUSA เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:45:44   NUSA หุ้นเพิ่มทุนของ NUSA เริ่มซื้อขายวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:37:33   BJCHI แจ้งการลงนามในสัญญาใหม่ (Petrobras) รายละเอียด
08:37:09   BJCHI รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 2) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
08:33:52   DELTA การทำรายการเกี่ยวโยง - การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย รายละเอียด
08:32:02   DELTA ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสองของปี 2557 รายละเอียด
08:30:00   DELTA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
08:29:11   TH SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:29:11   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 รายละเอียด
08:09:29   COLOR รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม รายละเอียด
08:08:16   RATCH การเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท รายละเอียด
08:03:04   CKP รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน รายละเอียด
06:50:31   CNT แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมปี 2557 รายละเอียด
06:43:12   TSD BANP13C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:09   TSD CK13C1501A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด

29 ก.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
12:45:19   FUTUREPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
12:43:56   TLOGIS รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
12:43:00   TFUND รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
12:42:23   URBNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
12:41:06   SPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้