ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
30 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
20:10:16   CNS งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 - ก่อนสอบทาน ZIP
20:06:12   SMG งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
17:39:47   GLOW งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
12:49:46   SPA งบการเงินรายปี 2556 ZIP
12:48:51   SPA งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 ZIP
12:43:55   CSR งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
12:35:09   PTTEP งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 ZIP
12:32:27   ZMICO งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 (ก่อนสอบทาน) ZIP
30 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:21:08   CENTEL แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
20:13:08   TISCO แจ้งผลการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ รายละเอียด
20:09:30   SMG คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
20:08:23   SMG สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1) รายละเอียด
20:06:27   TH แจ้งยกเลิกการเพิ่มทุน, ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นAA, ยกเลิกการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง, ยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รายละเอียด
19:56:40   CNS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)-ก่อนสอบทาน รายละเอียด
19:11:15   UNIQ การเผยแพร่เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด
18:44:11   MILL การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2557 รายละเอียด
18:36:20   SSPF รายงานความคืบหน้าคดีความระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทรกับกรมสรรพากร รายละเอียด
18:10:05   ADVA28C1501B รายงานกระจายการถือ : ADVA28C1501B รายละเอียด
18:09:06   ADVA28P1501A รายงานกระจายการถือ : ADVA28P1501A รายละเอียด
18:08:14   BJC28C1503A รายงานกระจายการถือ : BJC28C1503A รายละเอียด
18:07:30   BLAN28C1501A รายงานกระจายการถือ : BLAN28C1501A รายละเอียด
18:07:24   WAT แบบรายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียด
18:06:50   PS28C1502A รายงานกระจายการถือ : PS28C1502A รายละเอียด
18:05:47   SCB28C1502A รายงานกระจายการถือ : SCB28C1502A รายละเอียด
18:01:50   CRYSTAL ประกาศจ่ายเงินปันผล CRYSTAL Q3/2557 รายละเอียด
17:57:04   SCB การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III (Pillar III Disclosure) มิถุนายน 2557 รายละเอียด
17:50:25   JUBILE แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) รายละเอียด
17:48:48   SCB การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
17:43:04   KSL แบบแจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน รายละเอียด
17:42:48   KSL แจ้งการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและลดทุน รายละเอียด
17:40:41   GLOW คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
17:40:12   GLOW สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
17:37:06   TIES แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (แก้ไข Template) รายละเอียด
17:34:40   PPS การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:32:21   BSM ชี้แจง Trading Alert List รายละเอียด
17:30:08   VIH การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ รายละเอียด
17:28:39   TWS การดำเนินการเกี่ยวกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รายละเอียด
17:19:30   RPC แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 รายละเอียด
17:19:11   RPC การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า รายละเอียด
17:18:57   LH แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย รายละเอียด
17:14:55   TVO การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียด
17:08:32   TIES แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เพิ่มเติม Template) รายละเอียด
17:05:33   TOG แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
17:03:51   RATCH การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น จำกัด รายละเอียด
17:03:03   BSM Trading Alert List Information รายละเอียด
17:03:03   mai Trading Alert List Information รายละเอียด
17:01:05   BGH การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด รายละเอียด
17:01:04   SET การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "AJD" รายละเอียด
17:01:04   AJD การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ "AJD" รายละเอียด
14:27:39   SET SET News :บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) เริ่มซื้อขายใน mai 31 ต.ค. นี้ รายละเอียด
13:30:55   THAI กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558 รายละเอียด
13:21:39   SUSCO แจ้งชื่อย่อหลักทรัพย์ของ "ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)" รายละเอียด
13:17:41   S นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) โดย SPM รายละเอียด
13:17:25   S นำส่งสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) โดยนายสันติ รายละเอียด
12:50:24   SMK การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รายละเอียด
12:48:10   SPA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
12:47:17   SPA สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
12:45:50   SPA คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557 รายละเอียด
12:45:29   SPA แจ้งนโยบายการส่งงบการเงิน รายละเอียด
12:44:43   AOT แจ้งมติการสรรหากรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
12:43:25   STEC การประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ รายละเอียด
12:42:19   CSR สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1) รายละเอียด
12:38:18   ZMICO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 (ก่อนสอบทาน) รายละเอียด
