ข่าววันนี้
     
 
 
ตลาด    ทั้งหมด SET mai TFEX BEX
     

ภาคเช้า
ภาคบ่าย
ตลอดวัน
 
ข่าวงบการเงินวันนี้
22 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว รูปแบบข่าว
ไม่พบข้อมูล
22 ต.ค. 2557
เวลา   หลักทรัพย์ หัวข้อข่าว  
08:51:17   SET หุ้นเพิ่มทุน IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:51:17   IEC หุ้นเพิ่มทุน IEC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:49:03   AJD การลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย (เพิ่มเติม) รายละเอียด
08:48:21   LB21DA BEX แจ้งรับ LB21DA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:48:21   BEX BEX แจ้งรับ LB21DA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวัน 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:47:44   ILB283A BEX แจ้งรับ ILB283A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:47:44   BEX BEX แจ้งรับ ILB283A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:43:12   NWR การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : NWR-W2 รายละเอียด
08:43:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : NWR-W2 รายละเอียด
08:42:28   GFPT07C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:28   IVL07C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:28   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:28   TTA07C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 3 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย CIMBS รายละเอียด
08:42:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   SCB28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KTB28C1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   ADVA28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   AOT28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   INTU28C1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   INTU28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KBAN28C1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KBAN28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:42:12   KTB28P1411A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 9 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MSTL รายละเอียด
08:41:12   mai หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:41:12   TVD หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:33:37   SET THCO06C1506A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:33:37   THCO06C1506A THCO06C1506A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:29:06   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ EVER-W1 รายละเอียด
08:29:06   EVER การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ EVER-W1 รายละเอียด
08:26:12   SET การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ CPF13C1410A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:26:12   CPF13C1410A การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ CPF13C1410A ที่ออกโดย KGI รายละเอียด
08:25:57   DNA สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ชี้แจงเพิ่มเติม) รายละเอียด
08:01:20   SEC SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:20   EASTW SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:20   EVER SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
08:01:20   MACO SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
06:44:14   TSD TTA13C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
06:44:10   TSD TPIP13C1504A : การรับเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายละเอียด
หมายเหตุ
Investor Alert News หมายถึง เครื่องหมายที่เแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
Reprimand News หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดเผยการตำหนิบริษัทจดทะเบียนต่อสาธารณชน เนื่องจากบริษัท ฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action)
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้