ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
23 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
23 เม.ย. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
13:47:45   DNA แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:28:52   CM มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:26:32   COLOR แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:21:48   SRICHA มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
13:15:06   RPC แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
13:09:24   OCEAN การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียด
13:05:53   AJD การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
13:05:04   MBK การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 รายละเอียด
13:04:30   MBK การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของ MBK รายละเอียด
13:04:16   CPNRF แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
12:38:18   AEONTS แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 จ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการ กำหนดวัน AGM รายละเอียด
09:29:01   PRINC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เพิ่ม template) รายละเอียด
08:55:53   SPG การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
08:44:57   MLINK การจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อร่วมลงทุน รายละเอียด
08:44:55   BMTA224B ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BMTA224B เริ่มซื้อขาย 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:44:55   BEX ตลท.เพิ่มสินค้าตราสารหนี้ภาครัฐ BMTA224B เริ่มซื้อขาย 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:44:28   AI แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
08:43:04   BTC การลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
08:40:13    SENA ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่บริษัทแก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม รายละเอียด
08:38:59   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BJC13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:59   BJC13C1410A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BJC13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:41   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:41   CPF13C1410A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CPF13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:27   INTU13C1410A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : INTU13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:27   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : INTU13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:14   SCB13C1410A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:38:14   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : SCB13C1410A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:37:51   SET ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013P1409A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:37:51   S5013P1409A ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : S5013P1409A เริ่มซื้อขายวันที่ 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
08:36:04   INET แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
08:27:49   JUBILE แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รายละเอียด
08:21:57   GCAP มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
08:20:00   RATCH แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) รายละเอียด
08:18:58   BTNC แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 รายละเอียด
08:13:00   CHOW แจ้งการลงทุนของบริษัทย่อยทางอ้อม และแจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย รายละเอียด
08:02:51   AUCT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
08:00:36   PTTEP การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Hess Corporation ที่ถือครองสัดส่วนในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย รายละเอียด
07:42:27   MBAX แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
07:25:27   SET หุ้นเพิ่มทุนของ SF เริ่มซื้อขาย 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
07:25:27   SF หุ้นเพิ่มทุนของ SF เริ่มซื้อขาย 24 เมษายน 2557 รายละเอียด
07:17:01   SPG การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียด
06:43:14   TSD SCB13C1410A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:12   TSD BJC13C1410A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:10   TSD CPF13C1410A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:08   TSD INTU13C1410A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:07   TSD AIRA-WA : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:04   TSD S5013P1409A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:43:02   TSD AIRA : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:42:59   THAINVDR ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (APCO-R) รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้