12:36:55   ZMICO สรุปผลการดำเนินงานก่อนสอบทานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
12:35:21   TIES แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
12:34:49   ADVA23C1411A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย ADVA23C1411A รายละเอียด
12:34:33   PTTEP คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557 รายละเอียด
12:34:32   ADVA23P1411A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย ADVA23P1411A รายละเอียด
12:34:16   BANP23C1411A กำหนดปิดสมุดทะเบียนและหยุดพักการซื้อขาย BANP23C1411A รายละเอียด
12:33:54   PTTEP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
12:33:17   PTTEP งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 รายละเอียด
12:19:43   SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ S โดย 1) นายสันติ ภิรมย์ภักดี 2) DAMERIUS PTE. LTD. รายละเอียด
12:17:00   SEC SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ S โดย 1) บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด 2) Singha Property Management (Singapore) Pte Ltd รายละเอียด
08:59:36   KIAT แจ้งเปลี่ยนชื่อย่อบริษัทย่อย รายละเอียด
08:47:13   WORLD แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่ รายละเอียด
08:42:19   EVER 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EVER-W1 รายละเอียด
08:42:19   SET 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EVER-W1 รายละเอียด
08:38:22   SSSC แจ้งวันหยุดทำการบริษัท ปี 2558 รายละเอียด
08:31:21   BEX BEX แจ้งรับ LB616A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:31:21   LB616A BEX แจ้งรับ LB616A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:30:29   BEX BEX แจ้งรับ LB296A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:30:29   LB296A BEX แจ้งรับ LB296A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:29:34   SPA ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SPA เริ่มซื้อขาย 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:29:34   mai ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SPA เริ่มซื้อขาย 31 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:28:05   mai 3 พฤศจิกายน 2557: สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GFM รายละเอียด
08:28:05   GFM 3 พฤศจิกายน 2557: สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GFM รายละเอียด
08:10:49   RPC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:10:49   KAMART SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:10:49   NPARK SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:10:49   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:10:49   CYBER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:29   HOTPOT ชี้แจงข่าวในหนังสือพิมพ์ รายละเอียด
07:00:08   THAINVDR รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ของ THAI NVDR ณ วันปิดสมุดทะเบียน รายละเอียด

30 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
20:24:59   SCBSET รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/10/2557 รายละเอียด
19:12:06   KG965 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:58:56   TGOLDETF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 October 2557 รายละเอียด
18:44:08   CHINA รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:43:04   GLD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:41:50   HK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:40:28   EBANK รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:38:17   ESET50 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:36:55   ENY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:35:55   EICT รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:34:35   EFOOD รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:33:35   ECOMM รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:30:20   TH100 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/10/2557 รายละเอียด
18:29:10   1DIV รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/10/2557 รายละเอียด
18:28:22   TDEX รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/10/2557 รายละเอียด
18:27:23   GOLD99 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 30/10/2557 รายละเอียด
18:22:41   BCHAY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
18:06:44   ENGY รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
18:04:46   TIF1 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (แก้ไข) รายละเอียด
18:00:36   BKKCP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:51:48   WHAPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:49:10   CTARAF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:48:30   LUXF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
17:44:39   GOLDPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:43:22   MIPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:42:32   MJLF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:41:04   SSTSS รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ รายละเอียด
17:39:58   KPNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
17:27:06   TIF1 รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1) รายละเอียด
17:25:21   TTLPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
12:52:45   QHOP รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
12:35:03   URBNPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
12:34:02   SPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน รายละเอียด
12:33:26   SSPF รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้